28. X. 2010
Uctění   92.   výročí    vzniku    Československa:  
    
.....
  
          proběhlo  v  úterý  26.  října  2010,  spolu s  oceněním  paní Marty Kubišové,  
             profesora  MUDr.  Pavla  Pafka,    armádního  generála  Tomáše  Sedláčka,  
             a  Bohuslava  Hubálka;    za   přínos  Československu    i   České  republice. 

 Také letos pod  záštitou  ústavních  činitelů  obou republik zazněly skladby nám blízké, jak  dosvědčuje  
  program  slavnostního  koncertu: 
           
  Premiér Petr Nečas se nemohl dostavit a omluvil se,  protože v  tu dobu  řídil  zasedání  vlády.  Hlavními 
  řečníky vzpomínkového večera tak byli předseda Senátu České republiky,  zástupce premiéra Slovenské  
  republiky, moderátor Jiří Vejvoda,  i  JUDr. Miroslav Jansta,  představitel advokátní kanceláře,  hlavního  
  sponzora.    Tito  jmenovaní  také  udíleli   čestné  a   věcné  ceny,  vždy  po  životopisné  charakteristice
  oceňovaných.  Na  začátku  druhé  části koncertu  paní  Martě Kubišové,  a hned po ní  profesoru Pavlu 
  Pafkovi.  Před závěrem koncertu generálu Tomáši Sedláčkovi,  a  Bohuslavu  Hubálkovi. 

  Každý  z   oceněných  krátce  promluvil,  vždy  po  převzetí  pamětní medaile a věcných darů. Ve všech 
  případech  lidé  reagovali  potleskem  a  povstáním  ze  svých  sedadel.

              Praha,  Rudolfinum,  k  výročí  28.  října  1918   =   nosná  část  mého  projevu,
              na místě doplněná slovy  souznějícími  s projevem generála Tomáše Sedláčka: 
  

   Vážené dámy, vážení pánové,

       toto ocenění přijímám jako  ocenění  všech,  kteří  za  cenu  nezměrných  utrpení  odporovali
    totalitě   nacistické   i    totalitě    komunistické:

          1.  odboj    obnovil    plnou    suverenitu   a   svobodu  naší   vlasti.
          2.  odboj    ztracenou   svobodu   opět   získal.
          3.  odboj    o   svobodu   usiloval.

   Přeji  si,  aby  3. odboj  byl   odbojem  posledním.  Neméně  si  přeji,  aby   napříště   důvodem 
   pro slavnostní ocenění byly už jen počiny na poli vědy, umění a  sportu; aby  1.,  2,  a  3. odboj
   nadále   zůstaly   významnou   kapitolou    našich    dějin.

  Přeji   trvalou  svobodu   pro  naše  země  -   pro  nás   všechny  spoustu 
  hezkých   dní,     mezi    dobrými   lidmi.

 Udělená pocta,  i srdečné rozhovory s  generálem Tomášem Sedláčkem,  s profesorem  Pavlem
 Pafkem,  s paní Martou Kubišovou, a dalšími,  jsou  příjemnými  a  nezapomenutelnými  zážitky.   
 
 Z  dokumentačně  upřesňujících  důvodů  přidávám  následující  kopie:   
          
    
      
                                      Doplňující  sdělení:
  1/
Vzpomínkové  setkání  začalo  v 19:30  a   trvalo  téměř  dvě  hodiny.
  2/
Na www.doklad-hubalek.cz zveřejněno ve čtvrtek 28. října 2010, 18:20 hodin.