6. IX. 2009
Sudetoněmecké  krajanské  sdružení  v  Čechách, na  Moravě a v  Slezsku:
Pseudo  Tschechen  Bund  =  PTBund  =  Spolek  Pseudo  Čechů =  pátá kolona revanšismu*,
připravovaná  formálními občany ČR;
  je důsledkem  dosavadních postojů a  ne- skutků  naší
soudobé  politické  i  mediální  garnitury -  vůči otevřenému zpochybňování platných právních
norem   mezinárodních,   stejně  jako  zákonů  Československa  a  obou  následnických států. 

Pouze  současné  Ministerstvo  vnitra  České  republiky ( MV ČR )   je  čestnou  výjimkou  mezi
vládními institucemi  =  při  obraně  životních jistot  statisíců  našich spoluobčanů  v  pohraniční  České 
republiky.   Právě  proto  minulý měsíc  zakázalo  registraci  Sudetoněmeckého  krajanského  sdružení
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.   Zejména  kvůli  deklarovanému  zrušení  uzákoněných  dekretů
prezidenta  Edvarda  Beneše  -  a  to se  všemi  právními  důsledky! 

Jiné  státní  instituce  České  republiky  lhostejně  tolerují  veřejné  hlásání   revanšistických
 
požadavků  v  Rakousku,  i v Německu. 

Ani příslušné Ministerstvo zahraničních věcí ČR ( MZV ČR ) doposud neprotestovalo proti  tomu,
že oficiální  program německé CDU do  celostátních voleb, stanovených na 27. září 2009, zpochybňuje
Postupimskou dohodu vítězných mocností z roku 1945. Stejně tak zpochybňuje platné československé
zákony,   převzaté  do  právních  pořádků  obou  následnických států,   České republiky a  Slovenské
republiky.

Vývoj netečností k revanšistickému volebnímu programu zde zveřejňuji od letošního 30.května. 
Jejich  souzněním  je  pokus o  založení   Landsmanšaftu   přímo  v   České  republice.  K  tomu  zde
předkládám  dvě  ukázky  z  informací,  které  2. září 2009  na  internetu  uvedli  zakladatelé,  pánové 
Jan  Šinágl,  Tomáš  Pecina  a   Wolfgang  Habermann:

  1/                         Prvotní  internetová  stránka  nepovoleného  sdružení:
                                      http://www.sudetsti-nemci.cz/doc/zaloba.pdf
  

   

 2/                                                                                                                             
                                                  Soudní  žaloba  proti  zákazu
         Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
                                                     občanského sdružení“

Některé kompromitující  výňatky  jsem vybral. Hnědým písmem jsem je odlišil od svého komentáře. 

   
                Žalobce: Přípravný výbor „Sudetoněmeckého krajanského sdružení
                       v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, občanského sdružení“
                Zastoupen: Tomášem Pecinou, zmocněným členem přípravného výboru
                Slezská 56
                120 00 Praha 2
                ISDS: whehjsc 

  Strana -2-
  II.   4. Podle ustanovení § 4 písm. a) SdrZ nejsou dovolena taková občanská sdružení, jejichž
   cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost,
   pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení,
   rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat
   ústavu a zákony.

   B.H. poznámka = sociální postavení = například dům, bydliště, atp. v  pohraničí České
  republiky. Ohrožování  sociálně životních potřeb řádných obyvatel a vlastníků znamená
  porušení  mezinárodních záruk,  i  zákonů  České republiky, včetně těch ústavních. 

  Strana -2-
  7. Jestliže žalovaný v napadeném rozhodnutí tvrdí,  že  skutečným  záměrem spolku  je   „jinak
  porušovat ústavu a zákony“,  takový závěr  nemá  ve stanovách spolku  nejmenšího  podkladu
  a  nekoresponduje s  ním  ani  žádná část  odůvodnění  napadeného rozhodnutí, jež se omezuje
 víceméně na  rekapitulaci  toho, co lze  povšechně označit za  státní  doktrinu  České  republiky
 ve  vztahu  k  otázce  poválečného vyhnání –  případně,  jak  napadené  rozhodnutí  opakovaně
 uvádí,  „odsunu“  –  sudetských Němců.   
 B.H. poznámka = VÝSLOVNÁ LEŽ VE STANOVÁCH LANDSMANŠAFTU; ohrožování 
 sociálních, ve skutečnosti však přímo životních potřeb  řádných obyvatel  a  vlastníků  znamená
 porušení  platných   mezinárodních  ustanovení,  včetně  příslušných  zákonů  České  republiky.

