DOKUMENTY                                                                                    7. II. 2010
Pokrytecké  vedení  Konfederace  politických  vězňů  ČR :
.... Tatáž  netečnost  se  projevuje také u   komunistů,  kteří  Konfederaci  velmi
často kritizují. Ale nikdy to není za  očividná  pochybení =   justičně  postižitelná.
Může za to neuvěřitelná informační " slepota ",  nebo snad běžně nepostižitelná
ochrana   dřívějších   nekomunistických  nomenklaturních   kádrů
/*  =   nyní  ve 
vedení   KPV ČR ? ....
Soustavné  zamlčování  nedotačních  příjmů,  zejména  z  darů  a z členských 
příspěvků KPV ČR,  nyní už  jen v  řádu  statisíců  Kč,  jsem tu  uváděl  23. ledna
2010. Tato tvrzení se opírají o Konfederační periodika,  archivovaná  v  Národní 
knihovně   České  republiky.
Dnes předkládám průkazné kopie ze dvou zápisů výborových schůzí pražské
pobočky č.15  KPV ČR.  První ukázka  pochází z 27. května 1996,  kdy  předseda
této pobočky ing. Mirko Šťastný (současně i 1. místopředseda ústředí KPV ČR )
informuje   naprosto   mlhavým  způsobem  (  o  milionovém  daru ! ). 
    Ze zápisu pořízeného 27. května 1995:
    Předseda " ... informuje o sponzorovi, který věnoval naší pobočce značnou
    částku v Kč.
....".  
     
   Ze zápisu pořízeného 4. září 1997:
  
Přítomni :   M. Belšán, Ing. Dušek, E. Dušková, J. Havelka, Z. Hrabětová, Dr. Chval, Dr. Kavalírová, 
                     M. Košumberský, I. Kozák, Peterová v z. Vacek, pozv. Kieslinger,  MUDr. Laštovičková.
   Omluveni :  Z. Slavík,  Z. Těšínský
   Neomluveni :  Ing. Čihák, L. Řičicová                                                         
   " ... Sponzorský dar = zůstatek = ( začerněno ) uložit ve vhodné bance .... "
  Přímo v oficiálním zápisu pobočky č.15 " bratrsky" znečitelněná částka !
      
   2. července 2004:
    Trestní oznámení na  pražskou pobočku  č. 15 KPV ČR,  str.2.  Obsahuje více
   nezanedbatelných   podnětů  pro   justiční  postup  -   také  na  základě  zápisů 
   z  výborových  schůzí  pražské  pobočky 
č. 15:                              
      
      Policejní vyšetřovatelé moje trestní oznámení odložili = zamítli. Stejně
     skončila stížnost proti policejnímu rozhodnutí, kterou jsem podal u OSZ
     pro Prahu 1.   Což  vyplývá  ze  závěru  níže  uvedeného  usnesení:
  16. XI. 2004:
  Obvodní  státní zastupitelství  pro Prahu 1  nelogicky,  ale vrchnostensky používá absurdní
  argumentaci, kterou popírá nejenom právo, ale i občanskou povinnost nemlčet k protispolečenskému
  jednání :  " ...  -   užití daru může napadnout  pouze dárce,  nebo  člen  konfederace. ... ".   
 
Stejnou absurditu i kolosální nehoráznost káže  dr. Naděžda Kavalírová.  Hrubě poškozuje 
  a samozvaně zpochybňuje morální zodpovědnost všech politických vězňů režimu KSČ za
  neposkvrněnost společenského kreditu celé kategorie lidí,  i když  nejsou  členy  KPV ČR ! 

           
    
Razítko " vzhůru  nohama "  nemusí být  projevem  toliko administrativní  ledabylosti.  Kdo  byl
     v internátu, na vojně, a tak podobně,  analogicky  ví  co  například  znamená  poštovní  známka  
     nalepená  "  hlavou  dolů  " =  co si mám políbit.

