4. X. 2009
Představitelé ČR pomíjejí nebo bagatelizují zřetelné projevy sudetoněmeckého revanšismu;
nejenom jeho zakotvení  v  programu  německých  CDU/CSU  -  se kterým  vyhrály spolkové volby 
27. září 2009!   Oživovaný  revanšismus,  stejně  jako  nacismus,  nebyly a  nejsou  neškodný  názor,
ale jsou  programově  hlásaná  hrozba  suverenitám nejméně dvou sousedních států, České republice
a Polské republice. Vzniklou situaci dokreslují  nejnovější fakta,  navazující na výčet,  zde zveřejněný 
27. září 2009:
 Elektronická odpověď předsedy Zahraničního výboru PSP ČR,
  doručená  2. října  2009,   má  tyto  nedostatky:
 1/ Záležitost  zřejmě  nebyla  projednána  výborem.  Alespoň tak vyznívá odpověď  předsedy Hamáčka,
     tolerujícího  a  obhajujícího  revanšistickou zákeřnost  -  zaměňující  právo na   cestování a  na  legální  
     pobyty občanů Evropské unie na jejím kterémkoli území -  za vlastnické nároky  osudově vysídlených
     Němců z Československa, a z Polska.  Revanšisté  navíc pak  požadují  i  mezinárodní  zrušení  všech 
     právních  ustanovení  mezinárodních  smluv,  zejména  z  roků  1945  až  1947. 
     Počínají si stejně  nepřiměřeně,  jako kdybychom  my  žádali  po Švédech  vrácení  velkého  množství 
     kulturních  památek   a  cenností,    ukořistěných  u  nás  ve  třicetileté  válce 1618 -1648;   například
     Ďáblovy  bible / Kodexu Gigas  -  nebo po Němcích  zpětné poslovanštění  Rujany,  území  Berlína, 
     Drážďan,  Lipska,   i  jejich  okolí.
     Zdalipak pan poslanec bude mít dost odvahy k tomu, aby vysvětlil tuto svou " vlasteneckou  politiku " 
     občanům -  voličům,    hlavně   v   pohraničí   České  republiky?
 2/ Téměř celé  čtyři  měsíce  nedokázal  zahraniční  výbor  alespoň  průběžně  sdělit  důvod  nenormální 
      prodlevy  ve    vyřizování - nevyřizování.
 3/ Už samotné  porušení vyřizovacích  lhůt je v  rozporu s  administrativní kulturou.  Z hlediska lidského
     je  umocněno  absencí   jakékoli   omluvy  za  hrubou  profesní  chybu:
 
 Dvoustránková odpověď z MZV ČR,
 doručená poštou 2. října 2009 se hned v úvodu omlouvá za  mírné  opoždění. Podrobněji  pak
 obhajuje vládní zdrženlivost vůči  revizionistickým větám ve volebním programu německých
 CDU/CSU.  Při  tom  však   pomíjí  několik  závažných  a   nezanedbatelných  hledisek:

 1/  Clara  pacta,  boni  amici  Jasné  smlouvy,  dobří  přátelé.   Proto  i  vrcholná   představitelka 
      Spolkové  republiky  Německo  by  při  nejmenším  neměla  od  landsmašaftů  přejímat   požadavky 
      na zrušení  poválečných 
mezinárodních  právních norem,  natož je vkládat do  zavazujícího volebního
      programu  vládně  silného  politického  bloku  CDU/CSU. 
 2/  Už samotnou  tolerancí  k  revizionistickému  revanšismu  landsmanšaftů,  ještě před jeho začleněním
      do volebního programu
CDU/CSU, docházelo a  dochází k porušení vzpomínané Česko - německé
      deklarace z  roku 1997.  Neboť  landsmanšaftový  požadavek  práva na vlast  je stupňován 
dalšími
      požadavky,   které   mají   zrušit   dosavadní   reálie  a  jejich  právní  zakotvení  -  a  tím  vyvolávají
      destruktivní návrat do minulosti, i návaznou negaci závazné ( pro koho?)  Česko-německé deklarace 
      z   roku  1997.    
 3/ Vzhledem k výše uvedenému by měly alespoň hlavní ústavní složky a vedoucí představitelé
     České  republiky oficiálně požádat Spolkovou republiku Německo o vysvětlení a o nápravu,
     nejlépe  i  v  součinnosti  s  Polskou  republikou.
     
   
                                                 Doplňující sdělení:
1/
K ucelenému uzavření dosavadních pokusů o  zjednání nápravy ještě vyčkám do konce  tohoto
    měsíce  -   abych  nechal  časový  prostor  pro  zveřejněná  stanoviska  těch  oslovených,  kteří 
    doposud  otálejí   se  svým   postojem:   
     a/  pan  prezident  Václav Klaus;
     b/ představenstva  čtyř  politických  stran   =  ČSSD,  KDU-ČSL,  ODS,  TOP 09;
     c/ dvě  desítky  mediálních  hlídačů  demokracie,  podle tabulky zde zveřejněné  27. září 2009.
2/
Na  web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  4. října 2009,  v 15:40  hodin.
3/ Souběžně na tyto informace elektronicky upozorňuji  pražské  velvyslanectví  Polské  republiky,
    doposud  neoslovené v této záležitosti.  Na jiných  kompetentních místech jsem už  dostačujícně
    intervenoval.  Opakované zdůrazňování  jednou už  vyřčených  argumentů  by bylo oboustranně
    nepřínosnou  a  zatěžující  korespondencí.
    Podobně němečtí představitelé by  nutně brali mé výtky jako  individuální a  nezávazné,  protože
    doposud  nejsou  stanoviskem  oficiálních  míst  České  republiky.