6. IV. 2009
 
Odbojové  uskupení Praha-Žatec, 1948 -1949,  v  podání  periodika  KPV ČR Věrni zůstaneme
 
Těžko  omluvitelné  chyby i  zavádějící  podtext  mjr. v. v. Mir. Kopta, vedoucího redaktora:
 .... Hubálek si  musel  být  vědom,  že kolem jeho osoby se stahuje smyčka,  musel  vědět, že skupina
 prof. Nygrina se  nachází ve  stavu  likvidace a že je ohroženo samo povstání. Toto bylo neomluvitelné
 selhání,  které  nakonec  stálo  řadu  promarněných  životů. ....
Tištěné pojednání,  z  něhož  cituji,  vyšlo  v  březnu 2009.  V  internetové  podobě  až  4. dubna, 
na adrese  http://www.kpv-praha15.wz.cz/kpv_zpravodaj_clanek228.htmPřevedl jsem  si je do
formátu .doc;   ve kterém má  rozsah čtyř stránek formátu  A4.  Jejich  číslovaní  usnadní  ověřitelnost
zde  kritizovaných  chyb, zámlk,  i  zavádějícího podtextu.  Červeným  podložením  písmen  zdůrazňuji
mediálně šířené chyby. Jejich autor, a současně i  vedoucí šéfredaktor, nese za ně plnou odpovědnost  
=  za  chyby  ve jménech a  příjmeních,  za  hrubou  pravopisnou chybu;  i  kdyby je způsobili  tiskaři.
Jsou to opakující se důkazy o exponentech KPV ČR,  kteří se cítí výjimeční a nedotknutelní,
nejen při utajovaném hospodaření se statisícovými  příjmy z darů a  ze  členských  příspěvků, ale také
při  publikování  rozličných informací -  i o  lidech,   před  kterými  se "  v   úctě   "  sklánějí  ",   a  za 
jejichž  odkaz   "  bojují   ".  
Takže  málokdy  profesor  Karel  Nigrin,  zato  bez  rozpaků  a  bez  opravy  Nygrin, Nygrýn,
Conic  místo  Gonic ( pplk. popravený 18.VII.1949 ), Oves místo Voves ( 9. VI. 1949 na doživotí ).
Je to urážející komolení, matoucí i některé pamětníky. Tím víc pak desorientuje lidi mladších pokolení;
pokud by v  encyklopediích a v  rejstřících  knih  balastně  plýtvali  svůj čas  vyhledáváním osobností,
například  pod  zkomoleným   příjmením   » Conic«,    místo  správného    » Gonic «.  
Konkrétní příklady svérázné  " politicko - publikační "  nezodpovědnosti  v  KPV ČR jsem
zde  zveřejnil  už  vícekrát,  naposledy  31. března 2009.
Na ně navazuje dnešní přehledná tabulku KPV chyb, v pojednání mjr.v.v. Miroslava Kopta.
 Důkaz 1
 Zkomolená  jména i příjmení, pravopisná hrubka, a mlžení
 
o protikomunistickém odbojovém uskupení Praha–Žatec  = Věrni zůstaneme KPV 3/ 2009:
====================================================================================== 
       Str. 1 =  text u podobenky  Miloslava Jebavého =  přesně má být  =  Nigrin

       Text KPV =  Případ  skupin  Nygrýn,  Kolman,  Hubálek,  Jebavý, ....   =======================================================================================
       Str. 1 =  pravopisná  hrubka  v  příčestí  minulém  činném ,  má  být   připravovaly 

      Text KPV =     .... státně  bezpečnostní  složky  komunistického  režimu
                                    se  na  převrat  připravovali   ihned  od  konce  války ..... =======================================================================================
      Str. 1=  přesně má být  =  Nigrin  

     Text KPV =  .... Případ skupin Nygrýn .....
 =======================================================================================  
      Str. 1 = přesně má být  OBZ   = Obranně bezpečnostní zpravodajství  = oficiálně = ne tzv.

      Text KPV = ..... tzv.  OBZ .....
======================================================================================= 
      Str. 2 =   přesně má být =   Mil. ( = Miloslav )

     Text KPV = ..... mjr. v.v. Mir. Jebavého, .....
=======================================================================================
      Str. 2 =   přesně má být  =  Voves  

     Text KPV = ..... v Žatci bydlel další kamarád jmenovaného Oves,   .....
 ======================================================================================
     Str. 3=   přesně má být  =  prof. Nigrina

    Text KPV = .....  skupina prof. Nygrina se nachází ve stavu likvidace ..... 
 ======================================================================================= 
   Str. 3 = přesně má být = K trestu smrti byli odsouzeni: JEBAVÝ Miloslav, ....GONIC Josef
;
                                              na doživotí  VOVES Jiří,  ŠIMÁK Václav, .......       .  

