Mezery v informování ,  i v soudních případech Libuše BARKOVÁ,  KSM, ....   22. X. 2008
To dokazují  citované úryvky z obou případů, hlavně však  později získaná upřesnění,  jinde nepublikovaná.

Oba jmenované případy ukazují, jakým způsobem je veřejnost informována o věcech veřejného zájmu:

                                            A /  Libuše  BARKOVÁ:
Soudem prokázané pojistné podvody na společnosti Kooperativa
by měly podněcovat zejména
její   pojištěnce.  Také  podrobnější  mediální  informace  by  měly  ujišťovat  o  pečlivějším  přístupu
Kooperativy ( ve  zprávách  nejmenované!)  k  hospodaření  se svěřenými penězi. Obecné informace
ze dne  11. března 2008  však  zanedbávaly  tuto závažnou  okolnost.  Ať už to byla  Česká  tisková
kanceláře (ČTK), s autorskými značkami har rot, nebo web  iDNES.cz, značky  Autoři  iDNES.cz.

Z  obou  zdrojů  si  čtenář  mohl   neúplně  poskládat   jenom   něco  málo  podstatného:
( ČTK ) .... dostala za  pojistný podvod  týkající se  jejích  nemovitostí  v jihočeských Buzicích
                s definitivní platností  dvouletý trest vězení  podmíněně  odložený na  zkušební dobu
                tří  let.  Rozhodl  o tom  dnes  pražský  vrchní  soud,  který  ženu  obžaloby  částečně
                zprostil.
.....  Pojišťovna  podle  spisu  ženě  uhradila  škodu  přes
               7,7 milionu korun
. ....
( iDNES )  .... dostala za  pojistný  podvod  s nemovitostmi  v jihočeských Buzicích definitivně
                dvouletý trest vězení  podmíněně odložený na  zkušební dobu  tří let.  Rozhodl o tom
                pražský vrchní  soud
. ....

Zato  se  dočetl  časově  vyčpělé  skutečnosti  =   posloupnost  předchozích  soudních  jednání,
o  přátelství s  rodinou expremiéra Stanislava Grosse,  stejně jako , ....  v  jejímž  domě  v  Nuslích 
sídlil  nevěstinec  Escade
.
  Barková  i  Gross  tvrdili,  že  jen  dům  pronajímá,  ale ukázalo se,
že nevěstinec  sama vedla.
.....  ručila  za  nákup  domu  na  Proseku  v  hodnotě  šest  milionů 
firmě  Denna Production  Šárky Grossové. Ta raději z  plánovaného projektu  vycouvala
. .....

V roce 2006 se Libuše Barková  neúspěšně  pokusila  kandidovat  do Senátu
..... . ( Citace jsou
z  iDNES.cz,  ale  v  obměnách  byly  i  v  jiných  sdělovacích  prostředcích. )

Tyto informační nedostatečnosti nemusely být zaviněny referujícími redaktory,  protože oni
nerozhodují  o  konečné  podobě  svých  sdělení -  nebo  dokonce o jejich  zveřejnění.  Ale  pokud
je signují, či plně podepisují, pak je to jejich dílo, s oficiálním  potvrzením pravdivosti a věrohodnosti. 
V daném  případě  vlastně říkali :    Udělejte   šikovný  pojistný   podvod   a  do  své  kapsy  získáte
miliony!   Za   cenu   podmíněného  trestu !

Potřebná doplnění mi  i písemně  poskytl  JUDr. Jan FOŘT, tiskový mluvčí Vrchního soudu
v Praze;  24. září  2008.   Zde  uvádím  odeslané  otázky  / 22. IX./,   jakož  i  příslušné  odpovědi:

D o t a z    1:   Vyslovuje rozsudek  peněžní úhradu  nejmenované pojišťovně, a v jaké výši?
Odpověď  1:   Jednalo se o pojišťovnu Kooperativa  ( vyplatila v prvém případě 936.727,-Kč,
                         ve druhém částku 920.502,-Kč – jde o skutky odsouzené jako trestný čin podle
                         § 250a  odst.1,  odst.4  písm.b)  tr.zák.).   Pojišťovna  se  k  trestnímu  řízení
                          nepřipojila  a  nemohlo  být  o jejím  nároku  proto  rozhodováno. 

