2. V. 2010
Připomínky  k  letošním uchazečům o  poslanecké  funkce, 
PT: CIBULKA Petr, HOFHANZL Čestmír, ŠIKLOVÁ Jiřina,  ŠINÁGL Jan:
V hlavních rysech vznáším výhrady, které ku škodě kvalifikovaného volebního
výběru zatím nezaznívají tam, kde by nejvíce zapůsobily.  A  to   buď průkazným 
popřením,  nebo  naprosto  přesvědčivým   potvrzením:       

CIBULKA Petr,   
číslo 1 Pravého bloku na pražské volební kandidátce, 
by měl závazně vysvětlit
události,  které  nezmiňuje  ani  ve  své  volební profilaci,  ani  v celkové  agitaci:

1/
Proč  v  seznamech  spolupracovníků  komunistické  Státní  bezpečnosti ( StB )
     nezveřejnil svou  evidovanou maminku,  bývalou členku  Komunistické strany
     Československa ( KSČ )? 

    

2/ Proč  důvodnou  kritiku komunismu a  komunistů,  i jiných  nešvarů,  poškozuje
    splaškovým  způsob  vyjadřování?   Tohle,  i  předchozí  zámlka  o  evidované
     mamince,  mají " ...  podpořit vytváření takové  společnosti,  ve které by bylo
     výhodné  být    poctivým   k  sobě  i  druhým,   pracovitým, ... zodpovědným,
     nesobeckým atd. atd. …
" ? 
=  citace z aktuálního životopisu  Petra Cibulky
      =    http://www.cibulka.net/petr/search.php?rstext=%9Eivotopis  .

3/ Proč po listopadu 1989,  jako majitel tiskárny, měl zanedbávat zejména zákonem
    stanovené poplatky za své zaměstnance ?  Kvůli tomu  jedna  z nich, v rizikovém
    těhotenství,  se měla  delší dobu   ocitnout v  existenční  nouzi ?  Bez  sociálního
     zabezpečení ?

4/ Jak vyřešil následky odsouzení za automobilovou nehodu, při které 24. května
     1999  zranil  chodkyni  Helenu Soukupovou , a nepřiměřeně otálel  s  plněním 
      soudního  rozsudku ?   Proč  o  tom  všem  mlčí?   Je  to  poctivé  "  k sobě 
      i   druhým 
" ?

HOFHANZL Čestmír,  
číslo 1   Konzervativní  strany   volebního  kraje Vysočina, 
by   měl  závazně 
vysvětlit  události,  které  obchází,  nebo  i  zkresluje ve své  mediální  profilaci:

1/ Už v  životopisné knize TAK PRAVIL ČESTMÍR HOFHANZL ( nakladatelství
    Votobia Praha 1998 )  předkládá   toliko  svá    stále  opakovaná   sdělení,  že:
    mluvil,   upozorňoval,   apeloval,   a  tak  podobně,  a  tak  dále  .
    Proč  ale ani v těchto  souvislostech  neuvádí  upřesnění toho,  co je průkazným
    dokladem ?   Přesné  datum   sněmovního  stenogramu,  čísla  sněmovních  tisků
    jím  navržených  zákonů  -   nebo  alespoň  usnesení;  či  podaných interpelací ? 
    Zřejmě  téměř  8 roků  toliko  moralistně a   dekorativně  mluvil,  upozorňoval, 
    apeloval,
..... 
Nebo je to jinak,  a  RNDr. Hofhanzl  konečně  začne jednat  bez
    hamletovského  patosu ?  Věcně,  a  na  žádoucí  úrovni ?   Jinak  než  dokazuje
    následující  bod 2/.  
    
2/ Ačkoli  kdekomu  vytýkal a  vytýká   nedostačující vyrovnání se  s  pozůstatky 
    a se zločiny režimu KSČ,  zkreslujícně  a bez výtky  sobě,  zveřejňuje  svou
    zneuznanou zásluhu =  de facto  unáhlenou nedomyšlenost z  9. července 1993, 
    při  projednávání  sněmovního tisku  č. 376  ohledně  zákona  o protiprávnosti
    komunistického  režimu  a  o  odporu  proti  němu ( zákon  č.198/1993 Sb. ) =  
    což dokumentují stenografovaná slova  poslance - zpravodaje  Ivana  Maška:
    " ... Pak je zde návrh pana poslance Hofhanzla, mého stranického kolegy, 
    na   zákaz  komunistické  strany.     Navrhovatelé  tento   návrh  nemohou
    podpořit,  protože formulace  je  chybná,  což mě osobně velice mrzí.
.... ".
    (  Poslanec Hofhanzl  místo  přesného vyjádření " Komunistická strana  Čech
    a Moravy "   použil  legislativně  mlhavou -   a  proto  i  nepřijatelnou  slovní 
    formulaci.  Podle  rozpravových  ustanovení  sněmovního  jednacího řádu  už
    nebylo  možné  formulaci  upravit  -  jak  je zřejmé  z  dotyčného stenogramu.)
    Proč  to  však poslanec   Hofhanzl   nikde  nepřiznává  -   a  z  neúspěchu 
    obviňuje  ty   ostatní ?

