Rozpočet ČR  = odškodnění, dotace = podivnosti č.2 +  vysvětlení ... 138kB ... 02. XII. 2007
... Nyní  nic  takového  neexistuje,  stejně  jako  silně  selhávávají  i jiné  dobré tradice předválečného
Československa;  což  rozhodně není  patetické hořekování,   ale  nepříjemná  skutečnost  =  viz právě 
tu  popisovaný  případ. .....
  Škoda, že až téměř po  dvou měsících  přišlo vysvětlení toho, co  vyvolávalo  důvodné 
  otázky, ohledně některých odškodňování,  i ohledně  dotací  pro některá občanská nezisková 
  sdružení.  Proto zde  jako  důkazy  předkládám:

   A/  Kopii  návrhu  státního rozpočtu  ČR  pro  rok  2008,   Tabulky  č.10,   strany 1.   
   B/  Před  závěrem  dnešních  sdělení  také kopii  vysvětlujícího e-mailu  z  Ministerstva 
         financí ČR,  odeslaného  v pátek  30. listopadu  2007, 13:39  hodin  .

  V rozpočtu jsem žlutě zdůraznil  příplatkovou  položku, která má na letošek  přiděleno  
  221,6  milionu Kč.  Související okénko  pro rok 2008  je  však prázdné.  Není  tam  ani 
  peněžní  částka,  ani  odkazy  se značením  1)   3) ,   které  jsou u  pěti  výše zařazených 
  položek,   za  ohraničující  svislicí  pravého  okraje. 
  Jenže chybějí  i jiné  vysvětlující zkratky, třeba MPSV ČR nebo MV ČR, které by nás zavedly 
  do nyní příslušných kapitol  Ministerstva práce a sociálních věcí ČR  a  Ministerstva vnitra ČR.  
  To se ale dočteme až v  pátečním  e-mailu  z  MF ČR  =   tedy až   ve   vícekrát   vyžadované 
  informaci.  Rovněž  soudní  rehabilitace a odškodnění obětí okupační invaze z roku 1968 mají  
  zde  uvedeny  peníze  toliko na  letošek.  Rok  2008  však  zeje  prázdnotou.

  Jenže by mělo platit, že úřední postupy by měly být věcně výstižné, »polopatistické«.
 
Kvůli  tomu  prý  předválečný  Parlament   Republiky  Československé  zaměstnával člověka  
  »  z   lidu  «.    Ten  musel  schválit  jednoznačnou  srozumitelnost  zákonodárné  tvorby.

  Nyní  nic  takového  neexistuje.  Stejně  jako  silně  selhávávají  i jiné  dobré tradice
 
  předválečného Československa.  To rozhodně  není  patetické  hořekování,  ale  nepříjemná
  skutečnost  =  viz  právě  tu  popisovaný  případ.


                K  následujícímu  je třeba říci alespoň dva zásadní postřehy:
 
1/ Nemám přidělené: spolupracovníky, hardware a software, peníze na  administrativu i na počítačová 
     školení,  na odborná dobrozdání k  řešeným problémům. Přesto se nedopouštím toho, abych lidem 
     věcně a včas neodpovídal, i kdyby  se jednalo o odmítnutí  zbytečného dopisování a elektronických
     spamů. Proto moje e-mailové i  poštovní dopisování  představují mnoho set dopisů ročně. A nejsou  
     to  lavinovitě  rozesílané  kopie,   kdekomu  z  adresáře.  
 2/ Jemná  výtka  z  Tiskového odboru  MF ČR,  ohledně adresy  určené  toliko pro  média,  by  byla 
     důvodná,  kdyby byla  vyřčena   hned   na  začátku  vzniklého  dopisování  i  následného  urgování. 
     Shodné lze říci o kategorizačním poučení,  na kterou adresu MF ČR mám posílat své dotazy, nebo  
     podněty  =  dodržitelném,  pokud  se  na  těch  adresách  budu  setkávat   s  příhodným  jednáním.

                                            Kopie elektronického dopisu, 
                         
odeslaného z  Ministerstva financí ČR v pátek, 30. listopadu 2007:      

  Vážený pane Hubálku,

       níže Vám zasílám odpovědi na Vaše dotazy.

      Příště,  prosím,  si  nechte  potvrdit  přijetí  mailu,  aby nevznikaly  zbytečné komplikace 
  a obracejte se na informační kancelář pro veřejnost a nikoliv pro média.

      S přáním hezkého víkendu
     
Jakub Haas, zástupce tiskového mluvčího MF ČR

  Ad 1)    Tazatel ve svém dotazu sloučil dva výdajové tituly:
              - příplatek k důchodu ke  zmírnění  některých křivd způsobených  komunistickým 
                režimem,  který je vyplácen  dle nařízení vlády  č. 622/2004 Sb.,
             - výdaje na nároky  podle  zákona  o ocenění  účastníků  národního boje za  vznik 
                a osvobození Československa,  tj. dle zákona č. 357/2005 Sb.

       Prostředky  pro  oba  výdajové  tituly  byly  pro  rok  2007  rozpočtovány  v  kapitole 
  Všeobecná pokladní správa;  z této kapitoly pak byly rozpočtovým opatřením v průběhu 
  roku  2007  prostředky   převáděny   do  kapitol  Ministerstvo  práce a  sociálních  věcí 
  a  Ministerstvo  vnitra,   odkud  pak  byly  výdaje  vypláceny.

       Na základě usnesení vlády ze dne 25. července 2007 č. 841 jsou prostředky příplatku 
  k důchodu ke zmírnění některých  křivd  způsobených  komunistickým  režimem,  který je 
  vyplácen dle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., pro rok 2008 rozpočtovány již v kapitolách 
  Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo vnitra.

