21. XII. 2010
ADRESNĚ 
O  NEPOSTIHU  POPÍRÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU V ČR.
Odporovat zlu znamená také  odporovat  komunismu/bolševictví. To  nejnověji
sleduje  trestní oznámení  ohledně   popírání  zločinů   komunismu, propagované 
v komentáři  deníku 
PRÁVO,  z 16. prosince 2010 »Popírám zločiny komunismu«.  
      Popírání  zločinů   komunismu   v   deníku  PRÁVO =     16. XII. 2010  
   
   
Bez ohledu na  historické skutečnosti, a bez ohledu na platné zákony, se deník
 PRÁVO  ideově navrací  ke dřívějšímu zaměření, výstižně charakterizovanému 
 názvem   RUDÉ  PRÁVO
Pouze tak  může být pan  Martin Hekrdla  proplácen
  a kolegiálně souznít se
stejně schopnými  pisateli  deníku HALÓ noviny ( KSČM ). Aby alespoň občasmo
mohli zkoušet, jak dalece, a jak  beztrestně, lze veřejně šířit nostalgicko-agitační
nepravdy.  
Odpovědnost  za  kritizované desinformace  rovněž  nesou všichni  ti ostatní,
kteří   jsou   pověřeni   dbát   o   kvalitu   vydávaného   periodika. 
Doufám, že tuto  skutečnost  vezmou v  úvahu  příslušné  orgány, stejně jako 
n e p r o m l č i t e l n o s t    trestných  činů  podle  § 405 Trestního zákoníku.

                         DALŠÍ  PŘÍPADY  Z  OBLASTI
              POPÍRÁNÍ    ZLOČINŮ   KOMUNISMU

     Popírání zločinů  komunismu  v deníku  HALÓ noviny   =   19. IX. 2002; 
             
          doposud   nevyřešené  -   ale   rovněž  nepromlčené.
      
 Poznámka Bohuslava Hubálka:
 A/ 
Zdůrazněním  jsem označil  zásadní  zpochybňování  zločinů komunismu. 
 B/  Policií a státními zastupitelstvími  " nezjistitelný " Jaroslav SRBEK 
     
průkazně  patří  k  dlouhodobým autorům  HALÓ novin,  často i na titulní
      stránce  tohoto  periodika;   viz  archiv  Národní  knihovny  ČR.  Ale určitě
      také  evidovaný  v   honorářové  účtárně   HALÓ novin.  
Ohledně tohoto trestního oznámení, po postupných a bezvýsledných stížnostech,
jsem od roku 2003 dvakrát  marně hovořil s  nejvyšší státní zástupkyní  Mgr. Marií
Benešovou,  přímo v  Nejvyšším státním zastupitelství  ČR  v  Brně ( NSZ ČR ) .
Stejně zamítavý průběh se opakoval i  za nynější  nejvyšší státní zástupkyně,
JUDr.  Renáty Vesecké.  Opět  s opakováním  autoritativních  úředních  odmítnutí.
Rovněž neúspěšná byla snaha o možné kárné řízení ve státním
zastupitelství, 
jako předpokládaná odezva na  parlamentní interpelaci ohledně 
právní  nečinnosti;   podanou 15. května 2007  poslancem ČSSD,   PhDr.  Karlem 
Šplíchalem ( na  základě  předložených  písemností ).  Přinesla  toliko alibistická
vyjádření  JUDr.  Renáty Vesecké    a  sympatizující  slova  premiéra  Ing. Mirka
Topolánka, v připojené  odpovědi poslanci PhDr. Karlu Šplíchalovi.

Nejvyšší  správní  soud  (NSS)  spolupořádal  dne 20. října 2009 
konferenci 
Politické  procesy v Československu (1948-1989). Dopolední část
moderovala  nejvyšší státní zástupkyně,  JUDr.  Renáta  Vesecká,  velice  kritická
ke  zločinům  komunismu.   Stejně  jako  ve  svých  mediálních  vystoupeních.
V osobním rozhovoru jsem ji  upozornil na příkrý rozpor  mezi jejími  slovy 
a  skutky,   při  trestním  postihu  podle  tehdejšího  § 261a   o  popírání  zločinů
komunismu.   Argumentoval jsem:
1/  Nejenom přístupem k  mému  opakovanému  trestnímu oznámení z  roku  2002. 
2/  Ale i všeobecně - neboť od uzákonění  § 261a  v č. 405/2000 Sb., nebyl tento
     paragraf 
ani  jednou  použit  proti popírání zločinů komunismu.
   
