15. I. 2011
 Popírání a zlehčování zločinů komunismu = doposud " sametově " možné.

 Státní zástupce pro Prahu 2,  v následujících textech,  zaujímá podivuhodně shovívavé
 stanovisko  k   popírání  průkazně  spáchaných  
zločinů  komunismu  u  nás  i  ve světě 
 ( např.  Katyň ) =  mediálně  šířené  panem   Martinem Hekrdlou,  16. XII. 2010,  navíc 
 hned v  uvozujícím názvu  komentáře deníku PRÁVO  » Popírám  zločiny komunismu «. 
 
Následně zde předkládám písemný přepis včera doručeného dopisu ; s  vlastním zažlucením 
 podivuhodných  dedukcí.  Zdrojem přepisu je rovněž zde uvedená kopie včerejšího dopisu, 
 který  je  justiční odezvou  na  trestní oznámení,  zveřejněné  v  tomto  webu  21. XII. 2010 .

Obvodní  státní  zastupitelství  pro  Prahu 2
Lazarská  č.4/10,   121 26    Praha 2 - Nové Město,   telefon: +420/221 584 584,   fax: +420/224 262 374
                                                                          e-mail: podatelna @osz.pha2.justice.cz

2ZN 426/2010                                                                            V Praze dne 10. ledna 20112 

Vážený pan
Bohuslav Hubálek
Českolipská 19
190 00   Praha 9

Martin Hekrdla -  komentář ze dne 16. prosince 2010  v  deníku  Právo  -  vyrozumění

Dne 17. prosince 2010  bylo  elektronicky  zdejšímu  státnímu  zastupitelství  doručeno Vaše 
podání ze dne 16. prosince 2010. označené  jako " Trestní oznámeni na mediální popírání 
zločinů komunismu
..... " a směřující vůči Martinu Hekrdlovi jako autorovi  komentáře pod
 
názvem „Popírám zločiny komunismu**, který'byl dne 16. prosince 2010 publikován v deník 
Právo.

Podle § 158 odst. 2 tr. řádu  je státní zástupce  povinen  přijímat oznámení o skutečnostech 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. V jednání  Martina Hekrdly,  t. j. v sepsání 
uvedeného   komentáře,   spatřujete    naplnění    skutkové   podstaty    přečinu    popírání, 
zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 tr. zákoníku, přičemž 
svoji  úvahu  opíráte  o  skutečnost,  že autor  označil  komentář  názvem  „Popírám zločiny 
komunismu".

Po seznámení se s obsahem (§ 59 odst.1 tr. řádu) Vašeho podání ze dne 16. prosince 2010, 
jakož i s úplným textem komentáře Martina Hekrdly,  jsem dospěl  k závěru,  že toto podání 
není   trestním   oznámením,   neboť   fakticky   neobsahuje   žádné   skutečnosti,   které  by 
odůvodňovaly  podezření  ze spáchání skutku,  který  by  naplňoval  kteroukoliv  skutkovou 
podstatu obsaženou  ve  zvláštní  části  zákona  č. 40/2009 Sb.  trestního  zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zejména je nutno poukázat na skutečnost,  že autor svým komentářem 
fakticky  reaguje  na  mediální  vystoupení  ministra zahraničních věcí  České republiky Karla 
Schwarzenberga, 
informující o výzvě  představitelů Bulharska, Maďarska. Lotyšska, Litvy), 
Rumunska a České republiky  adresované   komisařce  pro  spravedlnost  a  základní  práva 
Evropské unie Viviane Redingové. Komentář Martina Hekrdly je nutno chápat jako autorovo 
filosofické   zamyšlení   nad „podobami  komunismu",  ve kterém je poukazováno jednak na 
komunismus jako „projekt společnosti",  jednak ve formě „ hnutí, překonávajícího současný 
stav"   ( s  historickým  poukazem  na  prosazení  všeobecného  volebního práva,  sociálního 
zákonodárství a vliv na demokratizaci západní společnosti) a konečně na podobu „stalinismu 
či  reálného socialismu",  ve  které  nepochybně  docházelo  ke  zločinům,  na které  ve svém

                                                                                                                                     strana 2
podání poukazujete. Právě o této poslední podobě „komunismu" autor doslovné uvádí, že „...
v žádné fázi  nebyl ani socialismem - a  nikdy k žádnému komunismu ani nesměřoval"
  a 
v závěru svého komentáře uvádí: „ Nepopírám, že to  byl  systém  zločinný.  V žádné chvíli, 
ba i za prokazatelné vlády takzvaných komunistů, však nešlo - a nemohlo jit - o zločiny
komunismu.
". Z citací výše uvedených vyplývá, že autor nikterak  nezpochybňuje zločiny, ke 
kterým došlo zejména v období let 1948 - 1956,  pouze  vyjadřuje  svůj názor  v  kategoriích
filosofických a historických ,
t. j. odmítá je  jako zločiny komunistického systému, které jsou
však naprosto odlišné od právního posouzení. Autorem použitý titulek /název/ jeho komentář:
pak de facto neodpovídá jeho obsahu a lze jej považovat za určitou nadsázku, vedenou snahou
o upoutání pozornosti čtenářů. 