        Výdaje  na  nároky   podle  zákona  o  ocenění  účastníků   národního   boje  za  vznik 
  a  osvobození  Československa,  tj. dle  zákona  č. 357/2005 Sb.,  jsou  i  pro rok 2008 
  rozpočtovány  v  kapitole  Všeobecná  pokladní  správa,  odkud budou  v  průběhu roku 
  převedeny do  kapitol  Ministerstvo práce a sociálních věcí  a   Ministerstvo vnitra.

        Považujeme  proto  za  nutné  rozptýlit  obavy  tazatele  o  finanční  krytí  obou 
  výdajových  titulů.


      K otázce č. 2 – Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa, tabulka 10, str. 2
      Dotace  nestátním  neziskovým  organizacím -  Českému svazu bojovníků za svobodu, 
  Konfederaci politických vězňů, Masarykovu demokratickému hnutí a  Sdružení bývalých 
  politických vězňů jsou  poskytovány z  kapitoly Všeobecná pokladní správa  na  základě 
  rozhodnutí   Poslanecké sněmovny Parlamentu počátkem  90. let minulého století.

      Každým rokem  výše  uvedené  organizace  předkládají  Ministerstvu financí  (správci 
  kapitoly VPS) opětovně žádost o poskytnutí dotace na rok následující. V rámci formuláře 
  „Žádost o státní dotaci na rok x“  jsou uváděny i údaje o  celkových příjmech  a  výdajích 
  organizace  v  předcházejícím  kalendářním  roce ( mj.  i  údaje o  příjmech  z  členských 
  příspěvků  a  darů ).

       Po skončení roku příjemce dotace vyhotoví v rámci účetní závěrky vyúčtování dotace 
  v návaznosti  na  vyhlášku  MF  č. 551/2004 Sb.,  kterou se  stanoví  zásady  a  termíny 
  finančního  vypořádání  vztahů  se  státním  rozpočtem,  státními  finančními  aktivy  nebo 
  Národním  fondem.   Současně s  vyúčtováním je  příjemce  dotace  povinen  zaslat MF 
  zprávu o realizaci projektu a svých dalších aktivitách v rozpočtovém období, v němž byla 
  dotace poskytnuta.

       Z výše uvedeného vyplývá,  že  Ministerstvo financí  má  dle  našeho  názoru dostatek 
  informací  a  údajů  o  příjemcích  dotací,  jejich  jmění  a  činnosti,  kterou  vykonávají.

       K dotaci pro Konfederaci politických vězňů uvádíme následující:
      Zákonem  č. 543/2005 Sb.,  o  státním  rozpočtu ČR  na  rok  2006  byla  v  kapitole 
  Všeobecná pokladní správa schválena dotace pro  KPV ve výši   8 000 tis. Kč.  Dotace 
  pro toto občanské sdružení byla navýšena oproti roku 2005 o 5 000 tis. Kč  na základě 
  pozměňovacích  návrhů  poslanců  v   průběhu  projednávání  návrhu  zákona  o  státním 
  rozpočtu na rok 2006.

      Při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2006  vedli zástupci Konfederace 
  politických vězňů ( KPV )  četná  jednání  s  poslanci,  vládními  představiteli  i  úředníky 
  Ministerstva financí ČR.   Předmětem  těchto  jednání  byla  žádost  sdružení  o  možném 
  navýšení  dotace  z  důvodů  existenčních  problémů –  KPV ( vlastně již od roku 2001 ) 
  nebyla schopna dotačními prostředky pokrýt základní výdaje spojené se samotným účelem 
  a  existencí  tohoto  občanského sdružení,   a to i  přesto,  že  výdaje  byly  zredukovány 
  na nejkrajnější mez. Schodek musel být pak hrazen z vlastního jmění.   Důvodem žádosti 
  bylo  mimo jiné  i  opatření  Ministerstva  dopravy,  jímž se  členům KPV odebraly  jízdní 
  výhody ve všech dopravních prostředcích, dále pak zvýšení cen za nájemné, plyn, elektřinu 
  a vodné,  což při existujících sedmdesáti pobočkách KPV znamená značné zvýšení výdajů. 
  Prostředky z navýšené dotace byly v roce 2006 použity  zejména na  překlenutí  zvětšující 
  se materiální propasti a na plnění úkolů a cílů, které si KPV předsevzala – zápas za očistu 
  společnosti od komunismu, péče o nápravu zdravotního stavu členů KPV, politických 
  vězňů komunistického režimu, poskytovat jim všestrannou pomoc při vyřizování jejich 
  záležitostí, udržovat přes jejich vysoké stáří sociální sounáležitost s okolím i rodinou
.

     Na rok 2007 žádala  KPV  o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve stejné výši jako 
  v roce 2006. S ohledem na finanční problémy tohoto občanského sdružení v minulých letech 
  navrhlo  Ministerstvo financí  ponechat dotaci  ve stejné výši  jako v roce 2006,  tj. ve výši
  8 000 tis. Kč.  Dotace  pro  KPV  na  rok  2007  byla  schválena  zákonem  č. 622/2006 
  o státním rozpočtu na rok 2007.  Při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 
  2008 bylo postupováno obdobným způsobem. Na základě posouzení žádosti KPV bylo 
  navrženo  ponechat  dotaci  ve  stejné  výši  jako  v  loňském  roce.

                                                       Doplňující informace:
    1/
Dnešní informace souvisejí zejména se zdejším » Státní  rozpočet  2008  + "porcování 
        medvěda
" +  podivnosti č.1
............. 14kB .... 28. XI. 2007 «.
    2/
Na  web  umístěno  v  neděli  2. prosince  2007,  10:00 hodin.