D o t a z   2:   Jaká  jsou  další  podstatná  ustanovení  rozsudku;  například  výše  soudních
                        poplatků? 

Odpověď 2:   V trestním řízení  není  soudní poplatek  a  náklady trestního řízení  určí soud
                       prvního stupně poté, kdy mu vrátíme procesní spis i s opisy našeho rozsudku.

Závěrečné hodnocení:
Nejsa klientem  pojišťovny  Kooperativa,  asi bych se tam  neúspěšně  ptal,  jak to je s navrácením
1 857 229 Kč?  To by spíš příslušelo profesionálním žurnalistům, nebo těm, kteří spoléhají na řádné
hospodaření s pojistným fondem, i na jeho případnou  solventnost. Bohužel, zatím veřejně nezazněly
další  důvodné  otázky,  třeba:    Byla  podána  občansko - právní  žaloba  o  náhradu  vyplacených
peněz?   Pokud se tak nestalo, proč?  Na  čí  zodpovědnost, a s  jakými  následky?  Nebo všechno
zase  neviditelně  vyšumí  do  utajovaných  bankovních  kont,  nejspíš  v  zahraničí?

                B/   KSM = Komunistický svaz mládeže:
Městský soud v Praze potvrdil  19. března 2008,  že rozhodnutí  ministerstva vnitra o zrušení
KSM bylo v souladu se zákonem.Tím zamítl žalobu KSM na ministerstvo, s požadavkem,  aby soud
toto rozhodnutí zrušil.
Nedávno  mě  napadlo,  jak se  rozhodnutí  uskutečňuje?  Jak je to  s  webovými  stránkami  soudně
zakázaného  KSM,  s  jeho  činností?
Není  problém  zjistit,  že  internetové  stránky  ksm.cz    doposud nerušeně  působí.  Se stále
stejným zaměřením, které pokládám za destabilizující -  což nakonec potvrzuje i rozsudek pražského
městského soudu. Proto s podivem a s potencionální obavou také zde předkládám usvědčující důkaz
o KSM, datovaný  jako  Wednesday,  October  22.  2008:

Následující dotaz k Městskému soudu v Praze, vystihuje moje výhrady. Připojená odpověď pana
tiskového mluvčího 
pak  vyjadřuje  aktuální  a  kvalifikované  stanovisko  ke  Komunistickému  svazu
mládeže. 
                                    Dotaz  ohledně  KSM,  ze 14. října  2008
   ----- Original Message ----- 

  From: Bohuslav Hubálek  
  To: PKulawiak@msoud.pha.justice.cz
 
Sent: Tuesday, October 14, 2008 7:23 PM 
  Subject:
KSM = neplnění rozsudku

  Dotaz ve věci veřejného zájmu                                             Praha úterý 14. října 2008 

  Tiskový  mluvčí  
  Městského soudu v Praze
 
 JUDr.  Petr  Kulawiak
  

  Věc: Činnost Komunistického svazu mládeže

  Vážený pane doktore,

      v příloze posílám kopii ze záhlaví dnešního webu ksm.cz, jako důkaz toho, že není uplatňován
  rozsudek  Městského  soudu  v  Praze,   ve   smyslu   běžných   informací:

  1/  Č T K      19. března 2008   =   Soud potvrdil zrušení Komunistického svazu mládeže
                                                          ( ".... kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 
                                                          v  Brně,  ta  ovšem  nemá  odkladný účinek. .... " ).
 
