Zákon  o  době  nesvobody 1948 - 1989  =  výročí  a  souvislosti  ........ 13kB .... 13. XI. 2007
... Samotné zákony jsou ale  málo  platné,  když   chybí   občanská   zodpovědnost / statečnost,  tak často 
omlouvaná  alibistickým  a  neosobním rčením,  že  " není  politická  vůle ".  Ta  u  mnohých  nebyla ani 
v roce 1991,  kdy  jsem  hořko  těžce  prosazoval  zákon  o  době  nesvobody,  i  vůči  tzv. pravičákům.  ...

    Před  šestnácti roky byl schválen a  začal platit zákon  o době nesvobody 1948 - 1989, 
který dával  výchozí prostor  pro rozvoj demokratického života a odpovídajícího právního řádu;  
stejně jako Rašínův zákon ze dne 28. října 1918
o zřízení samostatného státu Československého. 
Obojí  je zřejmé  z  následujícího porovnání obou  zákonných  norem  =   zákona  č.11/1918 Sb. 
a  zákona  č. 480/1991 Sb.:

  

                             Čís. 11.  

         zákon ze dne 28. října 1918               
 o zřízení samostatného státu Československého       
        ( Veřejně  vyhlášen  dne  28. října  1918.) 

        Samostatný   stát   československý   vstoupil
   v život. Aby zachována byla souvislost dosavad-
   ního právního řádu  se  stavem  novým,  aby  ne-
   nastaly   zmatky   a   upraven   byl   nerušený 
   přechod k  novému  státnímu životu,  
nařizuje  
  Národní výbor jménem československého národa 
  jako  vykonavatele  státní   svrchovanosti  toto:

        čl. 1. Státní  formu  československého  státu
   určí národní shromáždění ve srozumění s Česko-
   slovenskou  Národní  radou  v  Paříži.  Orgánem
   jednomyslné  vůle národa a také vykonavatelem
   státní  svrchovanosti je Národní výbor;

        čl. 2. veškeré dosavadní  zemské  a  říšské 
   zákony   a   nařízení    zůstávají      prozatím  
   v    platnosti;

        čl. 3. všechny   úřady   samosprávné,   státní,
   župní statní, ústavy státní, zemské, okresní a ze-
   jména i obecní jsou podřízeny Národnímu výbo-
   ru a prozatím  úřadují a jednají dle dosavadních
   platných  zákonů  a  nařízení.

        čl. 4. zákon tento nabývá účinnosti dnešním
   dnem;

        čl. 5. Národnímu  výboru  se   ukládá,   aby
   tento  zákon  provedl.

   JUDr. Al. Rašín v. r.             Ant.  Švehla  v.r.
   JUDr. Fr. Soukup v. r.         Jiří Stříbrný  v.r
                       Dr. Vavro Šrobár v. r.

 

                               480 

 
                     ZÁKON 
                ze dne 13. listopadu 1991
                   o  době  nesvobody

   Federální shromáždění České a Slovenské
   Federativní Republiky se usneslo na tomto
   zákoně:
                              § 1                              
   V letech 1948 až 1989 komunistický režim
   porušoval   lidská  práva  i  své  vlastní  
   zákony.

                              § 2                            
  Právní akty přijaté v době uvedené v § 1
  se ruší jen tehdy,  stano
ví-li  tak zvláštní  
  zákony.

                               § 3
  Tento  zákon.  nabývá   účinnosti   dnem
  vyhlášení.

   Havel v. r.    Dubček v.r.   Čalfa  v.r.

 

     Samotné zákony jsou ale  málo  platné,  když  chybí  občanská  zodpovědnost / statečnost, 
tak často omlouvaná alibistickým a neosobním rčením, že " není politická vůle ". Ta u mnohých  nebyla 
ani  v   roce 1991,  kdy  jsem  hořko-těžce  prosazoval  zákon  o  době  nesvobody,  i vůči  některým  
tzv. pravičákům.  Na stejné těžkosti jsem často narážel i při obdobných událostech.   Alespoň  stručně  
je  zmiňuji v životopisu,  dostupném  z   titulní  stránky  tohoto zpravodajství.   Bezesporu  k  nim  patří  
úspěšný  soudní  spor  o  zveřejnění  odchodného  příslušníků  StB,  v  roce 1997,  ačkoli  tehdy  ještě  
neexistoval  zákon  č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  Dlouhodobým  utajovatelem  
byl  tzv.  antikomunista  Jan  RUML,   ministr vnitra  České republiky.  
                                                      Doplňující informace:
    1/ 
Na web umístěno v úterý 13. listopadu 2007,  v 06:00 hodin. 
    2/  Ve středu 14. listopadu 2007 jsem barevným podložením i kursivou  zdůraznil  

         to  zásadní,
 
s ohledem na mnohé  populistické  výtky proti  tomu,  že  nebyla 
        
vyhlášena  diskontinuita  práva  z  doby  nesvobody.  Je pozoruhodné,  že tak 
         hovoří  i  lidé,  kteří   sami   mohli   něco  přínosného  udělat  pro   konkrétní 
         legislativní  změny.  Mám na mysli nejen stovky právníků, politických vězňů  
         režimu KSČ, ale také antikomunisty  nevězněné,  předlistopadové  i  nynější 
         = např.  advokát JUDr. Milan HULÍK,  prokurátor JUDr. Jiří  ŠETINA,  ....