17. VIII. 2009
Nadační  fond  angažovaných  nestraníků =  kompromitující  fakta;
oslovení představitelé NFAN  dlouhodobě  ignorují dotazy na roční bilance -  zřejmě  podle režimistické
 zásady  " Straně  věřte  soudruzi! "; papalášsky  a  konjunkturalisticky  osvojené.

 Následující kopie  vystihují nejen  porušení  administrativní kultury v NFAN, ale i dobrých mravů
 vůbec.  Zjevná  nechuť k zodpovězení  může signalizovat  nedodržování  předepsaných nadačních  zásad,
 zejména  v  oblasti  peněžního  hospodaření:

 Dotaz ve věci veřejného zájmu                                                                    Praha pondělí 26. ledna 2009
  / D O P O R U Č E N Ě /

Nadační  fond  angažovaných  nestraníků
Ing.  Josef   V L Á Š E K,  předseda NF AN
Ž  i  t  n  á   10 / 562
120 00   P R A H A   2

Věc: Výroční bilance fondu

  Vážený pane předsedo,

            z dokumentačních důvodů mě zajímá, kde je dostupná  výroční bilance NFAN za půlrok 2007,
kdy  nadace začala působit?  Následně pak, kdy a kde bude zveřejněna výroční bilance za rok 2008?
Vím  z  průběžně  sledovaných médií,  že  nadací  už  bylo  poskytnuto i  peněžní ocenění  za záslužnou
 činnost. 

            Proč tedy zmíněné reálie historicky  dokumentačního charakteru nejsou souhrnně publikovány
 například  přímo  na  webu  kan.cz;  nebo na nekomunistických  =   fragmenty.cz;  virtually.cz;  atp.?
Avšak  ani  výroční  zpráva  NFAN   z  dubna  2008,   v   internetovém   Obchodním  rejstříku,  nic
 takového  neobsahuje. 

            S pozdravem                                                                                  Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                                                        190 00 PRAHA  Českolipská  19
                                                                                                                  www.doklad-hubalek.cz

Nadační fond angažovaných nestraníků = ani  jeho oslovený  předseda,  ani  pan Vladimír
 HUČÍN  =   ex-kapitán  Bezpečnostní  informační  služby / BIS /   =   tajemník  NFAN od  roku 2007,
 nedokázali po čtyři měsíce  reagovat  na  výše uvedený doporučený dopis. Proto jsem 31. května 2009 
poslal  shrnující  doporučený  dopis,  tentokrát  navíc  i   s  dodejkou: 
Dopis  ve  věci  veřejného  zájmu                                                             Praha  31. května  2009
     /  Doporučeně,  dodejka /

 Nadační  fond  angažovaných  nestraníků 
 Ing.  Josef  V L Á Š E K,  předseda NF AN
 Ž  i  t  n  á   10 / 562
120 00   P R A H A   2

   Věc: Urgence  odpovědi  na  doporučený  dopis  z  26.  ledna 2009;  doplňující  dotaz:
Vážený  pane  předsedo,

      vzhledem   ke  skutečnostem  zde  uváděným  Vás  žádám  o  bezprostřední  odpověď:
1/  Na otázky v mém doporučeném psaní z 26. ledna 2009.
2/  Kdo zavinil nezodpovězení mého dopisu z 26. ledna 2009, a s jakými následky
     pro původce?

