07. III. 2012
Dlouhodobá  blokáda spisů o  sporné  činnosti  bratrů Mašínů

vyvolala mou stížnost Senátu Parlamentu ČR, na Mgr. D. Hermana, ředitele ÚSTR, 

Ústavu pro studium totalitních režimů, a na ty jeho spoluzaměstnance, kteří spolu s ním blokují přístup k závažným dokumentům o svérázném 
odboji bratří Mašínů -  ještě v netotalitním Československu -  tedy během roku 1946!  
Dotyční ÚSTR historici rovněž ignorují  opakované žádosti o závěrečná vyhodnocení toho, co způsobilo, že Státní bezpečnost/ StB, 
ani Kriminální policie, nedokázaly po řadu roků využít  množinu  elementárních důkazů = otisky prstů, atp.  Někdo  bratry chránil?  

                                              
Podrobněji  v navazujících dopisech:
1/ Stížnost;   1a/ Dokumentační příloha;   2/ Senát PČR postupuje stížnost k vyřízení;  3/ Doplňující sdělení. 

      1/ Předsedovi Senátu PČR, p. Milanu Štěchovi, digitálně podepsaná stížnost z 26. února 2012:

Dopis ve věci veřejného zájmu                                                      Praha  neděle  26. února  2012

Vážený pan
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky


Věc:  Stížnost na Mgr. Daniela Hermana, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů /ÚSTR,
          a  na ty  jeho spoluzaměstnance,  kteří  s ním  brzdí a  zkreslují bádání o adrenalinových 
          činnostech  bratří Mašínů, od roku 1946 až do září 1953; v rámci Československa, těsně
          před jejich únikem do Západního Berlína.
Příloha:  E-mail řediteli ÚSTR  ze dne 4. ledna 2012,  do této chvíle bez odpovědi.

Vážený pane předsedo,
       po mnohaletém a marném úsilí, aby byla pečlivě prozkoumána činnost bratří Mašínových,
dovoluji  si Vás požádat,  a Vaším prostřednictvím  i paní senátorky a  pány senátory, abyste
vyvolali odbornou prověrku v ÚSTR, s patřičnými opatřeními.  A to také na základě důkazů,
které zde předkládám; a které mohu kdykoliv doplnit jejich listinnými podrobnostmi.

D Ů K A Z Y:
1/ Administrativní nekázeň

            Mnohaměsíční komunikace s ÚSTR o bratřích Mašínových je brzděna  překračováním
            třicetidenních lhůt pro příslušnou odpověď.  Se dvěma téměř protichůdnými výjimkami:
     A/    Úhybná odpověď 1. náměstka, v zastoupení ředitele ÚSTR, z  24. listopadu  2011,
             jako odezva na můj e-mail  ze  7. listopadu 2011. 
     B/    Až do této chvíle, téměř už dva měsíce, postrádám odpověď ředitele ÚSTR, i někoho
             z jeho spoluzaměstnanců, na  mail odeslaný 4. ledna 2012.V něm jsem výslovně žádal 
             informace o obvyklém stěžejním zápisu Kriminální policie  i  Státní bezpečnosti / StB,
             se shrnutím údajů o odhalení, o zatčení a vyšetřování;  s celkovým  zhodnocením.
             Z  kriminalistického hlediska a reálií 50. let minulého století je absurdní,  že plně kvalifi-
             kovaní specialisté StB ignorovali například otisky prstů bratří Mašínů. A to jak z jejich
             soudobých otisků u StB, tak ze všech následných míst mašínovských akcí. Současně 
             museli  plně a  trvale pomíjet další důkazní jevy. Například  středočeský  akční rádius
             Mašínů,  flámování,  nákup  tří motorek z peněz  " velké rány "  téměř  900 000 Kčs,
             svědecké  popisy  vždy  nezamaskovaných  aktérů,  jejich  vymezující  mladistvý věk,  
             i stejně vymezující  tzv.  "čížkovský"  dialekt  při  zapalování  stohů  na  Moravě.

2/ Badatelské nedůslednosti, informační zámlky
    Vícekrát a marně jsem upozorňoval Mgr. Daniela Hermana, ředitele ÚSTR, že pro ucelené
    zpracování případu "Mašínové" je nutné prozkoumat jejich počiny, počínaje už rokem 1946.
    Tehdy se vloupali do  Poděbradského muzea,  následně i do skladu zbraní Svazu brannosti. 
    V témže období fyzicky napadli/zmlátili svého středoškolského profesora.  Tedy téměř dva
    roky před nastolením režimu KSČ v únoru 1948. Snad  kvůli  těmto  časovým  nesouladům
    a kompromitačnímu šoku PhDr. Petr Blažek, Ph.D., ÚSTR historik, zřetelně nepublikuje své
    i souběžné páně Paumerovo seznámení  se zápisem v kronice Poděbradského muzea
    z roku 1946, o vloupání do tohoto muzea ( Milan Paumer zemřel 22. července 2007 ).

Vážený pane předsedo,
    jedině průkazná zjištění jsou potřebným základem pro všechna  následná hodnocení. I jako
nezvratný důkaz proti  poslužným  glorifikacím, tak  i proti  účelovým skandalizacím. Proto se
obracím na Vás,  abyste  přispěl k  nedeformované  práci  ÚSTR,  a tím i k  důvěryhodnému 
zpracování  dějinných  skutečností.             S přáním hezkých dní,  mezi dobrými lidmi,  

                                                            Bohuslav  Hubálek v.r.,  politický vězeň režimu KSČ,
                                                              autor zákona č.480/1991 Sb. o době nesvobody,
                                                                     190 00   Praha  9   Českolipská 19.

                                                     1a/ Dokumentační příloha:
                          
                               2/ Senát PČR postupuje stížnost k vyřízení:
           
                                                            3/ Doplňující   sdělení:
  
3a/ Rada Ústavu,  http://www.ustrcr.cz/cs/rada-ustavu
        Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada, která se skládá ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem 
        Parlamentu  České republiky ....   Rada volí předsedu ÚSTR .....

  3b/ Na  www.doklad-hubalek.cz   umístěno  ve středu 7. března 2012, 21:30 hodin.