Na závěr předkládám další dokreslující doklad z přehršle šíbrovských praktik Mirko Štastného, 
zemřelého v listopadu 2008. Tedy toho, který v kumulovaných funkcích jaksi zapomněl, že do finančních 
údajů  patří  přesná  čísla  -  a   ne  vágní  sdělení  " o  značné  částce  v Kč ".  Tím spíš,  že se jednalo 
o  darování  jednoho milion  korun  -    k  dnešku  utajeně  rozplynulých.

I zde musí platit zásada: Pravdu nejen o živých, ale i o mrtvých,  bez  rozdílů.

Je však s podivem, že muklovští hlasatelé  morálních zásad,  ať představitelé KPV ČR,  nebo  
jejich  kritici    =    jako  by  nic  neviděli.  O  to  víc  všemožně a  neúčinně halasí,  aniž by se pokusili 
o zprůhlednění peněžní bilance. Případně, aby podali příslušné trestní oznámení; neboť i já nejdříve osob-
ně  oslovil  a  pak bezúspěšně psal do  ústředí KPV ČR.   Až  potom  jsem  podal  trestní  oznámení.
Vězí  za  netečností  "  sester  a  bratří  "   toliko  falešně  pojímaná  sounáležitost?

Tatáž   netečnost  se  projevuje  také  u   komunistů,   kteří   Konfederaci  velmi často kritizují. 
Ale nikdy to není za  očividná  pochybení =   justičně  postižitelná. Může za to neuvěřitelná 
informační " slepota ",  nebo snad běžně nepostižitelná ochrana  dřívějších  nekomunistických
nomenklaturních   kádrů
/*  =   nyní  ve vedení   KPV ČR ?

 Lhář  Mirko Šťastný,  až do  své smrti 1. místopředseda KPV ČR, a předseda pražské
 pobočky č. 15,  medializovaný a  de facto pokaždé  justičně chráněný, 
byl tentokrát donucen
 omluvit  se  pod  tlakem nezvratných   důkazů   z  Federálního  shromáždění ČSFR.  Zejména
 potvrzujících mé  konzistentní  postoje;  autorství zákona č. 480/1991 Sb.  o  době  nesvobody  
 1948 - 1989,   který  byl  pracovně  ohlašován  jako   "   lex   Hubálek   ", 
.....  :

                          Mirko Šťasný se omlouvá Bohuslavu Hubálkovi:
    

  Nejenom kvůli intrikám Mirko Šťastného,  ale i  kvůli  obdobnému  jednání  dalších  bratrských
   "  jájistů  ",hřešících na útlumovou neangažovanost většiny řadových členů Konfederace - jsem vystoupil 
  z KPV ČR, v roce 1995.  
                                                Doplňující sdělení:
/* Se znalostí archiválií. nomenklatruních předpisu Komunistické strany Československa,  mohu
    zodpovědně  prohlásit, 
že  podle  tehdejšího zaměstnaneckého zařazení mezi ně  nutně museli 
    patřit nejméně dva členové  ústředního  vedení   KPV ČR  =   předsedkyně  dr. Naděžda
    Kavalírová,  a  mluvčí - ideolog 
  Čestmír  Čejka.

1/ Někteří známí političtí vězni režimu KSČ sice kritizují poměry v KPV ČR; žádný však doposud nepodal
    účinný  podnět  proti  jejímu   utajovanému  hospodaření.
    Například v roce 2007 zemřelý spisovatel Jan Beneš, duo Miloslav Dvořák a  Roswitha Dyková (ještě 
    za jejich členství v KPV ČR jsem jim poslal k použití  kopie svých dvou trestních oznámení. Bez patřičné
    odezvy. Raději rozesílají  rétorické výzvy a konstatování ), plk. Josef Hejtmánek,  kpt. Vladimír  Hučín, 
    František  Přeslička  
z  KPV  PřerovFrantišek  Zahrádka  z  příbramského  Muzea  III.  odboje.

   
CO  BRÁNÍ,  ABY POUŽÍVALI  SVĚDOMÍ,  A  ZÁSADY POCTIVÉHO  JEDNÁNÍ ?

2/ Na web  doklad-hubalek.cz  umístěno v neděli 7. února 2010,  20:35hodin.