Udavač HLÁSENSKÝ= nekritický a konjunkturální "antikomunismus"= DOKUMENT 8kB 25. IV. 2008
T.G.M.,  údajný vzor  okázalých  " antikomunistů " - dokázal,  na  rozdíl  od  nich  -  bojovat  proti  demagogickým
jevům a náladám  tehdejšího  " vlastenectví ";   například  v aférách:  HILSNER;  Rukopisy.   Proto i zde uvedené
skutečnosti   nabádají   k  objasnění   mimořádných   kriminalistických  selhání   v  případě  bratří  Mašínových.

  Jedině tak se vyvrátí   možné podezření z toho,  co až  později  vyplynulo z  kdysi  obdivovaných  postojů  Karla
 SABINY 
(  "  miláček  lidu  " ! ,   placený  agent  tajné služby  Rakousko-Uherska  ), dr.  Vlastislava  CHALUPY
 ( špičkový " odbojář ",  špičkový  agent  StB ),  Vladimíra  ŠKUTINY  ( " miláček lidu " ! ,  placený agent  StB );
 a   podobných "  vzorů ".

        Nekritické,  zato však  " antikomunistické ",  a  tudíž  i  skálopevné  uctívání 
        Klementa  HLÁSENSKÉHO, bezohledného udavače z  komunistického OBZ: 

                                                         DOKUMENT:
                 Citace z knihy Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu,
                 edice  Securitas  imperii  č. 14,   strana 137,  vydáno  v  roce  2006:

... Ačkoliv na přelomu 40. a 50. let byl Hlásenský velmi nebezpečným konfidentem Obranného
    zpravodajství, kvůli  němuž  se  do  vězení   dostala   řada československých občanů,
   
není  dnes  na  žádném  oficiálním  seznamu spolupracovníků  komunistických tajných služeb.
    Po roce1989 byl v rámci rehabilitací povýšen do hodnosti podplukovníka  AČR  a ve svých 
    rodných  Šlapanicích,  kde  v  prosinci 1996 zemřel,  je  dodnes  považován  za  jednoho
    z   nejslavnějších   rodáků,    hrdinu   západního  odboje  perzekvovaného  totalitním
    režimem
  Jedno  ze  dvou  místních   skautských  středisek  pak  na  svých  internetových
    stránkách shrnuje jeho  morální   vlastnosti  a  přínos  pro  skautské  hnutí  slovy:  „ Největší
     zásluhu  na rozvoji  našeho střediska měl bratr Kapitán - Klement Hlásenský,  z jehož
     životníc  i  skautských  poznatků čerpáme  dodnes  a  který mezi nás vnesl skautského
    ducha."
...

  Poznámka B.H.:
  V uvedené citaci jsem  tučným písmem  zdůraznil  kontrast  mezi  skutečností  a  nekritickým
  konjunkturalismem   soudobého   "  antikomunismu  " .

                                          Doplňující informace:
    1/
OBZ =  Obranné zpravodajství,  AČR = Armáda České republiky
    2/ Výčtu nejasností v případě bratří Mašínových se týkají sdělení zde zveřejněná,
         například  13.  března,   7.  a  16.  dubna  2008.
    3/
Na  web  umístěno v  pátek 25. dubna 2008,  v 15:45 hodin.