PODNĚT   VE  VEŘEJNÉ  ZÁLEŽITOSTI                                                   21. X. 2011

  ÚSTAVU  PRO  STUDIUM  TOTALITNÍCH  REŽIMŮ. 
   Věc:     Činnost  bratří  Mašínů  od  ledna 1946  -  do  září 1953  

  ...  Rozhodujícím  je a bude  průkazné vyjasnění  zde kritizovaných  nepravd,  zámlk,  a  mlžení. 
       Ty už samy o sobě  byly po více než  dvě desítiletí  tolerované  odtažitou  nevstřícností  obou 
       bratří.  Proto  navozují srovnání s případem  " věrohodného "  a  vytrvale  " zatloukajícího" 
       Karla  Sabiny,  JUDr.  Vlastislava  Chalupy - majora Krále,  a  podobných. .... 

  Podnět ve veřejné záležitosti                                                                   Praha pátek 21. října 2011

  Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
  Věc:               Činnost  bratří  Mašínů  od  ledna 1946  -  do  září 1953 

  Na vědomí:    RNDr. Petr Nečas, předseda vlády České republiky
                      Jan Kubice, ministr vnitra České republiky

  Vážený pane řediteli,

         žádám Vás a Vaše spolupracovníky,  abyste  tentokrát  opravdu  důsledně přistoupili k vyřízení 
  mých podnětů, ohledně klíčových, leč dlouhodobě tolerovaných nejasností v případě bratří Ctirada 
  a Josefa Mašínových. Zatím se tak nestalo, což mohu doložit soupisem blokačních praktik ze strany 
  ÚSTR. To však není účel mého dopisu.  Stěžejním je  dořešení  nepravdivě i  mlživě předkládaných   
  údajů o   odboji / zboji    bratří   Mašínů  =   od  ledna  1946  do  září  1953.

        Vzhledem k obezličkám,  a leckdy  neuspokojivým odpovědím  z  ÚSTR =  včetně  té  poslední,
  v dopisu ze 30. září 2011, doručeného e-mailem  4. října.  Proto jsem potom sám  napsal  například 
  docentu Stanislavu  Rošickému, i jiným.  Kvůli  dořešení  některých úseků  vaší  nedůsledné  práce. 

     Zde shrnuji  fakta,  která  vyžadují  řádné  došetření  a potom i kvalifikované publikování;  
     o  celém  sporném  údobí  bratří  Mašínových,   v Československu  mezi  roky  1946 - 1953:


  1/ Podle e- mailu z Polabského muzea Poděbrady,  doručeného 18. října 2011,  k jedinému vloupání 
      došlo roku  1946;  což si tam osobně ověřovali PhDr. Petr Blažek, Ph.D., spolu s panem Milanem 
      Paumerem.  Akce bratří Mašínových se tedy uskutečnila  téměř  dva roky před nastolením režimu 
      Komunistické strany Československa/KSČ. Objektivně se tudíž nejedná o počin proti totalitní 
      moci;  ale  o   adrenalinovou   klukovinu    -    a   to   při  nejmenším.

  2/ Ani  bratři  Mašínové,  ani  jejich příznivci a životopisci, nikdy a  nikde neuvádějí,  že akce mezi 
       rokem1946 až zářím 1953, provázeli jasným sdělením, že jde o protikomunistický odboj. Ačkoli 
       vím, že taková prohlášení byla v 50. letech průvodním jevem akcí de facto partyzánských. Nejen  
       na  Českomoravské vysočině,  na Ostravsku  ( odbojová skupina  Jana Musiola ),  a jinde. 

  3a/ Zacházení  s otisky prstů, a se souvisejícími poznatky k vloupání  do muzea v Poděbradech?

  3b/ Zacházení  s otisky prstů a  souvisejícími poznatky, při vloupání s krádeží pušek ze skladu Svazu 
        brannosti v Poděbradech? O vloupání píše Ota Rambousek = JENOM NE STRACH, NTS Praha 
        1990,  strana 46.

  3c/ Kriminalistické nevyužití otisků prstů  bratří Mašínových,  které StB / Státní bezpečnost, získala 
        při jejich zatčení 18. října 1951. Bylo to těsně po přepadení dvou služeben SNB, Sboru národní 
        bezpečnosti, při kterých byli brutálním způsobem usmrceni dva příslušníci SNB. V Chlumci nad  
        Cidlinou 13. září 1951, v  Čelákovicích  29. září 1951.  Jak vyplývá z vašich archiválií, u obou 
        případů StB okamžitě působila,  a získala tam stejné otisky prstů,  jaké  18. října 1951  sejmula 
        zatčeným bratřím Mašínovým,  ve své pražské centrále, v Bartolomějské ulici
     
  3d/ Ve všech případech nevyužití identifikačního popisu,  a osobnostních charakteristik, vedených
        Státní bezpečností = viz 3b/ =  při  analytickém  vyhodnocování věku, vzhledu, akčního okruhu.
        Při akci u Mořic navíc pak i nemoravského dialektu. Hlavně však neobvyklá koupě motocyklů, 
        tehdy nedostatkových  a  drahých.  Navíc s ohledem na  desítkářskou profízlovanost,  i běžnou 
        závistivost. Ale také na policejní "nevnímavost" při udílení státní poznávací značky motorkám
        mladíků  z téhož regionu;  kde nedlouho předtím,  2. srpna 1952,  došlo nejenom  k  usmrcení 
        pokladníka Josefa Rošického,  ale s tím i k tzv. " velké ráně "  =  k loupeži 846 000 Kčs! I tato
        akce  proběhla  bez zamaskování,  bez rukavic, a  bez  deklarace o  protikomunistickém odboji. 
        Víc než rok před 3. říjnem 1953; před únikem skupiny bratří Mašínů do Východního Německa. 