Vážený  pane  předsedo,
     dobré dílo nelze uskutečňovat nedobrými prostředky. Svědčí o tom mnohé dějinné
 skutečnosti, které netřeba rozebírat obsáhlou  rétorikou. Rozhodující jsou fakta, jako 
 objektivní a  spolehlivé východisko.  Proto s  důkazem  argumentuji  přímo  v  záhlaví
 tohoto  dopisu.
    Jako  elektrikář,  manuálně pracující,  stal  jsem  se  poslancem  České  národní  rady,
 a pak i Federálního shromáždění ČSFR, v mezidobí 1990-1992. Mimo jiné jsem navrhl 
 i  prosadil zákon   č.480/1991 Sb. o  době  nesvobody  1948-1989. Ten však je trvale  
 a  " smysluplně " ignorován =  jak  KSČ-nostalgiky,   tak i  halasícími " antikomunisty ". 
 Třebaže se jedná  o  právní obdobu  Rašínova  zákona  č.11/1918 Sb. Oba zmiňované 
 zákony  jsou  stále  platnou součástí  právního pořádku  České republiky,  i  Slovenské
 republiky.  Nejenom  tuto práci  mám uvedenu ve  svém   životopisu, na úvodní stránce
 webu,   který  sám  vydávám od  července  roku 2000. 
    Snažím se jednat  podle dobrých tradicionalistických zásad, a scestně se neukolébávám
 konjunkturální nedotknutelností  politického vězně režimu KSČ;  a  podobně.  Protože ani
 minulé zásluhy by neospravedlnily případná současná pochybení.        

    S  pozdravem  a  s  přáním  lepších  dní     
  

                                                       Bohuslav  HUBÁLEK, 190 00 PRAHA 9  Českolipská 19
                                                            b.hubalek@seznam.cz       www.doklad-hubalek.cz
P.S.
Prosím,  sdělte  mi  svou   e-mailovou  adresu,    marně  ji  hledám v  googlu.cz ,  i  jinde;  BH.  

DODEJKA s datem 10. června 2009 potvrzuje převzetí dodnes nezodpovězeného dopisu:
 Na přelomu července a srpna 2009 vznikly internetové stránky NFAN, dokonce
 i s  uvedením  e-mailové  adresy.  Dále i  s dosti  neaktuálními informacemi  a se  strohou  finanční bilancí,
 pouze za rok 2007, ačkoli  už je  srpen 2009.  I  to příznačně  dokresluje  úroveň  a  užitnost  hlásaného.
 Před týdnem odeslané e-maily třem  zainteresovaným adresátům  jsou  zatím bez odezvy,  možná
 vlivem  letních  dovolených  a  rekreací:
  
Shrnující  dovětek:
» Je sláva otců krásný šperk pro syny, však kdo chceš ctěn být, dobuď cti si sám! «.
K tomu
nabádá Nerudova báseň  » Jen dál! «  inspirovaná životem. Takže  značky NFAN, nebo KPVČR,
by neměly  poklesnout na  dekorativní  šperk  pro  " syny  a  dcery;  bratry  a  sestry ",  nedbající
souladu  hlásaných  slov  a  prováděných  skutků.

Nekritickým  obhájcům " naší  svaté  pravicové/demokratické věci " - a to i  na  úkor  faktů, 
připomínám " nevlasteneckého a  zrádného "  T. G. Masaryka  a další, při  jejich  kritice Rukopisů;
Masarykův  postoj  při  tzv. Hilsneriádě.    Tehdy,  i  stále  platí:   podle  skutků  poznáme  se!

                                              Doplňující sdělení:
1/
Vzhledem k internetové  dostupnosti  nerozesílám  zveřejněnou kritiku. Tím spíš, že uvedená
      fakta  by  samovolně  měli  vnímat  ti,  kterých se týkají.   
2/ Na  web  doklad-hubalek.cz   umístěno  v   pondělí  17. srpna  2009,  v  8:00 hodin,  ale jen
    přímo psaný  text  a  zobrazení e-mailového dopisu ze srpna 2009.  Téměř hodinu  pak  trvalo
    oživení  tří  dalších  obrázků ( potvrzení a dodejka ),  než  jsem  odhalil  nenápadná pochybení
    v jejich hypertextovém zadání - nepožívaje  přiděleného odborného servisu a  " neexistujících "  
    subvencí  pro  jeho  komplexní   financování.  Nárazová  školení  hradím  ze  svého  důchodu; 
    fakturačně  cca 900 Kč  za  výukovou  hodinu.