21. X. 2012
 Vnímat;   ale  i  bránit  zlovolným  tlakům  revanšistů  a  jejich  spolučinitelů!
 
Skutečnosti › › ›  historie,  imigrace,  landsmanšafty,  revizionismus, vlády, laxnost: 

 První skutečnost. 
     Navzdory stálé  platnosti  Postupimské dohody z roku 1945 a  Pařížské mírové smlouvy z roku 1947
 Sudetoněmecké landsmanšafty  mají v ustavujících  listinách z  roku 1950  vytčeny  cíle,  které
 nerespektují  mezinárodně  závazné  smlouvy  o postavení  Němců  vysídlených ze států,  kde se chovali
 rozvratně a separatisticky.  Jejich předkové se v nich  usídlili  sice jako  dobří pracovníci -  avšak  jako
 poddaní tamních hostitelských vladařů.  
Ne   aby  separatismem  rozbíjeli   státní   integritu. 
     Vyvrcholením svérázně pojímaného " práva na vlast ", ale s pokřikem " Heim ins Reich ", byly  násilné
 skutky henleinovských bojůvek = Hitlerova nástroje k rozbití a pohlcení  Československa; i jeho
 plánu k získání východoevropského prostoru = starodávné snahy o " Drang nach Osten ". Prototypově 
 už  před  rokem  1938,  následně  potom  jako  Protektorat  Bőhmen  und  Mähren.     

Druhá skutečnost. 
  
Z  principiálních  hledisek, ze souladu skutků s hlásanými právními zásadami, zůstává  nejen  mravním
deficitem netečnost československých a českých vlád k tomu, že pod kuratelou ústavních činitelů Spolkové
republiky Německo  legálně existují spolky,  které ve svých ustanoveních konfrontačně = vůči  sousedním
státům, 
ignorují mezinárodní smlouvy.  Proto je nutné dořešit tuto záležitost.  Kvalifikovaným  a důsledným
rozhodnutím.   
Třetí  skutečnost.
  
Čtvrtý Bavorský kmen =
jak se běžně nazývají  tamní příslušníci Sudetoněmeckého landsmanšaftu - což
jim však nebrání v rozporném hlásání " práva na vlast ". Ale kupodivu mimo nynější vlast bavorskou.
Avšak vyhraněně a konfrontačně. Jak na pozemcích České republiky;  tak i na hmotný úkor všech 
občanů  ČR.
Čtvrtá  skutečnost.
Bavorský premiér Horst SEEHOFER, ale také patron Landsmašaftů;
nejedná jednoznačně a čestně.
 Mlživě a nezávazně mluví při pražském setkání s českým premiérem Petrem Nečasem, 20. prosince 2010.
 Zato zcela
nezastřeně a kategoricky dokáže hovořit mezi svými při CSU-Parteitag, o necelé dva
 měsíce  dříve, 30. října 2012.  Tam  úspěšně  prosazoval  své  názory,  zejména  =   o vedoucím postavení 
 německé a bavorské kultury v rámci Evropy; o německé státnosti, pro kterou platí, že integrace imigrantů neznamená žít vedle sebe, nýbrž dohromady na společném základě ustanovení naší ústavy o soužití ... 
To je volný překlad http://www.tagesschau.de/inland/csu296.html , ze zpravodajství v sobotu 30. října 2010:

Seehofer hält Grundsatzrede auf CSU-Parteitag:  

... Die CSU habe dazu beigetragen, dass Deutschland die Nummer eins in Europa und Bayern die
 Nummer eins in Deutschland sei,
sagte Seehofer vor den rund 800 Delegierten. .... "Wir sollten nicht
 zu schüchtern sein auszusprechen, wir stehen für eine deutsche Leitkultur."  ...

... Der Sprachnachweis müsse eingefordert und Integrationsverweigerung bestraft werden, Parallelgesellschaften
 seien zu verurteilen: "Integration heißt nicht, nebeneinander, sondern  miteinander  leben auf dem
  gemeinsamen Fundament der Werteordnung unseres Grundgesetzes",    heißt es im Antrag der CSU-
 Spitze.  ...  

( BH =  odlišný a omezující postoj páně Seehoferův k imigrantům do Spolkového Německa, v kontrastu
 
vůči  jím  prosazovanému  " právu na vlast "  =  byvším  separatistickým  imigrantům  do území Českého 
 státu
).

Pátá  skutečnost.
 Občané České republiky, pozvaní do Norimberka
 na  63. setkání SL,  v květnu 2012 = vybráno z vedlejší
 soupisky:

