Návrh rekodifikace trestního zákona = též širší skutková náplň genocidia .... 46kB .... 13. X. 2007
Profesor ŠÁMAL  potvrdil 2/,  že rozšíření o   »  třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí «  se  přímo  týká 
statisíců trestných činů a plošných persekucí proti rozsáhlým skupinám politických i  tzv. třídních nepřátel 
(  zemědělců,   živnostníků  ),   jak   je   uskutečňoval  režim  Komunistické  strany  Československa.
K uvažované rekodifikaci  trestního zákona  i  trestního řádu 1/  se mohli  vyslovit všichni,  kteří  
během června a července 2007 reagovali na výzvu ministra spravedlnosti ČR, JUDr. Jiřího  POSPÍŠILA. 
Texty rekodifikovaných zákonů byly zveřejněny v internetových stránkách www.justice.cz ; jako podklad
k  připomínkám  od  všech  zainteresovaných  občanů.

Téměř  hodinová  tisková konference  v  Ministerstvu spravedlnosti ČR,  v pátek  5. října 2007,
poskytla nejenom rámcové informace k  rekodifikaci  trestního zákona.   Asi  třicet  přítomných  žurnalistů,
včetně televizních štábů, pak mohli vznášet své dotazy a vyslechnout upřesňující odpovědi. Jak od ministra
spravedlnosti,  tak i od vedoucího skupiny rekodifikačních právníků,  Prof. JUDr. Pavla  ŠÁMALA Ph.D.

Hovořilo se též o  problematice  trestných činů  genocidia,  se zřetelem  k  přínosnému  rozšíření 
uvažovaného  § 367.   Návazně   pak  o  popírání  zločinů   komunismu  a  nacismu 3/ :

        Dosavadní  trestní  zákon                Návrh  nového  trestního  zákona 
   
( změny  jsem  zdůraznil  tučným  písmem ) 

                   HLAVA  DESÁTÁ

    TRESTNÉ  ČINY  PROTI  LIDSKOSTI

                            §259

                       Genocidium

 
   (1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně
         některou   národní,  etnickou,  rasovou 
         nebo  náboženskou  skupinu

         a) uvede příslušníky  takové skupiny
             do takových   životních  podmínek,
             které  mají  přivodit  jejich  úplné
             nebo částečné  fyzické  zničení, 

        b )    provede opatření směřující k tomu, 
             aby se v takové skupině bránilo  
             rození dětí,

        c)        násilně převádí děti z jedné takové
       skupiny do druhé, nebo

       d )        způsobí příslušníkovi takové skupiny 
       těžkou újmu na zdraví nebo smrt,    

   bude potrestán odnětím svobody na dvanáct 
až dvacet let nebo výjimečným trestem.

 (2)    Stejně bude potrestán, kdo se na činu
uvedenému  v  odstavci  1  účastní.

 
                           Hlava  XIII 

           Trestné činy proti lidskosti, proti míru 
                     a  válečné  trestné  činy    

                               Díl 1
                 Trestné činy proti lidskosti

                           Genocidium

                                §367
   (1) Kdo v  úmyslu  zničit  úplně  nebo částečně
         některou  rasovou, etnickou,  národnostní,
         náboženskou, třídní nebo jinou podobnou
      
   skupinu lidí  

        a)   uvede příslušníky takové skupiny 
              do takových  životních podmínek, 
               které  mají  přivodit  jejich  úplné
               nebo částečné fyzické  zničení,  

        b )      provede opatření směřující k tomu, 
              aby se v takové skupině bránilo 
              rození dětí,

        c )        násilně převádí děti z jedné takové 
        skupiny do druhé, nebo

       d )        způsobí příslušníkovi takové skupiny 
       těžkou újmu na zdraví nebo smrt,

   bude potrestán odnětím svobody na dvanáct 
         až dvacet let nebo výjimečným trestem.

   (2)   Stejně bude potrestán, kdo  k  činu 
        
uvedenému  v  odstavci  1   veřejně
          podněcuje
.
 
  
(3)   Příprava  je  trestná.
         

Mezi účastníky jsem neviděl  nikoho  z  těch,  které bych  tam  očekával,  vzhledem ke klíčovému
významu pojednávané rekodifikace. Mám  tím  na  mysli  nejen  čelné funkcionáře  a  právníky KPV ČR,
ale i další, kteří chtějí lepší právní stát.  Zatím však není známo,  zda-li někdo takový patří  alespoň  mezi 
autory 330  legislativních  podnětů,   z   nichž  bylo  vybráno  a  použito  27 návrhů. 

Tiskové  konference  jsem se  účastnil  ze  zájmu  o  autentické  potvrzení  rozšířené  skutkové
podstaty rekodifikovaného trestného činu genocidia, ale též jako jeden  ze 330 navrhovatelů.  Dále jsem  
chtěl  mít  jistotu  o   doslovnému  zachování   nynějšího  § 261a   trestního  zákona   o  popírání  zločinů
komunismu   a   nacismu,    v   jeho  rekodifikované  verzi   § 372 :

1/  Profesor ŠÁMAL potvrdil 2/,  že rozšíření o  »  třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí «  se přímo   
     týká statisíců trestných činů a plošných persekucí proti rozsáhlým skupinám politických  i  tzv. třídních
     nepřátel ( zemědělců, živnostníků ),  jak je uskutečňoval  režim Komunistické strany Československa.

2/  Při žádoucím postihu  popírání  zločinů  komunismu a  nacismu  záleží na odpovídajícím přístupu všech
     stupňů  trestního  řízení 2/.     Podotkl jsem,  že  dosavadní   benevolence  při  stíhání  těchto  trestných  
     činů jsou  znepokojující a  zřejmé,   i podle  údajů v  aktuální statistice  Ministerstva spravedlnosti ČR.

Konečnou podobu rekodifikace trestního zákona ovlivní stanovisko vlády, obou zákonodárných 
sborů,  a  schvalující  podpis  prezidenta  Republiky
.   Nejspíš  v  prvním  pololetí  roku  2008.
                                                      Doplňující informace:
   1/
Termín připomínek k rekodifikaci trestního řádu byla  prodloužen do konce září 2007.
   2/ Zde se snažím přesně vystihnout smysl odpovědí pana profesora ŠÁMALA.
   3/ Zmínku o  odborném vysvětlení  k  oběma  tématům jsem neobjevil v žádném sdělovacím
       prostředku.  Jako by  závažné 
právní postoje  nebyly důležité a podstatné. I  když  také  
       v  médiích  jsou  pravidelně  probírány  =   o výročích  25. února 1948,  21. srpna 1968, 
       28. října 1918, 17. listopadu 1989.  
  4/ Na web umístěno v  sobotu 13. října 2007, 14:30 hodin*. 
  */
OPRAVNÝ DOVĚTEK:
     NESTALO  SE  VLIVEM   SOUSTAVNÝCH  TELEKOMUNIKAČNÍCH 
     POTÍŽÍ   U   OPERÁTORA   VOLNÝ.cz.