6. XII. 2012
  Protiprávní revizionismus Sudetoněmeckých landsmanšaftů,
 
soustavně tolerovaný a mnohdy veřejně podporovaný v  Rakouské republice a ve
  Spolkové republice Německo, je průkaznou hrozbou naší státnosti. Po delším,

   ale  nevyslyšeném  argumentování  jsem  včera  písemně  požádal  RNDr. Petra
  Nečase, předsedu vlády České republiky, aby  inicioval  diplomatické  nóty
 
oběma sousedním státům, k nápravě tohoto = i mezistátně protiprávního stavu:
     
Netečnost a odklady nikdy nebyly a ani dnes nemohou být správným řešením
Proto i v tomto případě  záleží na  osobní  zodpovědnosti a na  osobní  odvaze našich
ústavních činitelů. Aby místo  dosavadního  konformismu  plnohodnotně hájili národní 
zájmy, naší svrchovanost, naší mateřštinu, všechny dobré tradice naší vlasti.   
                                                    Doplňující sdělení:
1/     Doporučený dopis s dodejkou velvyslanci Spolkové republiky Německo v Praze
den po odeslání, 5. října, byl převzat jím pověřeným pracovníkem. Do této chvíle je bez odpovědi:

                                                                                Praha  4. X. 2012, otevřený dopis 
Vážený  pan  Detlef  Lingemann
velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze
118 01 Praha 1   Vlašská 19

Věc:  Plnohodnotné  usmíření  Landsmanšaftů /SL/  s  Českou republikou                           
Příloha 1   E-mail  Dr. Bernd Posseltovi,  odeslaný 4. IV. 2012                              1 list
Příloha 2   Cíle Sudetoněmeckého landsmanšaftu, výňatek z SL webu                    1 list

 Vážený pane velvyslanče,

         v  zájmu  plnohodnotného  usmíření,  ve všech  souvisejících  hlediscích, Vás  prosím
o zaujetí  stanoviska k podnětu,  který jsem  4. IV.2012  elektronicky  odeslal  Dr. Bernd
Posseltovi  =   Příloha 1,    aniž  bych  výslovně zmiňoval  notoriety  mezinárodního  práva,
jakými  jsou  zejména  Postupimská dohoda 1945  a   Pařížská mírová konference 1947.

     Rovněž jsem  výslovně  nezmiňoval  základní  cíle SL,  právně  neúnosné,  ale  vytrvale
deklarované.  Také letos na 63. setkání SL v Norimberku.   Dílčí dokumentační ukázkou
je   Příloha 2.   Její  text je  praktickým  dosahem  daleko  důležitější,  než  jsou  občasná
omluvná  prohlášení  k  logickému  a  skutečnému  usmíření. 
      Tyto výše vyjmenované  skutečnosti  považuji za specificky známé, aniž by bylo nutné  
rozebírat  je  podrobnějším způsobem.

       Závěrem Vás ještě prosím,  abyste mnou vyslovené  připomínky  prohovořil  s těmi,
kteří mohou přispět k jejích optimálnímu vyřešením.

       V  úctě                                                           ........ podpis........
                                                                            Bohuslav   Hubálek
                                                                        190 00  Praha  9   Českolipská 19
                                                            b.hubalek@seznam.cz  www.doklad-hubalek.cz

  2/ Mimo předchozí záznamy k  obraně  naší státnosti, zde už  zveřejněné, nezahlcuji 
     čtenáře všemi dílčími kroky, které konám  -  nejen v této záležitosti.  Natož abych
     tu razantním spíláním se odreagovával z nekulturnosti lidské i oficiální, se  kterou 
     se  tak  často  setkávám  =  i od  těch,  kteří  při  slavnostních  příležitostech sice
     vyjadřují  hlubokou  úctu   účastníkům  národních odbojů  -  ale v praxi uplatňují
     selektivně diskriminační přístupy vlivových lobby ( de facto vlivových spiknutí ).  
     Názornými příklady toho jsou osudy význačných osobností,  jakými byli  ministr
     Ladislav K. Feierabend po roce 1944,  zpěvák a publicista Karel Kryl po roce 
     1989, i další.  A to pod patronací drtivé většiny  tzv. hlídacích psů demokracie

 3/ Na www.doklad-hubalek.cz umístěno ve čtvrtek 6. prosince 2012, v 08:30 hodin.