Což průběžně dosvědčují statistiky Ministerstva  spravedlnosti České republiky.
3/
Individuálně  zase,  v  kontrastu  se  soudní žalobou  proti  HALÓ novinám,
    
kterou  jsem   podal  dne  12. prosince 2008  u  Městského  soudu  pro  Prahu,
     jako odezvu na  veřejné  popírání  zločinů komunismu.  Jejím  výsledkem byla
     tisková  náprava,  podle  mnou  navrženého  znění,  byť  v  nenápadné  úpravě.
     Ale i tak vydavatel přílohy HALÓ novin uznal, že by neuspěl v soudním sporu 
     o  poškození  mé  pověsti jako  politického  vězně  režimu  KSČ   -   a  rovněž
     tím   uznal   závaznou    právní  skutečnost.  
    Totéž zatím neuznali ani vyšetřovatelé,  ani příslušná státní zastupitelství.
    Ti   doposud  odmítají  plnit  platný  zákon,  a  souběžně  tím  čelit 
    kriminalizování pověsti  =  ne  pouze  jednoho  politického vězně 
    - ale  všech; z množství  více než 200 000 soudně rehabilitovaných 
    politických   vězňů   režimu   KSČ !   
Ani  tento rozhovor  s  JUDr. Veseckou  nic  nezměnil  na  státně
zastupitelském přístupu  k  trestnímu  § 405  o  popírání   zločinů 
komunismu.  
Ani po tomto rozhovoru paní nejvyšší státní zástupkyně nevyužila
své  pravomoci  a  nevyvolala  projednání  věci  kárným  senátem,
ač jsem ji o to  výslovně žádal.  Místo toho doposud stále vnímám 
její  různé   " antikomunistické "   aktivity,   mediálně   šířené.
       Dva dokumenty ohledně  docílení  průchodu  práva ve vztahu
      k popírání zločinů komunismu v HALÓ novinách, 27. X. 2008;

                                důkazní  kopie  z   přílohy  Naše  Pravda
  
   

          Nápravné  sdělení HALÓ  novin =  19. ledna 2008
                       www.halonoviny.cz ,  Naše PRAVDA pondělí 19. ledna 2009

   Podle doporučení Městského soudu v Praze zveřejňujeme následující text:
" V odpovědi na článek 'Obžalován z vlastizrady ", uveřejněný v Haló novinách 
č. 253 ze dne 27. října 2008, a to ve společensko-politické příloze Naše PRAVDA
č. 41/2008  na straně  4,  v němž ve vztahu k  trestným činům  veřejných  činitelů
v období od února1948 do 29. prosince 1989 mimo jiné stojí psáno, že: ... svědčí
o pravicí schválením svévolném retroaktivním uzákonění nepromlčitelnosti
trestných činů, na které spadala deseti či víceletá sazba v období  od  února 1948
do 29. prosince 1989,  jichž se měli dopustit veřejní činitelé činní v té době. Léta
se nedařilo i přes tyto zákony nějaké trestné činy objevit,  vykonstruoval se tedy
případ Karla Hoffmanna, a protože se nepodařilo ho naplnit důkazy, přikročilo se
k  manipulaci... , konstatuji, že není pravda, že se trestné činy, na které spadala
 deseti či víceletá sazba  v období od února 1948  do 29. prosince 1989,  jichž  se
 měli dopustit veřejní  činitelé činní v  té  době,  nedařilo  objevit.
                                                                                              Bohuslav HUBÁLEK
    

                                  Doplňující sdělení:
1/
Nezjistil jsem, že by na zde popsané případy kdokoli jiný reagoval právním
    způsobem.  Zodpovědný antikomunismus  nebyl  a  není  užitnou  náplní těch,
    kteří patří  do  " Souhvězdí  žab " -   jak  je vystihuje  zpěvná  balada  Pavla
    Dobeše:
             ...  Nepozná úlety až do mraků,  večírky s motýli mezi květy, 
                  nerozumí   písním   tuláků,    neupřímně    zní  jeho  věty. 
    A jenom budík mi zvoněním  naději  dává,   že rozum  zas  nalezne svůj klid, 
        jsem přece člověk, copak jsem žába,  vždyť já se přece mohu probudit 
               a zpívat všem, kteří jste tu,  a kdo z vás po nocích cestuje rád, 
               až  poletíte  vstříc  novému  světu,  pozor  na  souhvězdí  žab
.  ....
 
2/ Na www.doklad-hubalek.cz  dáno v úterý 21. prosince 2010, v 11:05 hodin.