9. VI. 2011
Hodnocení a podnět k MV ČR na základě dějinných zkušeností;  
       
Marxův a  Engelsův  Manifest  Komunistické  strany
je principiálním návodem k  nelidskosti, ke  krutému násilí a  nelítostné bezohlednosti.
Téměř   sedmdesát   roků  od   vydání  tohoto  manifestu,    jiný   "  filozofující  "   výtečník   rozpoutal
naplňování toho,  co  hned  od svých  počátků  znamenalo zločinný  zvrat  od  poměrně  liberálních poměrů 
v  carském  Rusku   =   a  nastolil   systém,  který  i  jeho strůjci  nazývali   " Rudý teror ". 
O to víc by programová prohlášení měla být 
varováním alespoň pro současno,  když už tím nebyla 
v průběhu 20.století. Jak ve vztahu ke zřetelně deklarovaným záměrům komunismu, tak ke stejně otevřeně
hlásaným cílům ideologie nacistické.   S vědomím, že k uskutečnění programového zla nedocházívá okamžitě,
ale až  v  příhodnou chvíli,  při  narušení a  rozvratu  dobrých  tradičních  jistot  a  zvyklostí.
V  takto  destabilizovaných  situacích  se vždy  najde  dostatek  těch,  kteří  zlovolná slova  změní 
ve  zločinný skutek.  
A to  nejenom  jako  tragédii pro  porobené  lidi   -   ale  v  zákonitých  důsledcích 
potom  i  pro  sebe  samé.  
Z naší nedávné minulosti jsou to třeba v roce 1952 popravení Bedřich Reicin, Rudolf Slánský ( stěžejní 
organizátoři  " třídního boje ",  poprav,  a  dalších persekucí );  ale i konjunkturální intelektuálové,  a obdobní
demagogové z jiných oblastí společenského dění.  Ve své  elitářské  namyšlenosti  ignorovali  nejpodstatnější
životní a dějinné poznatky, shrnuté do  základních příkazů  lidskosti,  a  tím  i  dobrých  mezilidských  vztahů.
         Proto nezavírejme oči a uši před  potencionální  hrozbou  tragicky  
         násilnických návodů,    jak je  v  závěrečném   vyústění   deklaruje 
                  Marxův  a  Engelsův 
Manifest  Komunistické  strany:
        
http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/mks/km_3.htm 
           Zde strana 22:   
 
        Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly.
        Prohlašují otevřeně,  že  jejich cílů  lze dosáhnout   jen   násilným
        svržením   celého   dosavadního   společenského  řádu.   Nechť se
        panující  třídy   třesou   před   komunistickou  revolucí!  Proletáři 
        v  ní  nemají  co  ztratit,  leda své okovy. Dobýt  mohou  celý  svět. 
                        
Proletáři všech  zemí,  spojte se!
Komu nestačí tento závěrečně návodný precedent uskutečněného zla,  nechť se zamyslí nad dalšími
citacemi,  rovněž  z  tohoto  zločinného a  pochybného  manuálu:
Zde strana 14:
...... Proletariát využije svého politického panství k tomu, aby postupně vyrval buržoazii všechen kapitál,
 soustředil všechny výrobní nástroje v rukou státu,  tj. proletariátu zorganizovaného v panující třídu, a co
 nejrychleji rozmnožil masu výrobních sil.  To  se  ovšem  může  stát  nejprve  jen  despotickými  zásahy 
do vlastnického práva  a do buržoazních výrobních vztahů,  tedy opatřeními, která se zdají ekonomicky
 nedostatečná a neudržitelná, která  však v průběhu hnutí přerůstají sama sebe a jsou nevyhnutelná jako
 prostředek  k   převratu   v  celém způsobu výroby.
Zde strana  15:
       1. Vyvlastnění pozemkového majetku a použití pozemkové renty na výdaje státu. ...
       3. Zrušení dědického práva. ..... 
       4. Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů. .....
       8. Stejná pracovní povinnost pro všechny, zřízení průmyslových armád, zejména
        pro zemědělství.  ......
ZÁVĚR.
Uvedená  fakta, v souvislosti  s  událostmi 20. století,  jsou pádným  důvodem k  tomu, aby  nejen 
Komunistická strana Československa ( předseda Ing. Miroslav ŠTĚPÁN ), Komunistická strana 
Čech a Moravy ( předseda JUDr. Vojtěch FILIP ), ale i jiná uskupení s komunistickým označením:

1/ Buď,  aby  k  doposud  formálně  vyslovenému  distancování se  od  zločinů  a  prohřešků  KSČ
   1948 - 1989,  se zřekly  všech  násilnických výroků specifikujících 
Manifest Komunistické
  
strany =  jakožto ideově určující východisko -  a aby tuto skutečnost včlenily do svých  stanov 
    a  do  svých  identifikačních  programů.   Neprodleně  po  výzvě  od  Ministerstva  vnitra  ČR.

2/ Pokud  se  tak  nestane,  je  zákonnou  povinností  Ministerstva vnitra ČR,  aby  justiční  cestou
    docílilo  zrušení  všech  organizací,  které  se  ztotožňují   s  Manifestem  Komunistické  strany.
                                     Doplňující  sdělení:
1/ 
Ministerstvu  vnitra ČR  byl  text  odeslán,  před   zveřejněním,  jako správní  podnět. 
2/  Zde použité citace z internetu se plně shodují s původním textem Manifestu  Komunistické strany.
3/ 
Na  www.doklad-hubalek.cz  umístěno ve čtvrtek 9. června 2011, 16:00 hodin.