25. II. 2011
Byl  komunistický 25. únor 1948,  byl 17.listopad 1989.  
Původní text,  navíc s  březnovým dovětkem  MEMENTO o akci StB,  a o  BLOKACI  TOHOTO  WEBU,  a  o  obstrukcích  ÚSTR  
k  případu  BRATŘÍ  MAŠÍNOVÝCH.    Blokaci se podařilo   úplně překonat  15. III. 2011.  
Podávám informace k potenciálu toho, co se mohlo udělat,
s odkazem na 20. výročí dne,   kdy jsem ve Federálním 
shromáždění ČSFR podal  návrh  zákona  o době nesvobody 1948- 1989, následně schváleného jako č. 480/1991 Sb.
Následují  kopie e-mailu do Dokumentačního střediska KPV ČR, a jeho tři argumentační přílohy; jako dokument  
o  průkaznosti  uvedených  tvrzení:  
        Dokumentačnímu  středisku KPV ČR,   odesláno   25. února  2011:
  
  
         Argumentační  příloha  »  lex_Hubalek  «,  doklad o autorství zákona:
    
       Argumentační   příloha    »   zákon  č. 480/1991 Sb.  o  době  nesvobody  «  :
     
A/
Pro  všechny,  kteří  nevnímají,  buď z neznalosti, nebo z alibistických a účelových důvodů,
       že ani  poválečně  uzákoněné  Dekrety prezidenta Edvarda Beneše  neznamenaly diskontinuitu
       práva -    už   kvůli  současně  uzákoněným   výjimkám  z  těchto  dekretů.
       B/ Pro  všechny,  kteří  nevnímají,  že  smysl  a  dikce  zákona o době nesvobody jsou v plném
       souladu  s  Rašínovým  zákonem  č.11/1918 Sb.,  který   ačkoli   deklaroval  zásadní  státotvornou 
       změnu  -  a  proto  i  na jejím  základě  ve  Čl.2  - souběžně  deklaroval  logicky a  obecně  nutnou 
       stabilizační  zásadu: 
          
" Veškeré  říšské  a  zemské  zákony  a  nařízení  zůstávají  prozatím  v  platnosti. "
       C/ Pro  všechny,  kteří  nevnímají,  že téměř  dva roky  před  zákonem o době nesvobody  bylo 
            možné  právním  způsobem v  Ústave zrušit  nejen ustanovení o  vedoucí úloze KSČ  ve státě. 
      
D/ Pro  všechny,  kteří  nevnímají,  že zákon o době nesvobody svým  § 1 představuje výchozí
             základnu   pro  další   legislativní  a   justiční  návaznosti   -    ve  všech  souvisejících  oblastech 
             užitného práva.  Nejen pro vyrovnání se s komunistickou minulostí, i s návazným tunelováním
            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  a  devastací podniků.  

      
           Argumentační   příloha   »  Příprava  návrhů  právních  předpisů  «
        
PRAKTICKÁ   POMŮCKA   PRO  LEGISLATIVCE;  v  reedici vydal Úřad vlády ČR,  2010.
               Obsahuje  příznivé  ohodnocení  zákona č. 480/1991 Sb. o době nesvobody:

    

                                                Příprava návrhů právních předpisů
                                                Praktická příručka pro legislativce
          JUDr. Jan Kněžínek, PhD., JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

          Vydal Úřad vlády ČR, 2010

                                                                     ČÁST II, strana 22
 
                                                                     Obecné zásady
Právní předpis by měl obsahovat pouze ustanovení normativní povahy. Normativní ustanovení je takové ustanovení, které obsahuje obecně
závazné pravidlo chování, jehož dodržování je garantováno veřejnou mocí. Ustanovení, která nemají normativní povahu, pouze něco deklarují,
proklamují nebo k něčemu nezávazně vybízejí či nabádají, aniž by však obsahovala závazná (a vynutitelná) pravidla chování.

Nenormativní ustanovení mohou být v právních předpisech obsažena jen zcela výjimečně, a to v případech, kdy to zcela zřejmě odůvodňuje
účel právní úpravy. Jde např. o preambule ústavních zákonů nebo o zákony vyjadřující naplnění určitého historicky odůvodněného cíle či účelu
(např. preambule   zákona   č. 87/1991 Sb.,   o  mimosoudních rehabilitacích  nebo  zákon  č. 480/1991 Sb.,* o době nesvobody). Právní
předpis by neměl obsahovat ustanovení, která pouze deklarují platnost jiných právních předpisů, neobsahují však novou právní úpravu.