Současné  považuji  za  nutné odkázat  Vaši  pozornost na  čl. 17  Listiny  základních  práv  a
svobod, vyhlášené usnesením předsednictva  České národní rady dne 16. prosince 1992 jako
součásti ústavního pořádku České republiky, publikovaným pod č.2/1993 Sb., který zaručuje
svobodu  projevu  a  právo na  informace.  Je  nepochybné,  že  Martin  Hekrdla   jako  autor
uvedeného komentáře  vyjádřil  pouze  svůj  subjektivní  názor  na  hodnocení  „komunismu" a
realizoval  tak  své  ústavní  právo  na  svobodu   projevu,   zcela   legitimní   v   demokratické
společnosti. O skutečnosti, že obsah předmětného komentáře byl vnímám právě jako realizace 
tohoto autorova   ústavního práva, svědčí,   že    kromě  Vás  žádný  další  subjekt  (fyzická či
právnická  osoba,   např.  Konfederace   politických  vězňů )  nereagoval   podáním  trestního
oznámení. 

S ohledem  na  důvody  výše  uvedené,  t.  j.  že  Vaše podáni ze dne 16. prosince 2010 není
(trestním) oznámením podle § 158 odst. 2 tr. řádu,  je proto  nutno  považovat  je  za  podání
podle § 16a zákona č. 283/1993 Sb..  o státním zastupitelství,  ve znění  pozdějších  předpisů
/dále jen „zákon"/, pročež Vás podle § 16a odst. 4 zákona  vyrozumívám o jeho založeni  bez
dalšího opatřeni,  neboť  k jeho  vyřízení  není  příslušný  ani  jiný  státní  orgán. Současně Vás
podle § 16a odst. 7 zákona poučuji,  že v případě  nespokojenosti  s tímto způsobem  vyřízení
můžete  požádat  o  jeho  přezkoumání  nejblíže  vyšší  státní  zastupitelství, t. j. Městské státní
zastupitelství v Praze,  jehož  rozhodnutí  v  téže  věci  je konečné.

JUDr. Tomáš  Bláha  obvodní státní zástupce pro Prahu 2    121 26   Praha 2,   Lazarská 4/10

 
    
   
                                                Doplňující  sdělení:
  1/
Určitě  i  Adolf  Hitler  považoval název  svého  filosoficko-historického výtvoru  " Mein Kampf "  
      za  určitou  nadsázku,  vedenou  snahou  o  upoutání  pozornosti  a  k  nabádání  svých  čtenářů.  
      Tolerování tohoto " rakouského tapecíra "  se ale proměnilo v děsivé skutečnosti.
          Poučení:   Zlu   se  dá  nejlépe  odporovat   hned  v   jeho  počátcích. 
  2/
Neudivuje mě,  že ani Konfederace politických vězňů ČR ( KPVČR )  nepodala  trestní
       oznámení vůči  mediální  provokaci v  celostátním deníku
PRÁVO. Neudivuje mě, že ani ve 
       svém  webu  nevydala  příslušné  stanovisko k  mediálnímu  popírání  zločinů  komunismu; 
       což současně  znamená  záměrné znevažování  § 405 trestního zákona o popírání zločinů
      nacismu (
což je sice " nefilosofická ", ale přesná, a mezinárodně vžitá a uznávaná terminologie,
       nejenom  rakouského  trestního  zákona,  platná  už  od  roku  1945 )  a    k o m u n i s m u  
      ( 
"  nefilosoficky  "  od   roku  2000  v  minulém  i  současném  trestním  zákoně  ČR;   zatím
       v  praxi  nepoužito ). 
      Šéfům KPVČR totiž ve skutečnosti nejde o nosnou podstatu
vypořádání s komunistickou
      minulostí  -   ale  prvořadě o  zástupné  finanční a  medailové " bojování " -  o  machiavelistické 
      lavírování  s   nekvalitně   zpracovanými   návrhy,  zaručujícími  jejich  právní   neprůchodnost ; 
      jako  je  tomu  nyní  u   zákona  o   III.  odboji.  Obecně  totéž platí o  lavírování  kolem názvu
      KSČ/ KSČM,  a  tak  podobně.  

  3/ Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v sobotu  15. ledna 2011, v 17:35 hodin.