2/  PRÁVO   26. dubna  2008  =   KSM  musí  skončit

  Proto se ptám:   A/  Proč  není  v  praxi  uplatňován  soudní  zákaz  činnosti   KSM? 
                           B/  Kdo je zodpovědný za nedodržování  tohoto rozsudku? 
                           C/  Kdo, a jaká opatření musí učinit? Nejen pro potřebné vysvětlení,
                               ale  zejména  pro  řádný  průchod  práva -  a  do kdy?

  Předem děkuji  za  Vaši  odpověď.   S    pozdravem            Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                    190 00 PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                                            www.doklad-hubalek.cz

                                Odpověď  ohledně  KSM,  z  16. října  2008:
  ----- Original Message -----
  From:
  Kulawiak Petr JUDr.
  To:
      Bohuslav Hubálek
  Sent:
  Thursday, October 16, 2008 9:39 AM
  Subject:
RE: KSM - občan a informovanost

  Vážený pane Hubálku,

  náš soud rozhodoval o žalobě KSM proti správnímu rozhodnutí MV, jímž bylo KSM  jako občanské
  sdružení rozpuštěno.  Naše rozhodnutí nabylo právní moci dne  24. 4. 2008.  Proti němu byl podán
  k  Nejvyššímu správnímu soudu  mimořádný  opravný  prostředek –  kasační stížnost.  NSS  může
  k návrhu stěžovatele odložit vykonatelnost našeho pravomocného rozhodnutí. Zdali se tak skutečně
  stalo  zjistíte  dotazem  u  NSS.

  Bez ohledu na vykonatelnost rozhodnutí je třeba poznamenat,  že náš soud  pouze  přezkoumával
  zákonnost  rozhodnutí  MV  a  dospěl  k  závěru,  že bylo  zákonné.  Zde  tedy  role  soudu  končí.
  Na občanská sdružení se vztahuje registrační povinnost a  bez  této registrace u  MV  nemůže mít
  daný subjekt právní subjektivitu. Jestliže tedy členové „bývalého sdružení“ dál vyvíjejí činnost, dělají
  tak bez právní subjektivity, což znamená, že nemohou např. platně uzavírat smlouvy apod. Zakázat
  však  těmto lidem  se scházet  či  provozovat  webové stránky  nelze a  to do doby,  než by takové
  jednání  bylo  shledáno  jako  protiprávní  z   hlediska   trestního   práva.

   S odkazem na minulý e-mail bych je rád vysvětlil, že ne každý provozovatel webových stránek je
  pro účely mediální komunikace Městského soudu vnímán jako relevantní médium, pročež v případě
  Vašich obdobných dotazů bych Vás byl nucen odkázat na postup dle Vámi zmiňovaného zákona
  o svobodném přístupu k informacím.

  S pozdravem

  JUDr. Petr Kulawiak
  tiskový mluvčí
  Městský soud v Praze
  Spálená 2, 112 16  Praha 2

Pokaždé  je  třeba  respektovat   zákonně   stanovené   lhůty  pro  vyřizování  úředních  úkonů.
Ale  ani  zde  nesmí chybět  průzračná věrohodnost, opřená o  neskreslená  fakta.  Jako  východisko pro 
zjednávání  náprav.  Vždyť u  každého  problému  jsou  minimálně  tři  účastníci  =  původce,  postižený, 
rozhodčí.V okolí leckdy ještě svědci.Proto zejména na všech přímo zúčastněných spočívá zavazující tíha 
odpovědnosti.  Vůči  sobě,  vůči  zainteresované veřejností.  Což platí i v  obou jmenovaných případech.
                                            Doplňující informace:
 1/ Komunistický svaz mládeže nebyl soudně zakázán,
jak je zřejmé ze sdělení JUDr. Petra
     Kulawiaka. S tím opravuji své předchozí formulace.  Soudně  bylo toliko  potvrzeno vyřazení 
     KSM  z  potřebné  registrace  u  MV ČR. 

 
2/ Na  web  umístěno  ve středu  22. října 2008, 17:00 hodin.