Právní předpis by neměl obsahovat ustanovení přejímající nebo parafrázující právní úpravu obsaženou v jiných právních předpisech, a to jak
předpisech stejné, tak i vyšší právní síly. ……

                                                       Doplňující sdělení:
 
1/
Jako  člověk,  občan  a  vlastenec,   nelibě  nesu   promarňování  příležitostí,  které   dal   celému
         Československu 17. listopad 1989, a které nám dávají vědní i technické  vymoženosti 21. století.  
         Proto,  už  jako  občan - neposlanec,  jsem  například  v  roce 1993   věcně  inicioval  uzákonění  
         dodnes platné  20leté  nepromlčení   trestných činů  spáchaných při  vypracování  a  schvalování
         privatizačních projektů.Další své věcné, nerétorické, aktivity dokumentuji údaji zde zveřejněnými.
         Avšak co věcného dělají hlasatelé svérázné diskontinuity právního řádu? Mimo mediální 
         halasení  a   populistické   matení   veřejnosti. 

         Ačkoli  mnozí  z nich  mají leckdy  lepší  podmínky  a  lepší  možnosti  -   a  zřejmě  jim  jakákoli
         " 
NEVIDITELNÁ  RUKA  "   neblokuje  publikování  v  celostátních  médiích , natož  v  internetu.
       
  Což se příznačně stalo i  letošního 25. února, 23:50 hodin, při FTP zveřejňování těchto informací
         na  webu  doklad-hubalek.cz .
                       AVŠAK    ANI    NADÁLE   NEMÍNÍM    SKLÁDAT   RUCE    V    KLÍN.     

        
2/ M E M E N T O   -  před  půlnocí  3. března 1949  přepadla  komunistická Státní bezpečnost 
             jednopatrový dům mých rodičů, na pozemku dejvického nádraží, tehdejší tř. Krále Jiřího VI.,
            číslo 23, poblíž závor a  železničního hradla. Dům je  dnes  už zbořený kvůli automobilovému 
            tunelu » Blanka«.  Výsledkem byla zatčení, vystěhování, zabavení majetku - včetně osobních 
            věcí,  persekuce,  včetně  tatínkovy\ popravy  18. července 1949.
            Jedním  z  aktérů  byl  tehdejší  soudruh  ( v listopadu 1989 už ne ) Robert Horák,  pracovník 
           UV KSČ  -   který  se  následně  nastěhoval  i  do  našich  peřin .
           Byl jedním z  prvních signatářů Charty 77. Kvůli němu a  podobným " obroditelům ",  kteří se 
           ani v roce 1968 nedokázali omluvit,  natož napravit  spáchaná příkoří i zločiny  -  odmítl jsem 
           podepsat Chartu 77.
           Takřka  13 roků  později  se  pan  Robert Horák  stal  šéfem  dopisového oddělení  v pražském
           Koordinačním  centru  Občanského  fóra.   Při  osobním setkání  v  Koordinačním centru  OF
           pan Horák zapíral  -  až podruhé se přiznal. Při konfrontaci s písemnými dokumenty z Archivu  
           ÚV KSČ,   v přítomnosti  PhDr. Pavly  Grünthalové  z Necenzurovaných novin.  Odešli  jsme,
           aniž  bych  chtěl  navrácení  alespoň  něčeho  z  rodinného  majetku.   Zbabělý , ač " hrdinný"  
           chartista Robert Horáky  mi byl  odporný.  Navíc jsem věřil,  že  startovní zlom  listopadových 
           událostí je předpokladem i nadějí pro lepší budoucnost všech lidí  dobré  vůle, ve  svobodném 
           Československu - a že kvůli osobnímu majetku se nebudu " hrdlit " s exemplářem sameťáctví.   
          Tím spíš už  ne s jeho dospělými dětmi -  které asi listovaly v našich knihách, poslouchaly naše 
          gramofonové desky,  a  vůbec .... .
          
( Tuto vzpomínku jsem vložil  3. března 2011 -  v domnění, že už v ten den se mi podaří web oživit. ) 


      */ 
V kopii legislativní příručky  část  textu  žlutě podložil  Bohuslav Hubálek.
            
    3/  Na www.doklad-hubalek.cz  plnohodnotně zveřejněno v úterý 15. března 2011, dalším přičiněním,
           navazujícím na dílčí zprovoznění z 10. března, docílené po mnohadenních urgencích u registračně placené 
           servisní služby operátora,  oddalujícího pomoc při odstranění blokačních závad.
          
Rovněž  původní  počítačový odborník, který  mi podle potřeby a dlouhodobě poskytoval havarijní 
           pomoc náhle a bez obvyklých sdělení  přerušil koncem prosince 2010  jakoukoli komunikaci.
           
           Opakovaná blokace mého webu je opětovně aktualizována s vědomím stejných okolností, které vedly 
           Ústav pro studium totalitních režimů  k  obstrukcím  studia  písemností  k  případu  bratří  Mašínových 
           ( obstrukce  trvaly  od  srpna  do  prosince 2010 ). 
         DŮKAZ  O  DŘÍVĚJŠÍM OTEVŘENĚ CENZORSKÉM  ZÁSAHU  NA " OCHRANU "  BRATŘÍ  MAŠÍNOVÝCH: