IN  MEMORIAM  OBĚTÍ  REŽIMU  KSČ                                                           21. VIII. 2009
Brno 21. srpna 1969 = brutalita i zbabělost režimistů, exponentů KSČ, i z SNB, LM, a justice.
  U příležitosti  40. výročí tragických událostí,
   vydávám své poznatky o době minulé, jak jsem
   je  nejenom  vnímal, ale  usiloval o jejich trestně
   právní řešení - ať už ve funkci ředitele Střediska
   pro dokumentaci protiprávnosti komunistického
   režimu, nebo i později,  jako občan. Něco málo
   z toho mohu dokumentačně doložit, zbytek pak
   oživit  ze  svých  vzpomínek,  vždy s  patřičným
   upozorněním.   Aktuálním  dodatkem k  razítku
   ministerstva  spravedlnosti   je  nadpis  italikou.
 Do funkce  ředitele SDPKR mě  14. ledna 1994  uvedl tehdejší  ministr  spravedlnosti JUDr.
 
Jiří Novák a JUDr. Bohumíra Kopečná,  nejvyšší státní zástupkyně . Je pravděpodobné,  že záležitost
 byla předem schválena Ing. Václavem Klausem, CSc.,  tehdejším  předsedou  vlády České republiky.
 Dodnes  však  nevím,  na  čí  popud.

 Byla to neočekávaná výzva ke skutkově obtížné práci,  s událostmi starými i  přes  čtyřicet roků. 
 Nabídku  jsem  neodmítl  ze  dvou  důvodů:

    1/ V úřední funkci mohu svými i obecnými výhradami mnohem účinněji přispět k právnímu
         řešení  zločinů  komunismu
.  
    2/  V nové  pracovní oblasti  mohu  rovněž prokázat schopnost ve výkonné administrativě,
         obdobně k  předchozí  práci  poslance  zákonodárných  sborů  1990 - 1992;
důkaz o tom
         podává
ŽIVOTOPIS  v  úvodní části  tohoto webu -   a  neutíkat  před  svízelně  plnitelnými
         úkoly,  před  oficiálně  neřešitelnými   a   odloženými  případy.

 Mezi ně také patřilo zastřelení Danuše Muzikářové*1951 a  Stanislava Valehracha*1941, 
 jakož i případy dalších těžce i lehce zraněných v Brně,  při prvním výročí okupace Československa
 pěti  armádami  Varšavské smlouvy  v  roce1968.  
 Navzdory tomu, že značnou část vedení i personálního osazení souběžného Úřadu pro dokumentaci 
 a vyšetřování činnosti StB /ÚDV/, vzniklého v roce1991, tvořili Moravané a přímo i Brňané, vesměs 
 členové Konfederace politických  vězňů  ČR /KPVČR/,  respektovali odložení brněnského případu,  
 ačkoli právě oni  měli  časový  náskok  -  jenže tuto příležitost  opomíjeli;  jak  vyplyne  z   dalšího.

 Zmíněný případ byl totiž i po listopadu 1989 odložen pro nedostatek průkazných skutečností,
 o  čemž   jsem  nemohl  mít  jiný  názor  -   až   na   jednu  velmi   důležitou   výhradu.
 Všichni  zúčastnění  vyšetřovatelé  i  prokurátoři  ( prokuratury  zanikly  zákonem  č. 283/1993 Sb.
 po 31. prosinci 1993 ) zdůvodňovali  odložení trestního případu  nedostatkem dalších svědků.  Při
 tom  je  neupoutal  jeden  velmi   závažný   fakt,    nebo  o  něj  vůbec  neusilovali:

    A/ Při potlačování brněnské demonstrace asistovali vojáci  prostějovského vrtulníkového 
         pluku.
    B/ Po armádních akcích  dochází k  vyhodnocování,  i vyznamenání  některých  účastníků,
         v plukovním rozkazu.

  To mě napadlo  při  pečlivém  prostudování  obsáhlého spisu, o  mnoha  stech  listů.  Proto
  jsem  okamžitě  požádal vojenský archiv v Trenčíně o příslušné informace k brněnské demonstraci;
  neboť pouze v Trenčíně archivují osobní záznamy všech vojínů československé armády, i po zániku
  společného  státu.   Jednalo se  o  víc  jak  sto  opominutých   svědků  - vojáků.   Avšak  vyžádané
  materiály  jsme  už  nemohli  dokumentačně  zpracovat.   SDPKR  bylo  k 1. lednu 1995  včleněno
  do nového ÚDV ZK,  s ředitelem PhDr. Václavem Bendou. Tím pro mě  skončila  možnost dalšího
  hledání  a  snad  i  nacházení  dalších  podrobností.
  Ale i jako občan Hubálek jsem neztratil zájem,  ani aktivitu k případům, které mě  lidsky i profesně  
  zaujaly  při  vedení  SDPKR.   Svědčí  o  tom   následující  ukázky  z   korespondence  s Vrchním 
  státním  zastupitelstvím  v  Praze  / VSZ Praha /.

