Dokumenty o zlovůli, o ledabylosti, o neupřímnosti.           10. V. 2011
 Mistr  Jan  HUS  mediálně  skandalizován Janem  Kopeckým - Berwid - Buquoyem. 
 Za  netečnosti  jindy  zdatných  mluvců  z  týdeníku  REFLEX,  z  církví  Československé
 husitské   a   Českobratrské  evangelické,   i  z  rozhlasových  Toulek  českou  minulostí. 
 Teprve po stížnosti k Radě Českého rozhlasu  -  ale  pouze  zprostředkovaně - sdělil pan
 šéfredaktor Jaromír Ostrý to, co i pan redaktor Josef Veselý, mohli udělat už v září 2010.
 A  to  bez  mých  urgencí    -    a  se  zachováním   alespoň   patřičné   profesní  úrovně.

Protože cílem mého snažení není okázalé povídání, ale věcné jednání, na mediální skandalizaci M. Jana Husa 
20.VIII. 2010,  jsem reagoval e-maily do redakce týdeníku REFLEX, tak  i ve svém webu výzvou " Budiž slyšena 
i druhá strana = Audiatur et altera pars "
!
  
To je nezbytné  pro objektivní hodnocení všech sporných událostí
událostí.   Když   redakce  písemně  osloveného periodika  ignorovala  i  následnou upomínku, hledal jsem
vysvětlení
jinde.  Jan Kopecký Bervid Buquoy,   autor  skandalizačních  tvrzení o  erotomanství  M. Jana  Husa 
a o homosexualitě Jana Žižky z Trocnova, se zaštiťuje pořadem Českého rozhlasu Brno " Toulky českou minulostí ".
Proto jsem 29. srpna 2010 napsal  i  tam: 

                  
 Jenže  z " Toulek českou minulostí nikdo neodpovídal, poslal jsem obdobnou informaci církvím Československé 
 husitské, a také Církvi českobratrské evangelické:
Církvi československé husitské                                                                                   19. října 2010 
ustredni.rada@ccsh.cz
                                                                                                        digitálně podepsáno

Vážení, 

    v  internetovém  vydání  časopisu  BETA VERZE  REFLEX  online  zveřejnili  skandalizující   pojednání 
o Janu Žižkovi z Trocnova,  následně pak o  Mistru  Janu  Husovi.  Jejich  autorem je Jan Berwid-Buquoy,  
vévoda  z  Ellgutu,   v  roce 1968  ještě  jako  Jan Kopecký:  
   18. VIII. 2010  http://www.reflex.cz/clánek/zivot-a-styl/38262/nejslavnejsi-cesky-homosexual-jan-zizka-z-trocnova.html 
   20. VIII. 2010  http://www.reflex.cz/clanek/kultura/38277/erotoman-jan-hus-118-milenek-to-by-slo.html   
   22. srpna   jsem  požádal redakci časopisu REFLEX  o zveřejnění  patřičného vysvětlení.  
   29. srpna jsem  požádal redakci  ČRo Brno =  Toulky  českou  minulostí  o  související  informace.   
REFLEX nereaguje ani po urgenci z 27. září, pan Josef Veselý z ČRo Brno odpověděl alibistickým mailem, 
ale  teprve  až  po urgenci  z 30. září.  Text dopisu  do redakce REFLEXU  jsem  zveřejnil  22. srpna 
na www.doklad-hubalek.cz,  takže další slova  by  byla  zbytečnou zátěží.  Stejným dopisem  jako vám souběžně 
oslovuji  Církev českobratrskou evangelickou  s  prosbou:  abyste  v  této  záležitosti  jednali podle  svého 
nejlepšího  uvážení.    

S  pozdravem  a  s   přáním  dobrých  dní    Bohuslav  Hubálek.

Církev československá husitská, ačkoli každoročně organizuje vzpomínkovou bohoslužbu k výročí upálení
Mistra Jana Husa  -   dodnes  ignoruje  i   poslední   upomínku  z  15.   prosince  2010!

