23. I. 2010
Sněm KPV ČR v Olomouci,  13. a 14. října 2009,  proběhl  ve  stylu  bolševické  licoměrnosti.
Nebyli  pozváni  novináři,  ani  jiná  veřejnost,  dokonce  ani  Česká tisková kancelář  ( ČTK ).  Proto
nikde  nezazněly   včasné   informace o  jednání  těch,  kteří  tak  rádi  hlásají  demokratické  principy,
i   morálnost. 
Až   nyní  se  mi  podařilo  získat  o  sněmu  dostačující   počet   průkazných  informací.
Ty neprůkazné, záhy slyšené od několika sněmovních účastníků, mluvily o totalitních  způsobech.
Zejména  při   přeřvávání  oponentních  názorů   -   kolikrát  slovníkem těch  nejvulgárnějších  somráků.

ČTK  po několik  měsíců  nereagovala na dotaz,  zda-li  vůbec přinesla  zprávu   o olomouckém
sněmu Konfederace.  Proto jsem  31. prosince 2009 poslal  stížnost k  Radě ČTK,  ohledně ignorování 
původního dotazu,  tak i  následných urgencí do zpravodajské  redakce. Mylně jsem však argumentoval
zákonem  o  svobodném  přístupu  k  informacím.

Následující včasná a kvalifikovaná  odpověď  potvrzuje, že už samotný scénář sněmu nesl znaky
bolševických  manýr.  Zřejmě kvůli  obavě  před  medializací  předpokládané  recidivy toho,  k  čemu
docházívá  při  pravidelných  zasedáních  Rady  KPV ČR. 

Jistě také šlo o  nepublicitu  kompromitačního protispolečenského návrhu,  aby po budoucím
zániku  Konfederace  její   majetek  nepatřil    státu  -   ale   komusi   zatím   přesně   nestanoveno, 

  Dopis z Rady České tiskové kanceláře: 
                                                                                                                V Praze dne 21. 1. 2010
Vážený pane,

po  přezkoumání  Vaší  stížnosti  ze dne 31. 12. 2009  vedením  ČTK  Vám  sdělujeme  následující:

 1. ČTK  nepřinesla  zpravodajství  o průběhu sněmu  Konfederace politických vězňů ČR proto,
  že o sněmu  nebyla  konfederací  informována a že přístup novinářů na sněm byl organizátory
  zapovězen.   To  potvrdila  v   lednu  2010   také  předsedkyně KPV  Naděžda  Kavalírová.
  Webové stránky KPV uvádějí,  že sněm byl jen pro delegáty a nezveřejňují žádný jeho závěr.
  Zde tedy žádné pochybení ze strany ČTK nespatřujeme, protože agentura nemůže informovat
  o  akci,  na  kterou   neměla   přístup. 
 1. Pokud  jde o Vaši  stížnost  na  komunikaci ČTK  s Vámi,  konstatujeme,  že ČTK nepobírá
  žádné prostředky ze státního rozpočtu, a proto není povinnou organizací ve smyslu § 2 zákona
  106/1999 Sb. ve znění pozdějších zákonů.

Přesto považujeme skutečnost, že jste se musel odpovědi domáhat, za pochybení na straně agentury,
které vzniklo ojedinělým nedodržením interních norem. Pracoviště, které elektronickou poštu z vnějšku 
přijímá,  bylo  znovu  přeškoleno. Generální ředitel ČTK  rozhodl  i o dalších opatřeních,  která zvýší
kontrolu  vedoucích  pracovníků  nad  vyřizováním  stížností.

Závěrem konstatujeme, že nebyl porušen Zákon o ČTK.    

 S pozdravem
                                                                                                 PhDr. Pavla Valčáková,CSc.                                                                                                     předsedkyně Rady ČTK

                              ZPRAVODAJ  KPV ČR,  č. 5/ 2009:

Kompromitující údaj  o  možném  zneužití  a  soukromém  obohacení  těch, 
kteří jsou  zatím  justičně
nedotknutelnou  politickou rekvizitou -   a  ostudou  i  licoměrnými  škůdci  zásad,  které  toliko proklamují.

Pod  jejich  patronací  sněm  KPV ČR  odsouhlasil  fintu  pro  nepředání  finančních hodnot  státu.
To umožní  mlhavě  "  právní  "  rozplynutí  majetku KPVČR,  jako se doposud děje s utajováním vlastních 
příjmů  z  členských  příspěvků  i  darů   -   ale  také  s  nevykazovaným užitím  těchto  mnohastatisícových
částek.  Zatím bez  patřičné odezvy  kdysi  statečného členstva
/1,   i  nevyzpytatelných  justičních  orgánů.

     Výňatek zásadního rozhodnutí, které zveřejnil  toliko 
     
ZPRAVODAJ  KPV ČR, č. 5/2009.

        "   ..... 7. Změnit čl.24. odst.2 ze současného znění:
       
K převodu majetku KPV bude ustavena likvidační komise,  která 
       převede  majetek  na  stát,event. na  státem  určenou následnickou
        organizaci.

       Změna na:
       Sněm rozhodne  o způsobu,  jakým likvidační komise  provede  
       vypořádání  veškerého  majetku KPV ČR
.
      ( Zdůrazňující  odlišení  kurzivou = B.H.)

       Po schválení nového znění Stanov ministerstvem vnitra s ním budou
       všichni členové KPV seznámeni. ...."

                                                      Doplňující sdělení:
 1/
V  roce  2004  mi  pražská  státní  zastupitelství  odložila:
     a/ Trestní  oznámení  na Ústředí KPV ČR kvůli  utajovaní  nedotačních  příjmů = dary, atp.;
          jakož  i jejich utajované používání. Protože jsem už tehdy nebyl členem KPV ČR, " neměl 
          jsem právo takové oznámení  podávat! Případ  jsem  vzdal.
     b/  Trestní oznámení na vedení  pobočky  č.15  KPV ČR - Praha.   Před členy  soustavně
         
zatajovali dar  1 000 000 Kč  =   pro  celou  pobočku.  Utajovací  "opatrovnický výbor"
          tvořilo  několik konspirativních  podílníků. Zejména tehdejší předseda pobočky, ing. Mirko
         Šťastný. Ale také místopředsedkyně z  ústředí  KPV ČR, dr. Naděžda Kavalírová, ......  .
         Navzdory průkazným kopiím dokumentů,  případ  nebyl  shledán  jako  trestný  čin!

2/ Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  sobotu  23. ledna  2010, ve 22:45 hodin.