3/ Proč zejména poslední dobou jednostranně a tendenčně = landsmanšafťácky =
    " kydá hnůj "   na naši  historii ?   Proč při tom  zpochybňuje  nejenom  logické
    důsledky 2. světové války  k opětovnému  osídlení i  novému dosídlení našeho
    pohraničí?  Tedy i  současného domova  desetitisíců  obyvatel volebního kraje 
    Vysočina!
    K tomu alespoň následující fakta:
    A/  Archiváliemi  je prokázáno,  že vládcové  Zemí Koruny České nezvali
          cizokrajné  kolonisty  kvůli   tomu,   aby  oni  a   jejich  potomci  u  nás
          státoprávně  anektovali  osidlovaná území;  a například tady  zřizovali
          jakési  Deutsch - Bőhmen

     B/ Adolf  Hitler,  hned po Mnichovském diktátu, vydal 18. října 1938 výnos
          o  zřízení  tzv.  sudetské  medaile   Na paměť 1. října 1938  =  za aktivity
          při  rozbití  Československa.
          Do  31. XII. 1940  byla  udělena více  než 1,1 milionu  členů freikorpsu,
          a další sudetoněmeckým  bojůvkářům ( viz Emil Hruška:  Sudetoněmecké
          kapitoly,   strana 165,  nakladatelství  BMSS-START,  Praha  2008 ).
          Tento  šokující  údaj  je o  věrolomnosti  a   velezradě  mužských  občanů,
          povětšinou  vázaných  vojenskou   přísahou  k  Československé  republice.
          Tím  nechci,  a  nesmíme,  souhlasit s  brutalitou,  která navzdory opatřením
           a  protestům  mnohých  demokratických  představitelů  i  činitelů  nového
           Československa   vícekrát   provázela  přesídlení  =  transfer  ( = oficiální 
           termín  Postupimské  dohody ).

ŠIKLOVÁ Jiřina,
číslo 1 Strany zelených ve volebním kraji Královéhradeckém by měla závazně  
povědět  o  svých  aktivitách  k   přínosné  nápravě  soudobých  nedostatků.  Aby  
tím poskytla příslib  věcných schopností,  které  voliči  očekávají  od  zvolených 
zastupitelů.  
Nestačí jen mluvit, upozorňovat, apelovat, i když na  sebevýznamnějších místech. 
Byť  by  to  znělo  sebepřesvědčivěji  -   když  skutek  utek´.
Příklad:
Před několika roky  jsem  doktorce Šiklové zatelefonoval  posluchačskou otázku 
do  Českého rozhlasu 2,  kde zajímavě hovořila o všem možném -   ale  ve  stylu
upozorňovat,   a   apelovat.
Na otázku co  doposud  konkrétního  učinila,  odpověděla,  že při své přednášce
si všimnula, jak  je v posluchárně málo židlí a  mnozí vysokoškoláci musejí stát.  
Proto zařídila přidání dostačujícího počtu židlí.  Na nic jiného si nevzpomněla.

Pokud  zůstává  jen  při  tomhle,   pak  už  raději  bez  dalšího  komentáře. 

ŠINÁGL Jan,
číslo 16  politické  strany  OBČANÉ.CZ 
 ve  Středočeském  volebním  kraji.
Pokud je to  čelný  zakladatel  Přípravného výboru  Sudetoněmeckého krajanského 
sdružení  v  Čechách,  na   Moravě   a  ve  Slezsku,   občanského  sdružení
,  bytem 
v Žebráku, jedná se  nejen o mnohem  víc agresivnějšího  landsmanšaftofila  než  je 
exposlanec Čestmír Hofhanzl.  Byť  kariérní  a  ideové cíle  mají  společné. Rovněž  
i  možnou  podporu z peněz,  které  koncem  května 2009  slíbil  bavorský  premiér  
Horst Seehofer  na  60. sjezdu  Sudetoněmeckého  landsmanšaftu,  v  Augsburgu :

" ...  Toto  jsme  dosud   plnili,   zvláště   na   poli  kulturním.   Nyní  podporu  
rozšiřujeme i na vlastenecko politické záležitosti. V tomto roce je k dispozici   
85.000 euro především k podpoře politického dialogu mezi sudetskými Němci 
a českou stranou
.  ... "   .                 ( Web =   blisty.cz,  čtvrtek 6. srpna 2009 )

Kompromitující  souvislosti   k   záhadným  peněžním  zdrojům 
Jana Šinágla: 

1/
Narodil   se   9. prosince 1952  v  Berouně    =    formálně  je   Čech.

