09. II. 2013
  Dopis primátorovi hlavního města Prahy                                                             
  ARTWALL =   jednostranná   a   kolaborantsky  poslužná  dvojvýstava  "Umění  zabíjet ";
 
vědomě desorientuje nepamětnické generace ČR = plní cíle Sudetoněmeckých Landsmanšaftů.
                                                                                                                                   8. února 2013, otevřený dopis
           Primátor hlavního města Prahy
         Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

           Věc: ARTWALL = desorientující výstavy o tragediích při poválečném odsunu Němců

        
   Vážený pane primátore,

           po shlédnutí velkoplošných panelů Umění zabíjet, na opěrné zdi svahu Letenských sadů, na vltavském nábřeží,
           podél vozovky a tramvajových tratí, považuji za vrcholně nutné, abyste zaujal patřičné stanovisko k následujícím
          skutečnostem, a k navazujícím dotazům:

           1/ Fotomontážní panely zobrazují výseče politováníhodných událostí z hektické doby; z  několika různých míst
               osvobozeného Československa,   po ukončení druhé světové války. Poskytují  však  zcela  neobjektivní
               a mlžící pohled na tehdejší dění.  Pomíjejí  četnější  a krutější  skutky nacistických okupantů,  ve stejném
               období.  Neobjektivitou,  časovým odstupem,  za nichž probíhá tato výstava, cíleně uvádí v omyl, zejména 
               mladší,  nepamětnické  generace. Sotvakdo z nich  ví  alespoň o jednom z přemnoha krutých  SS  zločinů,
               v květnu 1945, na českých mužích, ženách, i dětech:
                                  Stalo se v Praze XIV, 6. května 1945;  v dnešní ulici Obětí 6. května.
                                       http://www.svornost.com/2010/05/pribeh-ulice-obeti-6-kvetna 
              ... v krátké době se nacistům podařilo nalézt i druhou skupinu obyvatel, tu však vyvedli na zahradu 
              domu, kde je taktéž okamžitě postříleli a, stejně jako v předchozím případě ve sklepě, nebrali žádné
              ohledy, takže došlo k vyvraždění dětí (nejmladšímu byly 3 roky), těhotných žen, starých lidí, celých
              rodin… Několik osob tento útok přežilo, ale byli trvale zmrzačeni  –  amputace končetin apod.  Po 
              této druhé střelbě  –   v  zahradě,  byli lidé  příslušníky  SS  ohledáváni,  zda  jsou  skutečně  mrtví. 
              Jednomu z mužů,  který střelbu přežil, vypíchali  oči.
....
              Dodnes  o tom svědčí  nebombastická  pamětní  deska,  i  prostý  pomníček, na místě nacistických 
              zločinů.

            2/ Zákon č. 513/1991 Sb.,Obchodní zákoník   § 45 Klamavá reklama
               
(3) Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž
                 byl učiněn, může uvést v omyl. 

           3/ Zákon č. 40/1964 Sb. , Občanský zákoník   §39  Právní úkony
  
            Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází
               anebo se příčí dobrým mravům.


           4/
Jakým odborným rozhodnutím bylo umožněno instalovat inkriminovanou výstavu; jak  na nábřeží Kpt. Jaroše,
               tak v Národní technické knihovně? Kdo toto rozhodnutí posoudil a schválil?

           5/
Kolik peněz stojí  obě výstavy, a z jakých zdrojů jsou hrazeny?

           6/ Jak se zasadíte o to, co nejrychleji, aby alespoň na území hlavního města Prahy nedocházelo k obdobným
               akcím,  plně  souznějícími s deklarovanými  cíly Sudetoněmeckých Landsmanšaftů?

          Kopii souběžně dávám na vědomí Československé obci legionářské a Českému svazu bojovníků za svobodu.

           S pozdravem  Bohuslav Hubálek, 190 00 Praha 9 Českolipská 19; www.doklad-hubalek.cz .

 ARTWALL & spol. = nedomyšlená právní i mravní obezlička přesto umožňuje trestní stíhání. 
 Strůjcům podprahových skandalizací Československa  je  málo  platné,  že se takticky například vyhnuli  popírání,
 zpochybňování,  schvalování  nebo  ospravedlňování  zločinů  nacismu; podle § 405 Trestního zákona. V  zaslepení 
 a s nekritickou poslužnosti atraktivními loutkami ztvárnili brutální situace při transferu Němců;v krátkém rozmezí 
"divokého odsunu ".  Ale učinili tak  naprosto jednostranně.  Bez ohledu  na  průkazná dějinná fakta. Jak co do
 rozsahu,  tak i do způsobů tehdejších nelidskostí. Nejen v tehdejší  Praze XIV.  
 Zapomněli na právní moc zákona č. 513/1991 Sb. § 45, o klamavé reklamě. Také zapomněli
 na  možný justiční  postih  za porušení  dobrých mravů.

 Proto je žádoucí, aby zejména zodpovídající i související činitelé zjednali příslušný pořádek. Tím spíš, že to jsou:
                                      
http://www.artwallgallery.cz/cs/content/partneri-projektu  
       a/ Od listopadu 2011 tak galerie funguje pod záštitou primátora hl. m. Prahy MUDr. Bohuslava Svobody, 
            organizační správu nad galerií zajišťuje c2c Kruhu kurátorů a kritiků, o.s.
     
b/  Hlavní partneři 
Hlavní město Praha,    Ministerstvo kultury ČR 
     
c/  Mediální partneři
  čtrnáctideník A2,  časopis Umělec,  galerie DOX
      d/  S  laskavou  podporou    Židovské muzeum v Praze    
                                        !  NEZNALOST  ZÁKONŮ  NEOMLOUVÁ   !
                                                        Doplňující sdělení
    1/
Panu primátorovi odesláno v pátek 8. února 2013, 8:30 hodin, jako digitálně podepsaný e-mail. Přečtení potvrzeno
        téhož dne, v 14:36 hodin.
   
2/ NEZNALOST  DOBRÝCH  MRAVŮ NEOMLOUVÁ.
    3/ Na  www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v sobotu  09. února 2013, v 18:50 hodin.