   Text KPV = ..... K trestu smrti byli odsouzeni: JEBAVÝ Miroslav, HUBÁLEK Bohuslav,
                              SOK Vilém,   SABELA Karel,  CONIC Josef na doživotí:, VOVES.....  =======================================================================================

Uvedené  chyby  jsou  přesvědčivým důkazem o úrovni pisatelů,  o jejich  " úctě "  k  lidem. Jsou
důkazem  o  ledabylosti  a  přezíravosti  k  současným  čtenářům,  i  k  budoucích  zájemců.
Major Kopt,   na  úkor  související  faktografie,  předkládá   toliko   jednostranné  obvinění, 
že  Hubálkovo    » neomluvitelné  selhání  nakonec  stálo  řadu  promarněných  životů. «. 
Kvůli tomu, že nepřešel do přísné ilegality  ani on, ani  Miloslav  Jebavý,  ani  další  vedoucí  odbojáři.
Svým  jednostranně  smyšleným  názorem o Hubálkově  neomluvitelném  selhání.
 Důkaz 2
 str. 3
=   text  KPV =  týká  se  roku  1949:

  ....
Základní předpoklad úspěchu však spočíval  v  nutnosti přechodu všech především vedoucích
 osob  z  Hubálkovy skupiny a  samého Jebavého do  přísné ilegality nejméně od 27. ledna avšak
 s odpovídající  ochrankou  řádně vyzbrojenou  a ke všemu  odhodlanou. Místo tohoto výchozího
 bodu  mělo  být  vybráno  tak,  aby mohlo být  efektivně bráněno do příchodu  posil.  Hubálek si
 musel být vědom, že kolem jeho osoby se stahuje smyčka, musel vědět, že skupina prof. Nygrina
 se nachází  ve stavu likvidace a že je ohroženo samo povstání.  Toto  bylo  neomluvitelné  selhání,
 které nakonec stálo řadu promarněných životů.
....
Takže  ostatní  vedoucí odbojáře z  tohoto obvinění  vylučuje!  Proč asi ?
Se znalostí  příslušných archiválií  mohu  doložit,  že  StB  / komunistická Státní bezpečnost /,
už  prvotně  mohla  využívat  podivuhodnou  dekonspirační  neopatrnost  majora Miloslava Jebavého.
Například  i  vlivem  jeho diskutovatelných  telefonátů  kapitánu  Wildashovi,  vojenskému  přidělenci
britského  velvyslanectví  v  Praze. 
Ze spisů  vím,  že StB  neměla  informace o tatínkově odbojové organizaci,  před připojením 
k  ostatním  skupinám,   koordinovaným  majorem  Jebavým. 
K  zavádějícímu  tvrzení  majora  v. v.  Miroslava  Kopta  je  třeba  říci  alespoň  následující:
pomíjí  více  skutečností,
  obdobných  dvěma  kompromitujícím výňatkům z rozsudku Státního soudu 
v Praze, ze dne 9. června 1949.  Nesporně jsou  maximálně ohrožujícími a neomluvitelnými selháními
zpravodajce,  majora  Miloslava  Jebavého,  která  zde  předkládám:
Důkaz 3
Důkaz 4
  Kompromitující  ukázky  jsou  z   úředně  ověřených  dokumentů,   které  jsem  shromáždil  až
  v důchodu,  po roce1994. Marně jsem očekával zpracování tématiky,  zejména od  PhDr. Vladimíra
  Strusky,  přímého  účastníka,  který  navíc byl  rovněž  jedním  z  vedoucích  zmíněného odbojového
  uskupení. Tím spíš, že po listopadu 1989 dostudoval v odborné oblasti,  která  úzce souvisela s jeho
  krutými  osobními  zážitky.   V  době  mého  zatčení,  3. března 1949,  jsem  nevěděl   proč dochází
  k tak drastické události. Teprve později,  při vlastním uvěznění ve věznici Pankrác,  a ve vězeňských
  pracovních táborech,  jsem  postupně získával bližší informace o odbojovém  uskupení Praha-Žatec.
  Téměř  ucelený přehled  jsem  získal  mnohem později,  až  po  kritickém  studiu  mnoha  archivních
  spisů. 
  Pokud   totéž  učinil  i  major  v. v.  Miroslav  Kopt,   je  divné,   proč  Bohuslava  Hubálka
  osočuje  z   neomluvitelného  selhání,  které  nakonec  stálo  řadu  promarněných  životů ?
                                                Doplňující sdělení:
1/ 
Upozornění na tuto kritiku jsem e-mailem dal  na  vědomí do ústředí  KPV ČR, souběžně 
     s
e  zveřejněním,   v  pondělí  6. dubna  2009,  ve  23:50 hodin.