  Strana -3-
  14. V  otázce  vyhnání  sudetských  Němců  nepanuje  v  české  veřejnosti  názorová  shoda,
   přičemž stále častěji zaznívají v mediích názory, které tento čin odsuzují a požadují revisi jeho
   oficiálního  hodnocení   ( články  Bohumila Doležala,  Emanuela Mandlera  a  mnoha  dalších
   respektovaných  komentátorů  a  publicistů).  Nejde  přitom o revisi  vynucenou  mocensky,
   v tom  lze  patrně  dát za pravdu  napadenému rozhodnutí,  nýbrž o revisi na základě nového
   společenského konsensu, založeného na reflexi,  že tento skutek byl  a limine amorální a jeho
   provedení protiřečilo nejzákladnějším zásadám humanity. 

   B.H.  =    čím  například  "  pro- řečili  "  vůči  nejzákladnějším  zásadám  humanity -  a  čím 
   byli  a limine -  morální  vraždící ordneři v roce 1938, a posléze i jiní  nacističtí  hrdlořezové
   /  Lidice,  plynové  komory,  atd. /? 
 

  Strana -4-
  VIII. 21. Závěrem  žalobce  uvádí,  že jeho  cílem,  jak vyplývá i z čl. 3  navrhovaných  stanov,
  je obnova pokojného soužití Čechů a Němců na území České republiky, které bude prospěšné
  oběma  národům. Tento názor je legitimní,   není  v  rozporu se  žádnou  právní  normou tvořící
  součást českého právního řádu a není důvodu, proč by k jeho prosazování nemohly být využity
  dostupné instituty spolčovacího práva.

  B.H. 
  Licoměrné je tvrzení,  že zrušení zákona č. 57/1946 Sb. =  Ústavní  zákon,  kterým se schvalují
  a  prohlašují   za   zákon    dekrety  prezidenta  republiky,   bude   prospěšné  oběma  národům
  k  pokojnému  soužití.  Především  ohrozí  majetkové  vztahy  a  ostatní  životní  jistoty  statisíců
  obyvatel v pohraničí  České republiky.  Je to zastřený pokus o nový Protektorát,  s  uloupeným
  územím,  kdysi dosídlovaným také pozvanými  kolonisty, na území hostitelského, ale svébytného
  státu. V obdobném  právní vztahu,   zatím  bez  požadavku  " práva  na  vlast ", jsou  rovněž 
  pozvané přistěhovalecké menšiny ve Francii ( Arabové, atd. ), v Německu  ( Jugoslávci, Turci,
  atd.).  Tatáž  situace  však  je i v dalších  státech  Evropy,  Austrálie,  USA.   Bez  dodržování
  netotalitního  právního  řádu  nemůže  ani  ve světovém  - ani  ve  zdejším  měřítku -  vzniknout
  "  obnova  pokojného soužití  Čechů  a  Němců  na  území České republiky ".

                                                     Doplňující sdělení:
  * Uvažované sdružení by bylo pátým činným uskupením, pátou kolonou Landsmanšaftů,
      
jak je  zřejmé z  výčtu,  zveřejněného  na  webu  sdružení,  2. září 2009. 
 
1/ Zatím není  korespondenční nebo mediální odezva nejen od  premiéra Fischera,  ale ani
      od předsednictev politických stran ČSSD, KDU-ČSL, ODS, TOP 09,  které jsem informoval
      o revanšistické hrozbě ve volebním programu  CDU/CSU;  aniž  bych u nich urgoval evidentně
      závažný problém. Takto podle mého názoru nedbají jak o naši státnost, tak o existenční bezpečí
      občanů, zejména těch statisíců v našem pohraničí.  Rád bych se mýlil, a dočkal se větší obranné 
      aktivity.
 2/  Tím  spíš,  že  30. května 2009,  na  60. sjezdu  Landsmanšaftů  v  Augsburgu,  prohlásil
      bavorský premiér Horst Seehofer: " Toto jsme dosud plnili, zvláště na poli kulturním. Nyní
      podporu rozšiřujeme i  na  vlastenecko   politické   záležitosti.  V tomto roce je k  dispozici
      85 000 euro především k  podpoře  politického  dialogu  mezi  sudetskými Němci a českou
       stranou.
...". 
      Vím,  že  polský prezident  Lech Kaczyňski  už  vícekrát,  avšak zatím  marně žádal Německo
      o zastavení  peněžní pomoci Landsmanšaftům.  Škoda, že bez koordinace s naší vládou, nebo
      s národně cítícím prezidentem Václavem Klausem ( informoval jsem ho souběžně s premiérem
      Janem Fischerem,  16.července 2009;  odezvu  jsem  nezaznamenal  a   u  něho neurgoval ).
 
3/ Na web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v  neděli  6. září  2009, v 17:00 hodin.