27. IV. 2011
Tolerance  k  neviditelným  rukám   tr žní hající  ekonomiky.  
Kdo v ČR nese odpovědnost za zbídačené  úroky z vkladů? Také Ministerstvo financí
ČR tu dnes pouze konstatuje daný diskriminační stav -  jako jev potvrzený zákonem. Shodně si  předtím
počínala Národní banka ČR.  Následně  pak i  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.  Jako v  pohádce 
o kohoutkovi a slepičce. Všichni však  bez sebemenšího znepokojení - a  bez  náznaku  snahy o možné 
nápravné  řešení. 
Obrazová kopie dopisu z  27. dubna 2011    a   oddělený  přepis  jeho  sdělení 

                                   V Praze dne 27. dubna 2011 
   Č.j.: 02/42 096/2011-353
   Vážený pane Hubálku,
   k Vašemu podání ze dne 14. dubna 2011,
   které se týká nesouhlasu s tím, že úrokové
   sazby u dceřiných bank v České republice
   jsou podle Vašeho názoru nižší než úrokové
   sazby u jejich mateřských bank v zahraničí,
   Vám  sděluji  následující:

    

 

   S  pozdravem  Mgr. Klára  KROL  

    Působnost  Ministerstva financí v oblasti
    finančního trhu je na  základě zákona č. 2/
    1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
    ústředních orgánů státní správy České
    republiky, ve znění  pozdějších předpisů,
    omezená. Ministerstvo financí, jakožto
    ústřední orgán státní správy, je oprávněno
    předkládat návrhy zákonů v oblasti
    finančního trhu a v okruhu své působnosti
    plní další úkoly stanovené zákony a jinými
    obecně závaznými předpisy.Ministerstvo
    financí však není oprávněno zasahovat do
    oblasti obchodní strategie bank, kam patří 
    i stanovení výše úrokové sazby. Výši
    úrokové sazby banky stanovují na základě
    mnoha skutečností. Vliv na výši úrokové
    sazby má, například, výše základní úrokové
    sazby České národní banky a intenzita
    konkurenčního prostředí na bankovním trhu.

    Finanční trhy se v jednotlivých zemích liší,
    což je dáno vlivem různých ekonomických
    podmínek, ale i historických zvláštností,
    proto mohou, být úrokové sazby v jedno-
    tlivých státech odlišné. Výši úrokové sazby
    je třeba brát rovněž ve vztahu k rizikovosti 
    a likviditě.

    Záleží na ochotě konkrétního klienta, tedy
    na Vás, zda nabízený produkt nebo službu
    přijmete za podmínek, které s jejich
    poskytnutím banka spojuje.

                                    Doplňující sdělení:
1/
Po  vyčerpání  dostupných  možností  občana  -  i když bez dosažení  úspěchu, rozhodně však s čistým
    svědomím  -  mohu se opřít o moudrost a zkušenost latinského přísloví: Tamen est laudanda voluntas,
    etiam -si desint vires /   
Přesto  je  snaha  chvályhodná,   i  když  chybějí  síly.  

2/ Na  www.doklad-hubalek.cz  umístěno  ve  středu  27. dubna  2011,  22:20.