10. X. 2010
           Usvědčující  pohled  do  minulosti  =  stenoprotokol z České národní rady / ČNR:  
   
Zabavení  majetku  Komunistické  strany  Československa.
      Digitální knihovna | ČNR 1986-1990 - stenoprotokoly |             22. schůze  =  22. února 1990:
                           http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/022schuz/s022008.htm
 
Nikdy  jsem  nezneužíval  řečnických stolků  k  sáhodlouhému promlouvání  "  ke  svým  národům  ";
  což  bylo samozřejmou zásadou i  při mém prvním projevu v ČNR,  ohledně zabavení majetku KSČ;  
  hned po poslanecké kooptaci. Myslím, že podtext předneseného návrhu má význam i pro současné dny.
  Tím spíš,  že m
nozí protagonisté doposud žijí a stále " smysluplně " či jinak řeční.Pořád platí klasická
   poučka,   pokud  je  vnímána: 
Historia  magistra  vitae  =  Historie  učitelkou  života.

     Čtvrtek  22.  února 1990,   interpelační  návrh   Bohuslava  Hubálka,   poslance za   Občanské  fórum / OF :  

        Zabavení  majetku  Komunistické strany Československa.

  Poslanec  Bohuslav Hubálek:  Vážený pane předsedo, vážená Česká národní rado, dámy a pánové,
  chci přispět ke zlepšení hospodářské situace. Proto podávám podnět,  aby stávající majetek KSČ  byl
  převeden  do  rukou státu.  Hovoří pro to  všechna dosud  známá  fakta  i  současné  snahy  této strany.
  Nejčerstvějším dokladem  jsou mimo jiné  These  k volebnímu programu  KSČ, zveřejněné v  Rudém
  právu  dne  20. února  tohoto roku.    Přetékají   lidumilstvím,  touhou  po spravedlnosti a  vůbec vším
  nejušlechtilejším.   Že  jsou  to  však  slova   naprosto   neupřímná,  o tom  svědčí  následující citace:
  "Proto    budeme    vystupovat  proti soustředění moci a nezaslouženému  hromadění majetku  v rukou
  privilegovaných  jedinců  a  skupin."

  Už  se  halasně  chystají  na  jiné,  decentně  zapomínajíce  na  své  miliardy.   Neobstojí  argumentace
  o zdroji z členských příspěvků. Velikost těchto desátků  přímo souvisela s protekční preferencí členů
  KSČ  vůči  ostatním.

  Straně, která ubližovala a devastovala, straně, která i dnes klame a chytračí, nelze ponechat v ruce tak
  mocnou zbraň.

  V  zájmu  spravedlnosti i  prezident  Masaryk  a  tehdejší   parlament   schválili  zábor   velkostatků.

  Vzhledem  k  výše  řečenému,   prosím vás  jménem  našich dětí,  nehazardujme  se  svojí  svobodou,
  nepřipusťme další nástup  doby temna.  Navraťme  vládu  nad  nepoctivě  nabytými  penězi do  rukou
  nejpovolanějších  -   do  rukou  demokratického státu.   Děkuji vám.   (Potlesk.)

  Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Hubálkovi. Slovo má poslanec Brychta,  připraví
  se poslanec Kovalčuk. .......

                                                        Doplňující sdělení:
   
1/ V současné době, vlivem  administrativní  nekultury oslovených osob a  institucí, nemohu
        mít dořešeno více rozpracovaných aktualit. Proto  nechci zaplňovat stránky  neúplnostmi,
         a   tím   okrádat  čtenáře  o  čas.    

    
2/ Mezi   pozoruhodné  protagonisty  lze  zařadit  všechny  tehdejší  ústavní  činitele,  ale z nich  také 
        rovněž  i  leckteré  politické vězně  režimu  KSČ, doposud  výdělečně působící,  jako pan Čestmír
        Čejka.   Ten  byl  náměstkem Ing. Květy Kořínkové, CSc.,  ministryně  kontroly  ČSFR.  Nyní je
        placeným  členem  
Rady  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů / ÚSTR,   a   také  slavnostním
        řečníkem  a   ideologem  Konfederace  politických  vězňů  ČR / KPV ČR.   Škoda,  že  od  něho 
        nepocházejí   průkazné 
doklady,  nebo  vysvětlení:
         A/  Ohledně   zadaného  kontrolního  úkolu  k  vypořádání   majetku  KSČ.
         B/  Stanovisko k  utajovaným  příjmům  a  výdajům  KPV ČR !  
         C/  Nebo  obojí   není   podstatné  politikum ?  

    3/  Titulní část 
zde uvedených sdělení  byla umístěna  na  www.doklad-hubalek.cz  už  v  neděli 
         10. října   2010,   v 15:55 hodin.
    4/  Zbývající  část  až   po odstranění  poruchy,   ve  čtvrtek  21.října  2010.