Církev  českobratrská  evangelická  po urgenci  z 15. prosince 2010  odepsala  následujíc den takto: 
                
Zklamán  dosavadními  ignoracemi,  taktizováním, mlžením,   poslal jsem urgenci přímo šéfredaktorovi
Českého rozhlasu Brno,  Mgr. Jaromíru  Ostrému:
      Dopis ve věci veřejné                                                                                                      Praha 5. ledna 2011

    Šéfredaktor Českého rozhlasu Brno,   Mgr. Jaromír   Ostrý  
                                                                                   
                                           
     Věc:  http://www.reflex.cz/článek /kultura/38277/erotoman-jan-hus-118-milenek-to-by-slo.html  

      Vážený pane,

      v   ČRo  Brno   jsem  neuspěl  s   dotazem  ohledně  skandalizačních  tvrzení,  která  se  mají  opírat 
     o  informace  z  pořadu  Toulky českou minulostí;  prý vysílaného 27. III. 2005  Českým rozhlasem 
     Brno.  Teprve  po urgenci  následoval  6. října 2010  alibistický  e-mail  redaktora  Josefa  Veselého; 
     místo  požadovaných  informací  mě odbyl  toliko  svým  pozoruhodným   stanoviskem.   Jenže  já 
     výslovně chtěl věcné informace   -  stejně  jako  nyní;   dnes  s  odkazem  na  zákon  č.106/1999 Sb.:  

     1/  Skutečně  Toulky  českou  minulostí  odvysílaly  ( a  kdy? )  ta   tvrzení,   kterými  argumentuje  
           pan  Buquoy-Kopecký,   v  přiložené  kopii?  
     2/  Pokud  to tak  zaznělo,  ze kterého dílu a stránek knižních Toulek českou minulostí jste čerpali?  
     3/  Navíc  dnes  doplňuji;   které  jiné  zdroje  byly  použity  v  dotyčném   vysílání? 

     Nutně uvádím, pro ilustraci současných chytračení  a zbabělostí,  vzpomínky na 50. léta  minulého 
     století,  kdy tatínek  byl popravena  a naše rodina  tvrdě perzekuována ( maminka 2x  vězněna  bez 
     soudního rozsudku,  já 2x odsouzen za odpor proti režimu KSČ ) -  a  leckteří občané uhýbali nejen 
     pohledům   -    natož   aby   odpovídali   na   pozdrav,   na   dotazy,   a   vůbec. 
     Dnes se nepoučitelně provádějí jiné konjunkturalistické " klencáky " a  hořekování v  hluboké  úctě  
     nad  " rozlitým  mlékem "  -  místo  potřebného  dodržování  občanských  ctností  a  dobrých  mravů. 
     Nepoučitelně  a   hazardérsky  opět  dochází  k jejich  deformacím.    Byť  ne  formou  bolševickou.

     Následně po ČRo Brno se stejně zachovala vedení Církve Československé husitské ( urgence bez
     odpovědi ),  a  vedení  Církve českobratrské evangelické  ( alibistická  odpověď,  až po urgenci ).

     S  pozdravem  a  s  přáním   lepších  dní     Bohuslav Hubálek     www.doklad-hubalek

Marně jsem  však  čekal na odpověď.  
Kvůli   obdobným   ignoracím  a  také  vlivem  osobní  časové  tísně  dvouměsíčního  čekání  na  odpověď 
šéfredaktora   Mgr.  Jaromíra  Ostrého, poslal jsem  3. dubna 2011 stížnost  přímo  Radě  Českého  rozhlasu.
 Rada  Českého rozhlasu  odpověděla  14. dubna 2011.  Aniž  by  však  zaznamenala,  že redaktoři:
     1/  Nevnímali  jim zprostředkovaný  text  skandalizačních  informací z REFLEXU,  kde autor informací 
          adresně  odkazuje  na  konkrétní  vysílání  " Toulek  českou  minulostí "!
    2/  Po dobu 8 měsíců nebyli natolik profesionální a slušní, aby hned  napsali to,  co mi  bez  patřičné
          omluvy  vzkazují
přes místopředsedu  Rady ČRo:  " ... Ani v žádném jiném pořadu z řady Toulky
         českou minulostí nezazněly informace, které by referovaly o Janu Husovi jako erotomanovi. ..
".
              
   Historické  konstatování: 
                   Svaté  město  zahynulo,   protože  každý  plnil     jenom    své   povinnosti!
  
Obecné  konstatování:  
                   Co nás čeká,  když i osoby pověřené plní své povinnosti ledabyle? Nebo vůbec ne!
  
Osobní konstatování:
  
Tamen est laudanda voluntas, etiam-si desint vires. Přesto je snaha chvályhodná, i když chybějí síly.
  
                                            Doplňující  sdělení:
    
     Na  www.doklad-hubalek.cz   umístěno  v  úterý 10. dubna 2011, 17:55 hodin.