14. X. 2012
               Za  netečnosti  sdělovadel  České  republiky
  proběhly  oslavy  =  Der Tag  der Heimat  = Berlin  9. IX. 2012; tedy Den vlasti.
  Ale které? 
Vždyť mezi oficiálně uznávané německé nenáboženské oslavy patří toliko 
  1. leden / Nový rok, 1. květen / Svátek prácea  3. říjen / Den sjednocení.  Tudíž jako
  velmi neblahá se jeví účast kancléřky Merkelové  při setkání svazu vyhnanců -  neboť:

 1/ Kancléřka, Angela Merkelová, na vládní úrovni signalizuje podporu sdružením, jejichž
      cílem je  revize  klíčových mezinárodních smluv,  platných i pro Spolkovou republiku
      Německo. Jsou to:


        a/ Postupimská  dohoda  z  roku  1945, která kodifikuje hromadný transfer Němců 
          z osvobozených států;  tedy i z  Československa;  jako  důsledek  II. světové války.


      b/ Závěry Pařížské mírové konference z roku 1947; podle kterých válečné škody 
          způsobené Československu  nebudou uhrazeny přímými reparacemi,  ale majetkem
          vysídlených Němců;  jako  důsledek II. světové války.


  2/ Vrcholná vládní představitelka tak naznačuje ochotu docílit revizionistických právních
       úprav =  při předpokládaném vývoji v Evropské unii.  Mohl by je učinit Soudní dvůr
       Evropské unie
 v Lucemburku,  jako nejvyšší stupeň EU justice.  Tím  spíš,  že jaksi
       zůstává v latentní, ale v použitelné záloze.  Snad právě  pro tuto finální a znepokojivou
       možnost  takticky  nebyl  a  není osloven žádným vysídleným Němcem =  odvoláním
       proti  negativním rozsudkům, které v těchto věcech zatím vynesl  Evropský soud pro 
       lidská práva 
ve Štrasburku. 
       A tak jen těžko lze předpovídat konečné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie,
       
které je však definitivně závazné pro členské státy EU =  mimo těch, které včas podaly 
      
výjimkový Protokol (č.30) pro uplatňování  Listiny základních  práv  Evropské  unie 
       v Polsku a ve Spojeném království
;  jako doplněk Lisabonské smlouvy. Bezprostředně 
       a kvalifikovaně to učinily pouze  Polsko a Velká  Británie. Česká republika trestuhodně  
       zaspala. Její opožděný podnět, zdánlivě akceptovaný, však stále naráží na procedurální 
       potíže. Poslední obstrukcí je nepříznivé doporučení  ústavního výboru Parlamentu EU,
       ze  dne 9. října 2012.  
            Zejména pro obyvatele našeho pohraničí by tak mohlo dojít k reálnému 
       naplnění  revanšistických pokřiků
 " Es  kommt  der Tag !"  =    " Přijde  den !" .
 

  Důkazy jsou jak ve stanovách Sudetoněmeckých Landsmanšaftů, 
 
tak i v navazující kopii ohledně berlínského setkání cca 1000 představitelů tzv.vyhnanců:
AKČNÍ   ZÁVĚR  PRO  ÚSTAVNÍ  ČINITELE   ČESKÉ  REPUBLIKY:

    I/
Důsledně a preventivně trvat na mezinárodních zárukách suverenity našeho státu, tedy i na plné platnosti
        jeho zákonů.  
  II/ Nejen v  úctě  k  příkladným  národním  tradiciím,  ale i s tvůrčí  politickou  prozíravostí,  dbát o soulad 
       slov a skutků  v celospolečenské oblasti;  domácí  i  zahraniční.
 III/ Proto na vrcholné vládní úrovni,  případně i diplomatickými notami docílit,  aby ve stanovách  
        uskupení  hlásajících  právo  na  mimoněmeckou  vlast  byly  zrušeny  požadavky, odporující  
        zejména  Postupimské dohodě  z roku 1945  a  závěrům   Pařížské mírové konference  1947.
                                                   Doplňující sdělení:
A/
Doporučuji přečíst tématicky související dopis Dr. Bernd Posseltovi, zde zveřejněný 18. dubna 2012.
     
Představitel Sudetoněmeckých Landsmanšaftů na něj doposud neodpověděl.
B/ Na  www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  14. října  2012, v 10:00 hodin.
C/
Souběžně odesílám e-mail  předsedovi vlády RNDr. Petru Nečasovi, s upozornění na informace dnes
     zde zveřejněné.