Policie neumí vypátrat redakčního spolupracovníka novin KSČM ! ..... 19kB ... 01. VIII. 2007
Neuvěřitelné tvrzení o prapodivné neschopnosti vyšetřovatele, i o nedůslednosti nadřízených, 
je  uváděno  státními  zástupci  jako  důvod  pro  nestíhání  trestného  činu  popírání
zločinů komunismu, otištěného v celostátním deníku KSČM 
= Pokračování ke sdělením  z  8. VII. 2007:
Jen poslanec  PhDr. Karel ŠPLÍCHAL  se neomezil  na pouze  společensky laděné odezvy, 
pokud   vůbec   byly.   Po několika  osobních  rozhovorech  pověřil  své asistenty k podrobnějšímu
projednání   a   zredigování  mých  podnětů,   s  cílem  písemně   interpelovat   premiéra   vlády ČR.

                    Díky  této   poslanecké  vstřícnosti   mohu  dnes  zveřejnit  přepis  
             premiérovy   interpelační  odpovědi,  důležité  pro  další postup  v této věci:

                                                              ( Státní znak ČR )
                                                     Předseda vlády České republiky 
                                                               Mirek Topolánek

                                                                                                                 Praha 8. června 2007
                                                                                                                  Č.j.: 07346/07-KPV

Vážený pane poslanče,

         na Vaši interpelaci č. 108 ze dne 15. května ve věci nečinnosti justičních orgánů v případu 
trestního  oznámení    pana    Bohuslava   Hubálka    jsem   se   rozhodl   poskytnout   Vám   co 
nejkonkrétnější odpověď.  Mimo jiné proto,  že  i  mě  pobouřil  skandální  obsah článku v Haló
novinách,  který  napadl  pan  Hubálek.

         Úvodem chci upřesnit,   že  prověřování  postupu  státního zastupitelství  v  konkrétní věci
může  na   základě   zákona   č. 283/1993 Sb.,   o  státním  zastupitelství,   ve  znění  pozdějších
předpisů, provést pouze státní zastupitelství vyššího stupně v rámci výkonu dohledu. To znamená 
bez  možnosti  jakékoli  intervence ze strany exekutivních orgánů.   To také  považuji za správné, 
protože nezávislé soudy jsou jedním ze základních kamenů demokracie.

         Z došlých podkladů od Nejvyššího státní zastupitelství o informaci k předmětné věci bylo 
zjištěno,   že  interpelace  se týká  věci  vedené na  Nejvyšším státním zastupitelství   pod  sp.zn. 
1 NZn 578/2003.  Pan Hubálek  nejprve učinil trestní oznámení ohledně skutku,  který spočíval 
v tom,  že  neznámý  autor  pod  pseudonymem  Jaroslav Srbek ve svém článku  „Fraška UDV 
na pokračování!"  otištěném dne 19.9.2002  v deníku  Haló noviny uvedl mimo jiné text: „..Lidé 
mají být  konečně přesvědčeni,  že tady byli zločinci ve vedení státu a tím i potvrzen teze, kterou 
do světa pustil prezident Havel, a kterou mu schválili zákonodárci,  o zločinnosti komunistického 
režimu.  Dodnes se totiž nic podobného,  kromě poslanecké proklamace, nepodařilo prokázat." 
Orgány činné v trestním řízení  spatřovaly  v tomto skutku  podezření ze spáchání trestného činu 
podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle §261a trestního 
zákona,  podle něhož  je trestný ten,  kdo „veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží 
ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo  jiné zločiny nacistů nebo komunistů 
proti lidskosti".

         Policejní inspektor  po prošetření věci  svým usnesením ze dne 20. 2. 2003  podle § 159a 
odst. 1  trestního řádu  věc  odložil.   Pan Hubálek  podal  proti  odložení stížnost,  kterou státní 
zástupkyně  Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1  svým  usnesením  sp. zn. 2 Zn 4978/
2002 ze dne 11.4.2003 podle § 148 odst. 1 písm. b)  trestního řádu  zamítla jako  nedůvodnou.