  4a/ Docent Ing. Stanislav Rošický, CSc.,  25. srpna 2011  na otázku  internetového zpravodajství
        http://www.novinky.cz/domaci/242744-jsou-to-pro-me-gauneri-bez-skrupuli-rika-o-masinovych-syn-zastreleneho-ucetniho.html :   
                   "  Kdy jste se poprvé dozvěděl, že akci provedla skupina bratří Mašínů? " 
         řekl "Asi za týden po té události ". Protože mi pan docent zatím neodpověděl na doporučené 
         psaní o  autentičnosti,  považuji za potřebné,  abyste  výrok nechali  protokolárně ověřit.  Vaše 
         chlácholivé sdělení z  30. září 2011  záležitost  neřeší,  jen odsouvá do oblasti domněnky.

  4b/ V http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/207548.aspx byly 8. září 2011 publikovány výroky
         poděbradských pamětníků. Pokud by byly pravdivé, bez ohledu na časové zařazení, rozhodně by
         zhatily záškodnický výcvik Ctirada Mašína ve Svazarmu,  pod  vedením fanatického komunisty:
           " Mašíni? To byli takoví gauneros. Typická je třeba příhoda z gymnaziálního lyžařského 
             výcviku. Na něm si počkali na nenáviděného češtináře,  zavilého komunistu,  a pořádně  
             mu nabouchali,"

         I ve větším městě by to byl nesmazatelný kádrový prohřešek. A přesto byl Ctirad Mašín přijat 
         na České vysoké učení technické.  Buď je výrok jeho spolužáka výmyslem,  nebo ... ?  
         Průkazné objasnění, v zájmu pravdy o době a o  praktikách režimu KSČ,  určitě  náleží Ústavu 
        pro studium totalitních režimů. Vyžadují to jak uvedené údaje,  tak následující závažné sdělení 
        politické vězeňkyně  režimu KSČ, bývalé písařky u generála Bedřicha Reicina: 

  5/ V  únoru 1998  mě  navštívila paní Ludmila Uhlířová Řičicová,  aby mi řekla: "  Mašínové byli 
       agenty generála Reicina "
. Oponoval jsem tvrzením, že generál Reicin byl popraven v prosinci 
       1952, a Mašínové se začali probíjet Východním Německem o necelý rok později.  Takže, ... ? 
       Paní Ludmila, jak jsem se dozvěděl, zemřela o několik týdnů později. Průběhem času vycházely
       o bratrech Mašínech oslavné knihy, i protichůdné zprávy. Ve všech však není důsledně a úplně
       dodržováno přesné datování, i přehledný a komplexní výčet závažných událostí - včetně popření
       případných domněnek. Byť potencionálně oprávněných,  na základě nefiktivních,  ale užívaných 
       diverzních  praktik  komunistických  NKVD-KGB,  dokumentovaných  v  " Neznámé  špionážní 
       operace KGB - Mitrochinův archiv,  Academia 2001,  Christopher Andrew a Vasilij Mitrochin.
       Smrt zpravodajského residenta totiž nevede k zániku jeho agentury, ale k  převzetí jiným  šéfem. 

    ZÁVĚR                                                                                                                                                
    Rozhodujícím je a bude  průkazné vyjasnění zde  kritizovaných  nepravd,  zámlk,  a mlžení. 
    Ty už samy o sobě  byly po více než  dvě desítiletí  tolerované  odtažitou nevstřícností obou 
    bratří.  Proto  navozují srovnání s případem  " věrohodného "  a  vytrvale  " zatloukajícího" 
    Karla  Sabiny,  JUDr.  Vlastislava  Chalupy - majora Krále,  a  podobných.

        S pozdravem a s přáním úspěšné práce    

                                                                           Bohuslav Hubálek,   politický vězeň režimu KSČ,
                                                                           autor zákona  č. 480/1991 Sb.  o době nesvobody,
                                                                                   190 00  Praha  9     Českolipská 19
                                                                           b.hubalek@seznam.cz     www.doklad-hubalek.cz

                                                      Doplňující sdělení:
 
1/
Podnět byl odeslán s digitálním podpisem dnes, mezi 0:01- 0:03 hodin;  jako příloha průvodního
      listu řediteli ÚSTR;  taktéž  pak  předsedovi vlády ČR  a  ministru vnitra ČR. 
      Elektronická podatelna Ministerstva vnitra potvrdila příjem v 6:05 hodin;  z obou dalších adres
      dopis nebyl vrácen.
 2/ Na www.doklad-hubalek.cz zveřejněno v pátek 21. října 2011, 14:00 hodin.
   OPRAVA
     zveřejněna
   22. X. 2011

      
7:45 hodin
                     Týká  se 21 . X. 2011
   
             OPRAVA,   SOUBĚŽNÁ OMLUVA:  
          V  podnětu  k  ÚSTR, má správně být  v  bodě  4b/  toto znění:
   ... Pokud by byly pravdivé, bez ohledu na časové zařazení, rozhodně by
   zhatily záškodnický výcvik Ctirada Mašína ve Svazarmu Svazu brannosti,
   pod  vedením fanatického komunisty ....

                      »  Mea  culpa -  chybovat  je  lidské,
                           účinně  napravovat  je  nutné  ! 
«
 

    Souběžně se zveřejněním v  REJSTŘÍKU NÁPRAVY bylo elektronicky
    odesláno třem adresátům: ÚSTR, předseda vlády ČR, ministr vnitra ČR.