PROTIÚSTAVNOST  KOMUNISTICKÝCH  USKUPENÍ:                               25. IX. 2011    

  PODSTATA    KOMUNISTICKÉ    IDEOLOGIE,
     
ZATÍM   UKRÝVANÁ  POD    ZAVÁDĚJÍCÍM    MLŽENÍM;
   
taktizováním  komunistických uskupení,  tolerovaným  polozásadovostí těch, kteří  by mohli 
   jednat prozíravě,  kdyby byli  poučitelní historií naší,  i historií světovou.  Neboť  i  současné

   
právní   možnosti    jsou  dostačující  pro  ochranu  dobrých  jistot.   V  následujícím  textu
   shrnuji  to  stěžejní  ke  zmíněné  problematice,  s  průkaznou  dokumentací:

 Předseda  ÚV  KSČM  říká:    
   http://www.halonoviny.cz/articles/view/222720       Nic lepšího si  současná  moc  nemůže  přát

      JUDr. Vojtěch  FILIP,  poslanec  Poslanecké sněmovny  Parlamentu České republiky,  předseda  ÚV
  KSČM, zveřejnil  16. června  2011 v  HALÓ  novinách  lavírující  úvahu  o škodlivé  činnosti ( otevřenosti ) 
  některých  radikálních  členů   Komunistické  strany  Čech  a Moravy:
      Předseda  ÚV KSČM  opět  mlživě  přechází  zločinnou terminologii  v  Manifestu komunistické strany.
 Mimoděk  však  odhaluje  skutečné  nazírání,   tímto  výrokem: 
                     " Marxovy,  Engelsovy  a  Leninovy  myšlenky  v  mnohém  předstihly  svou  dobu ". 
     Jako by neznal úděsné  Ленинскиэ Декреты  (Leninské dekrety), zločinný manuál sovětské moci, který
 vznikal přímo  pod  Leninovým vedením.  Tento  údajně  pokrokový  filosof ( zločinec )  neváhal - mimo jiné
 podepsat a realizovat totalitní " vymoženost " -  která nebyla ani za carského samoděržaví. Zřídil koncentrační
 tábory  nucených  prací,  u  každého  většího  města.  Minimálně  alespoň  pro  300  třídních  nepřátel
!

DŮKAZ
                  
      Na rozdíl od různých populistů jsem  vnímal,  že od konce roku 1989  KSČM  vydala  několik  alibisticky  neúplných
  omluv za  zločinná příkoří.  Vytrvale však  bez  omluvy za výrazná  mzdová i  důchodová  zaostání vůči  Západní
  Evropě = vlivem " Vítězného února " ).  Také se  nikdy  nezřekla  mnoha násilnických ustanovení Manifestu 
  komunistické  strany,   například  toho  stěžejního : 
                                                      
Karl Marx, Friedrich Engels, 1848 
                                         http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/mks/km_3.htm        
                                       Závěr  Manifestu komunistické strany:    Komunisté pokládají za nedůstojné,  aby  tajili  své názory a úmysly. 
   Prohlašují   otevřeně,   že  jejich  cílů  lze  dosáhnout  jen  násilným  
   svržením celého dosavadního společenského řádu. Nechť se panující 
   třídy třesou před komunistickou  revolucí !  Proletáři v ní nemají co 
   ztratit, leda své okovy.   Dobýt  mohou  celý  svět.                                                
                    
Proletáři  všech  zemí,  spojte  se  !              
                                                                                                                                  
      Pokud  nebude  takové  zřeknutí  se  násilnických  ustanovení  promítnuto  do  názvu  komunistických
      uskupení,  a závazně  plněno ( bez  současných  poťouchlostí )  -   představuje to  potencionální  hrozbu 
      pro budoucnost, obdobnou k  počátečnímu " frajersky sebevědomému " zlehčování násilnických výroků
       Adolfa  Hitlera,   nebo  pohrůžek   komunistického  poslance  Klementa  Gottwalda:
                           
   http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/007schuz/s007003.htm
                                  NS RČS 1929-1935   7. schůze   Sobota  21. prosince 1929 
      " .... my jsme stranou československého  proletariátu  a naším 
         nejvyšším  revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se  
         chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků
         do Moskvy  chodíme učit,  jak vám  zakroutiti 
krk. ( Výkřiky.-
         Veselost.)  A vy víte, že ruští bolševici  jsou v tom mistry! ....". 
           Po  dvaceti  letech   utichla   povznesená  a  pošetilá  veselost.
         POČALO    PODCEŇOVANÉ   " ZAKROUCENÍ   KRKŮ ".   
Při dobré vůli lze soudně docílit nápravy, minimálně zákonem č.2/1993 Sb., podle výňatků:

                       LISTINA   ZÁKLADNÍCH  PRÁV  A   SVOBOD
                    Zákon č.2/1993 Sb., jako součást ústavního pořádku České republiky.

                                Článek 11   (  Základní lidská práva a svobody )
                   (1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků
                         má stejný zákonný obsah a ochranu.   Dědění se zaručuje. 
      
                                      Článek 17   ( Politická práva )  
                   (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit
                         zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná 
                         pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou
                         bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

                                                 Doplňující   sdělení:
    1/
Souběžně se zveřejněním posílám  stručné argumentační sdělení  znalcům  vybraným  Ministerstvem vnitra ČR 
         k posouzení  ústavnosti komunistických uskupení. Jsou to pánové  JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., z brněnské
        Univerzity obrany;   a pražský advokát  Pavel Uhl.  
    2/ Na  www.doklad-hubalek.cz  umístěno  v  neděli  25. září 2011, 23:25 hodin.