          Dotaz  k  VSZ Praha  ohledně  smrtelného násilí vůči odpůrcům režimu KSČ:
=====================================================================

                                                                                                          Praha 20. února 1996

  Vrchní státní zástupce
  JUDr. Libor GRYGÁREK
  140 65   P R A H A   4,  nám. Hrdinů 1300

  Věc:  Trestní  oznámení  bývalého  Střediska pro dokumentaci
           protiprávnosti  komunistického  režimu   -   d o t a z

  Vážený pane doktore,

        ani po  návratu z Vaší dovolené  se nezměnila intenzita Vašeho pracovního vytížení,
   a tak  se mi stále nedaří dohodnout  termín  osobního setkání.

      Proto volím cestu  písemného  dotazu  na  záležitosti,  o  kterých jsme  už  několikrát
   hovořili.  Posledně,  v  říjnu 1995,  jsem uvítal opatření,  která  učinila  příslušná  státní
   zastupitelství  na  Vaše  doporučení,  v níže jmenovaných případech:

   l. Danuše  MUZIKÁŘOVÁ
   2. Stanislav VALEHRACH :

       V obou případech  zneužití pravomoci  veřejného činitele podle § l58  odst. l  písem. c),
   odst. 2  písm. c)  tr. zákona  vyšetřovatelem  SNB  panem  V.K.   Z existujících dokladů je
  zřejmé,   že  neuposlechl  pokynů  náčelníka   KS SNB  Brno  a  tím   znemožnil  balistické
  expertízy   k   možnému  stanovení  pachatele  zabití  slečny  Danuše  Muzikářové  a  pana
  Stanislava Valehracha.  Věci  jsou  evidovány sp. zn. :

                          PČR MÚV  Brno  - MVV-747/3O-94
                          MSZ Brno             - 3 Zn 3lO/94
                          KSZ Brno              - l KZn 2O3/94
                                                        - l KZn 225/94

  3. Josef ŽÍTEK:

     Zastřelený   roku  l949  příslušníky  StB.  Podezřelý  spolupachatel  A. Š. dodnes  žije.
  Trestní oznámení ze dne  24. srpna 1994  akceptovalo Vrchní státní zastupitelství  Praze
  a  postoupilo  je  Okresnímu  státnímu zastupitelství  Plzeň - město,  kde je  vedeno  pod
  sp. zn. l Zn 336/94.

     Předem děkuji  za Vaši odpověď  o  současném stavu a  možných výhledech  v  řešení
  těchto  případů.

                          S  pozdravem
                                                                                         Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                               190 00 PRAHA 9  Českolipská 19  

 
 Odpověď  VSZ  Praha  29. března 1996,  odeslaná  s  poštovním  razítkem 24. dubna 1996:
 ==================================================================

 
Z Á V Ě R.
Vzhledem  k  trestuhodnému  zanedbání  základních kriminalistických úkonů a opatření, neméně však
i k očividným selháním dozorujících prokurátorů -  ale i zřejmě ustrašených, necitelných, i lhostejných 
a přeopatrných svědků,  také  po listopadu 1989,  průběžně docházelo  k  formálně  odůvodněnému 
odložení  justičního  postihu  alespoň  přímých  pachatelů.
Bezprostřední  vyšetřování v  srpnu 1969  bylo vedené a  sledované řídícími složkami  Sboru národní
bezpečnosti / SNB /, dozorované Městskou prokuraturou v Brně / MP Brno /,
sledované spoluviníky
z Městského výboru  Komunistické strany Československa  / MěV KSČ Brno /.  Po  listopadu 1989
záležitost spadala pod Krajskou prokuraturu v Brně / KP Brno /, od 1. ledna 1994 pak pod Krajské
státní zastupitelství v Brně / KSZ Brno /.
Předlistopadové orgány  přinejmenším  tolerovaly hrubá  kriminalistická pochybení =  zejména ztrátu
pitevně vyjmutého projektilu  a  testování  střelných  zbraní  zasahujících ozbrojenců. 
Podle  výsledků,   tehdy  i  po  listopadu 1989,   sehrála  svou  roli   " profesní  "  kolegialita  těch,
kteří   na   sebe   věděli   a   vědí    něco   kompromitujícího.
Proto ani  svědomitě pracující  vyšetřovatel  ÚDV ZK  nemohl  shromáždit takové důkazy, které by
byly   naprosto   usvědčující,   z   právního  hlediska. 
Tím opravuji svůj výrok z roku 1994, že se podaří usvědčit režimistické surovce - psychopaty, kteří
zbaběle  stříleli  do  mladých  lidí, svých krajanů i spoluobčanů
Vyřčené  přesvědčení  jsem  stavěl  na  důvěře,  že mezi  víc  než stovkou  tehdy  asistujících vojáků
se najde někdo,  kdo bezpečně identifikuje  nadporučíka SNB,  po jehož výstřelu z pistole  zahynula 
půvabná  dívka,  Danuše  Muzikářová.  Nestalo  se. 
Vrah možná už zemřel,  možná že ještě žije;  někde  v  Brně,  nebo  poblíž,  mezi těmi  kteří 
sice  vědí   -   ale   " nepálí  si   prsty    "   ani   o   minulé,      ani    o    současné.  
                                                  Doplňující sdělení:
1/  Z funkce ředitele SDPKR jsem odstoupil k 31. prosinci 1994 - o důvodech jsem se na tomto
     webu  už  zmiňoval.     
2/  Publikováno  na  www.doklad-hubalek.cz   v  pátek  21. srpna  2009, 10:30 hodin.