3. I. 2010
Nezbytnosti,   nejenom  v  letošním  roce  2010:
1/  Všeobecně   dobré   mravy,      2/ nanejvýš  otevřená   informovanost,      3/ účinná  justice !
Jinak se nezmenší počet afér všeho druhu, a dále se budeme propadat do vzrůstajících existenčních nejistot. 
K bodu 1/
Dobré mravy  jsou  nejen  nezbytným  východiskem, ale  i  stěžejním  příkazem  pro  každého  z nás.
Neboť  politiku  =  správu  věcí  společných,   neuskutečňují   hlásané  ideje  -    ale   jejich   každodenní
realizace   konkrétními  lidmi.   A to zejména   při  plnění  volebních slibů  stran  i  jednotlivých kandidátů,
ustavených  do   všech   stupňů  obecní  i  státní  správy.  
Pokud vím, ani jeden z glorifikovaných politiko-ekonomů, včetně současného prezidenta
Václava Klause
nedeklarovali,  aby  se  stát  zatížil  dluhem  přes  jeden bilion  korun -  
natož  aby tomu  důrazně  bránili. 
Navzdory    častým   záplavám   svých   slov,    a      předestíraných  
   odborností.  
Proti  jejich případné apologetice  lze postavit  příklad  JUDr. Aloise Rašína 1*/,  prvního  ministra financí 
prvorepublikového  Československa.

K bodu 2/
Nanejvýš  otevřená  a  pravdivá  informovanost  je nutná;  pouze se zákonnou  výjimkou pro státní
tajemství;  časově omezenou.
Otevřená  informovanost je také nutná nejen ve všech druzích sdělovacích
prostředků.  Musí obsáhnout  projevy a  skutky,  zejména  osob a  institucí  společensky činných -  vždy 
s   jejich   plnou   osobní   odpovědností.
Pokud chceme, aby se náš stát stal státem demokratickým, a zůstal alespoň v dosavadní netotalitní
podobě ( jako bylo i Československo mezi 5. květnem 1945 a 25. únorem 1948 ),  nesmíme  omezovat
šíření  informací   -    ale   důsledně   a   důrazně   trestat   jejich   zneužití   ( pomluvy,  šíření  nepravdivě
poplašných zpráv ).  I  zde platí  příměr,  který  analogicky poskytuje docela obyčejný  » selský rozum «,
bez   příměsi   pseudohumanistické   intelektuálštiny,    která  naštěstí   zatím  nedospěla  do  stadia,  aby
" smysluplně "  založila   Úřad  na  ochranu před  noži .    Vždyť  jimi  se  může  i  vraždit!
Jenže  bez  svobody pravdivého slova  nemůžeme žít svobodně a plnohodnotně. 
Kéž by zhruba stovka zaměstnanců Úřadu na ochranu osobních údajů, nanejvýš udělujících napomenutí 
a  pokuty -   byla převedena  například do státních zastupitelství;  kde by  tito specialisté mnohem  účinněji
zasahovali proti zlovůli pomluv, 
včetně matení veřejnosti desinformacemi, latrinami - hoaxy.  Viz  mediálně
politický  exhibicionismus  pana  Jakuba
Patočky,   s  podvrženým  projevem  prezidenta  Václava Klause 
k  novému  roku 2010.

K bodu 3/
Účinná justice je podmínkou  »
conditio sine qua non « =  bez které to ostatní je pouhým děláním
dojmů a bezzubým tlacháním; 
jak mediálním,  tak parlamentním   -    ale  občas i prapodivně právním.
Neboť  i   justiční  práce   musí  dbát  výše   vzpomínaných  dobrých  mravů  a   rozhodovat   na  základě
maxima   nepotlačovaných   informací.

SHRNUTÍ.
Dnešní písemný úvod do nového roku vypočítává tři základní hlediska pro zamezení toho, co trápí mnoho
lidí,  spoluobčanů  -   a  pochopitelně  i  mě   -   čímž  však  nemluvím  za  všechny  občany,   jak  leckdy 
a  leckde   bývá  zvykem.
Ale ani zde jsem  neuhýbal  před  potřebnou  argumentační adresností =  abych nepředkládal bezobsažná
slova  o   " těch  nahoře ",      a   o  " těch "  v   našem  okolí.
V prosincové době,  sice  bez  publikování,  jsem se  průběžně  věnoval i  činnostem, které  zatím  nejsou
v  uceleném  stavu.   Doufám,   že  se  tak  stane  v  dohledných  dnech.

                                                     Doplňující sdělení:
   
1*/ Paměti  Dr.  Aloise  Rašína,  vydalo  nakladatelství  Bonus A,  Brno,  v roce 1994, jako svou
          5. publikaci. Vřele doporučuji  četbu této nerozměrné knihy o 230 stránkách, která je dostupná
          ve veřejných knihovnách. V popisu dětských let připomíná půvabnou a poučnou kroniku Josefa
          Holečka " Naši ".  Následně je líčen život  politika odsouzeného k trestu smrti,  jeho omilostnění,
          i předběžná  státoprávní jednání  s  bývalými vězniteli,  s  šéfem  rakousko-uherské  tajné služby. 
          Včetně  zabezpečení  pořádku =  jak  strůjci  28. října 1918  vyslal
do ulic  vojenské  dechové
          hudby, aby při probíhajícím státním převratu upoutaly a zklidnily davy  nadšených demonstrantů. 
          Hlavně  však  o  zorganizování  peněžních odborníků,  až  do  okresních  úrovní,  mnoho
          měsíců před 28. říjnem 1918.  Tedy žádní  ad hoc expertní  makléři typu Viktor Kožený.
          A  tak   podobně,   a   tak   dále, ........    .


    2/   Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  3. ledna  2010, v 14:15 hodin.