01/  Hans Adamec,  Heimatverbliebener, Aussig;  
       =  pozůstalý doma, v staročeském Ústí nad Labem; 
02/  Zdeněk Aulicky, Ministerstvo zahraničních věcí
       ČR;
03/  Profesor Dr. Miroslav Brzezina, Liberec; 
04/  Dr. Toman Brod, spisovatel a historik, přeživší
       Holocaust; 
05/  Jan Brunner, vyslanectví ČR;
06/  Dr. Lucie Černohousová,  ředitelka, pražský Dům
       literatury německy mluvících autorů; 
07/  František Černý, velvyslanec ČR v.v. ;
08/  Jan Čižinský, vedoucí zahraničních vztahů KDU-
       ČSL
09/  Stanislav Děd, ředitel Oblast. muzea  Chomutov; 
10/  Tomáš Dittrich, Křesťanská misijní společnost
        Praha;
11/  Martin Dzingel, prezident Zemského shromáždění
       Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku;
12/  Jaroslav Achab Haidler,  exředitel divadla v Ústí
        nad Labem;
13/  Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalit-
       ních režimů; 
14/  Karel  Herr,  exstarosta Mariánských Lázní ; 
15/  Dr. Jan Hloušek, Ministerstvo zahraničních věcí
       ČR;
16/  Monsignore Tomáš Holub, generální sekretář
       České biskupské konference; 
17/  Milan Horáček, exposlanec Parlamentu EU, 
       Praha; 
18/  Dr. Jan Hloušek, publicista, exkonzul ČR v Mni-
       chově; 
19/  Dr. Zdeněk Janík, exministr ČR; 
20/  Jan Kreutzer, Generální konzulát ČR v Zürichu ; 
21/  Dr. Miroslav Kunštát, docent Karlovy univerzity 
       v Praze  a poradce Sudetoněmeckého muzea
       v Mnichově; 
22/  Pavel Kuča, Občanské sdružení Krnovské syna-
       gogy;
23/  Profesor Dr. Rudolf Kučera, historik a publicista;
       Karlova univerzita Praha, prezident Panevropské
       unie Čechy a Morava
24/  Farář  Christof  Lange,  Evangelický  teologický
       seminář Praha; 
25/  Michaela Marksová-Tominová (ČSSD);
26/  Irene Novak, předsedkyně Kulturního svazu  čes-
       kých občanů německé národnosti;
27/  Monsignore Anton  Otte,  probošt Vyšehradské
       kapituly sv. Petra a Pavla, v Praze; 
28/  Edvard Outrata. místopředseda Senátu ČR v.v.  
29/  s manželkou Janou Outratovou
30Terezie Radoměřská  pověřená pro zahraničně
        politické styky  TOP 09  s německy mluvícími
       zeměmi;  
31/  Dr. Jaroslav Šonka, ředitel Evropského Shoah
       Legacy Institute; 
32/  Oldřich Stránský, předseda Svazu osvobozených
       politických vězňů;  
33/  Petr Uhl, novinář a aktivista lidských práv, nositel
       sudetoněmecké medaile Karla IV.
   V zájmu průkaznosti přikládám kopii 
    z novin;
kvůli jejich možné nepečlivosti
    při zdvojeném hostu, Dr. Janu Hlouškovi.
   Hlavně však  pro seznámení s těmi,  kteří
   se důvodně a státoprávně neohradili proti
   stanovám a proti praxi svých hostitelů.      
S  tím  zavádějícně  souvisí  i  terminologie  
" Zemského shromáždění " místo zemských 
shromáždění Němců z: 1/ Čech, 2/ Moravy
3/ Slezka  -  nebo Shromáždění  Němců 
České republiky. Tedy  na  úrovni  státu,  -  a  ne země.  Právně,  i  významově.
Tytéž  pokusy  narazily  na  logický  odpor
poslanců  Federálního shromáždění ČSFR,
při  Československo- německé  deklaraci
z roku 1992. Navrhovatelům neprošly výra-
zy odporující  Postupimské dohodě  z 1945,
ani  snaha definovat   československou 
státní   hranici   jako  hranici   zemskou! 
Proto partnerem pro zcela dobré vztahy 

se Spolkovou republikou Německo nejsou
revanšistické Sudetoněmecké landsmanšafty
 -  ale  ústavní  činitelé  Spolkové  republiky 
Německo;  s  kvalifikovaným  závěrem.
Šestá skutečnost.    
 Berlínský Der Tag der Heimat, 9. září 2012 ,  zde popsaný 14. X. 2012, svým logem  Erbe erhalten
 Zukunft gestalten
( Dědictví zachovat - budoucnost utvářet )  asi  jen  čirou náhodou  inspiroval  
 k obdobnému logu Tradition wahren, Zukunft formen ( Tradici zachovat, budoucnost formovat ) =  
 v  celostátních  novinách Němců, občanů České republiky. Avšak opět zavádějícně nazývaných Landes
 Zeitung, tedy ZemskéNoviny. Jakoby nevnímali a ignorovali obdobně zásadní rozdíl mezi celostátním
 BundesZeitung - LandesZeitung; v Sasku, a v dalších dílčích zemích Spolkového Německa:
 
Sedmá skutečnost.
      Historickou tečkou nejsou  sebehezčí výrokypokud  nejsou doprovázeny zrušením  agresivních 
principů, které vedly ke katastrofickému jednání.  O to víc,  že ony  agresivní  principy jsou nosnou 
a tolerovanou  ideologií  Sudetoněmeckých  landsmanšaftů  =   v  rozporu  s  mezinárodně platnými 
mezinárodními  smlouvami!  
     
Takže historickou tečku za tragédií Lidic tam neučinili 17. listopadu 2010 ani Dr. Bernd Posselt, ani  10.
října 2012  pan  spolkový prezident  Joachim Gauck.  Naopak.  Oba odsunuli hlavní problém opět do ústraní.
Zatím bez patřičné odezvy oficiálních představitelů České republiky. O to víc absurdně působí mnohé názory
novinářů, a jiných odborníků. Bez ohledu na historická poučení tak napodobují charakterový zlom plukovníka
Emanuela Moravce, který zradil všechno to,  co vlastenecky a  s nadšením hlásal.  
                   NEZHYNEME  CIZÍ  PRORADOU,  JEN  VLASTNÍ  VEDE  K  SMRTI.
                                                  Doplňující sdělení:
      
1/  
Na www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  21. října 20102, 21:30 hodin.
      2/  
Následně e-mailem předsedovi vlády České republiky, RNDr. Petru Nečasovi.