2/ Nevykazuje jakýkoli svůj zaměstnanecký poměr, ani původ a výši svých
     jiných  příjmů.  Na  konkrétní dotazy  ohledně svých finančních zdrojů nikdy
     nedává požadovanou odpověď.  Místo toho uniká obecným moralizováním, 
     výčitkami   a   výzvami  -     kterými  se  však  sám  neřídí.  Mám to osobně 
     a  průkazně  doloženo.  Totéž  už  vícekrát  zjistili  také  kritici z  jeho dnes
     už zrušených  internetových stránek   sinagl.bigblogger.lidovky.cz. Ani jim
     nikdy neodpověděl o svých  financích. Za totéž však aktivisticky tepe a kárá  
     jiné  osoby  veřejného  působení.  

3/ Vzhledem  ke  svému  věku  nemůže  legálně  pobírat  starobní  důchod 
    
v   kterékoli  zemi  Evropské unie,  případně  i ve  Švýcarsku.  Tam  se uchýlil 
     v roce  1982 a   neříká  která  cestovní kancelář, nebo kdo a jak  mu  umožnil  
     tento  útěk  ze  zadrátovaného  a   totalitního Československa ?

 4/ Teprve po  zhruba  třinácti  rocích  od  zhroucení  režimu KSČ, 
se trvale
      vrátil  do  České  republiky,   aby   zde  razantně  a   populisticky  halasil. 
      Nejenom proti komunismu. Souběžně však, a pod  touto rouškou,  propaguje  
      myšlenky    a    cíle    Sudetoněmeckého   landsmanšaftu.

 5/ Je  naprosto  zřejmé,    že  jakási  " neviditelná  ruka  "  financuje
  jeho
      každodenní  živobytí,  údržbu rodinného domu,  cestování  ( nejenom vlastním
      automobilem ),   správu  webu  sinagl.cz  ve  vícejazyčné  verziRovněž  tak 
      musí dostávat  peněžní krytí i svého letně instruktorského působení v dětském
      táboře. 
  Ať  Jana Šinágla  financuje  kdokoli, jeho halasné demagogie směřují
  k  účelovému   hanobení   naší   historie  a   ke  zpochybňování   naší   suverenity
  i státnosti. 
                                                                             
Bohuslav  Hubálek * 1933  v. r.

                                       Doplňující  sdělení:
  1/ 
TRANSCENDENTNO,   a  praktická,  věcná činnost.
      
V jarních měsících roku 1968 jsem ve varnsdorfské knihtiskárně předjednal
       možnost  vydávání  periodika  pro  ústředí  KAN   =   Klubu  angažovaných
       nestraníků v Praze - Dejvicích.  Co nejdříve  jsem  navštívil Vysokou školu 
       chemicko-technologickou, 
kde působila většina představitelů KANu.   Měl
       tam se mnou jednat RNDr. Ivan Jonáš. Byl to urostlý člověk, asi mého věku,
       zevnějškem se  stylizujícím  do  tehdy  módní  pózy  mladého  rozhněvaného
       muže  =  s  hustými  vousy,   a  obklopený třemi slečnami,  asi  kolegyněmi.
       Vytrvale diskutovali o problémech transcendenta.  Po dosti dlouhém čekání 
       jsem  vstoupil do jejich rozhovoru. Bláhově jsem myslel, že byť jen vzniklá
       publikační možnost má i pro ně veliký politický význam. Tím spíš, že KAN
       něco takového zcela postrádal. Jenže transcendentno mělo větší společenský
       význam a já  byl rychle " vypoklonkován ",   aniž  bych pak  dostal  jakékoli
       vyrozumění. Ne kvůli transcendentnu, ale kvůli informování varnsdorfských
       aktivistů,   i  kvůli  informování  vstřícného  ředitele  varnsdorfské  tiskárny.   
       Opět se mi potvrdila  zkušenost o  rozdílu  mezi lidmi -  libomluvci,  a mezi
       lidmi   takzvané  obyčejné  práce.
       

 
2/ Na web doklad-hubalek.cz   dáno  v  neděli  2. května  2010, 17:10 hodin.
      Souběžně  jsem   upozornil   na   zveřejnění  tohoto  textu   Český   rozhlas, 
      Českou televizi, Českou tiskovou kancelář, politické strany = Konzervativní 
      stranu, OBČANÉ.CZ,  Pravý blok,  Stranu zelených.