         Podatel se od  dubna 2003  do  podzimu 2006  opakovaně   obracel  na  Nejvyšší  státní 
zastupitelství i na jiné orgány s výzvami, aby bylo trestní řízení pro předmětný skutek dále vedeno. 
Na základě jeho podání nejvyšší státní zástupkyně využila svého mimořádného oprávnění podle 
§ 12 odst. 3  zákona č. 283/1993 Sb.,  o státním zastupitelství,  ve znění  pozdějších  předpisů, 
a  dne   11.9.2003   nařídila  Nejvyššímu státnímu zastupitelství,   aby   provedlo  kontrolu  této 
skončené  trestní věci.  Po provedení  kontroly bylo  šetření doplněno  a  výsledkem bylo druhé 
usneseni policejního inspektora ze dne 15.6.2004, jimž byla podle § 159a odst. 1 trestního řádu 
věc opakovaně odložena.  S  tímto odložením věci  již  souhlasilo  i Nejvyšší státní zastupitelství, 
neboť se   nepodařilo  zjistit  autora  článku  a  nebylo tak možno  dále  prověřovat jaké zločiny 
a v  jakém  rozsahu hodlal svým článkem zpochybnit.  Nejvyšší státní zastupitelství  dále uvedlo, 
že  pisateli,   tj. panu Hubálkovi,  bylo vždy  řádně  na  jeho  podání  odpovězeno,  a  to  pouze 
s  jednou  výjimkou.  Státní zastupitelství již nereagovalo na podání pisatele ze dne 28.10.2006, 
což však bylo plně v souladu s platnou právní úpravou. Toto podání bylo totiž zjevně obsahově 
shodné  s předchozími podáními  a podateli bylo již  ve  vyrozumění ze dne  28.7.2005 uděleno 
poučení  podle  § 4 odst. 1 vyhlášky č. 23/1 994 Sb.,  o  jednacím řádu  státního zastupitelství, 
zřízení poboček  některých  státních zastupitelství  a  podrobnostech  o  úkonech prováděných 
právnímu čekateli, o tom, že jeho další obsahově shodné podněty již nebudou přezkoumávány 
a o jejich přijetí již podatel nebude vyrozumíván. Zcela v souladu s tímto ustanovením bylo tedy 
podání pana Bohuslava Hubálka  založeno  bez vyrozumění podatele, a to za souhlasu nejvyšší 
státní zástupkyně.

                                  S pozdravem   ( podpis = Topolánek )

Vážený pan

PhDr. Karel Šplíchal
místopředseda zahraničního výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Praha

                                                Doplňující informace:
1/ PhDr. Karel ŠPLÍCHAL  je  poslancem  ČSSD  v  pražském  volebním  obvodě. 
    
Také  popisovaný skutek  doplňuje jeho  vstřícné  přístupy k plnění nejen poslaneckých
     povinností.  Byl jediný ochotný z  osmi oslovených  poslanců nekomunistického spektra, 
     které   jsem   považoval   za   možné   příznivce   interpelační   akce.
     Výsledek je dalším přesvědčivým důkazem o existujících rozdílech mezi  lidmi,  a to bez  
     ohledu na politické zaměření i stranickou příslušnost.V tomto případě výrazně napomohla
     poslancova životní zkušenost dítěte,  které poznávalo svého otce, odpůrce  režimu KSČ, 
     až  po uplynutí  desítiletého  uvěznění  -   kdy i  jeho  maminka  měla připravenu základní 
     výbavu pro možné a  tehdy obvyklé persekuční uvěznění  -  kartáček na zuby, hřeben,....  
     Ale   taková   byla   nebo   je   doba,   jak   často  slýcháme  alibistickou  omluvu 
    
lidské  zlovůle,   lidské  lhostejnosti,   i  lidské  zbabělosti. 
     Tím spíš krátkozrace a uboze působí časté postoje "politiků" z vedení KPV ČR,  
    
Konfederace politických vězňů ČR.  Nejen pro jejich  pokryteckou  protikomunistickou 
     rétorikou, 
ale i pro  mamonářství  ( utajované " hospodaření "  s členskými miliony Kč ),  
     pro  honbou  za  medailemi,  a  tak  podobně.
     Důkazy, například:
    
A/  V roce 2006  si  KPV ČR nepřála spoluúčast ČSSD při  antikomunistickém 1. máji
           na  Letenské pláni v Praze 7. Nebývalému úspěch akce  tehdy  napomohlo přibližně  
           deset tisíc přítomných příznivců KDU-ČSL.  Letos  tam už  nebyli. Zřejmě pochopili
           ramenářství  a  licoměrnost  pózujících  konjunkturalistů,  šéfů  " svědomí  národa  ".
     B/  Bez ohledu na potřebné restrikce finančních výdajů našeho státu, a na základě svých
           morálních kvalit,  KPV ČR  podivuhodně získala pro letošek státní dotaci  8 milionů
           Kč, oproti dříve udělovaným třem milionům. Na rok 2008 " zodpovědně " požaduje
           dalších  8  milionů  Kč. 
     C/  Už vícekrát jsem zde nejenom psal, ale i bezúspěšně podal trestní oznámení na vedení
           KPV ČR  pro důvodné podezření ohledně  zneužívání  milionových částek; například 
           z  členských  příspěvků,  z  milionového daru  pro  pražskou pobočku č. 15,  a  další.
           Ale stejně jako zásah neviditelně příznivé ruky nasypává  miliony  např. na   taxíkové 
           ježdění za plněním " státotvorného " pózovaní i  mobilního telefonování, tak další ruka
           brání  prověřit  průkazně utajované " hospodaření " s penězi unavených a tolerantních
           politických vězňů režimu KSČ =  což není omluva,  ale hořké konstatování o tom, že
           ačkoli je chvályhodné  co  kdo  kdysi dokázal,  nemá se žít  jenom z minulých zásluh,
           bez  současného  přičinění,   a  hlavně  bez  dodržování  dobrých  mravů.
           A  proto  obdobně  platí  ono nerudovské:
                 Den nový  nové  chce  mít  činy,  den nový  k nové práci  nastal nám,
                 je  sláva  otců  krásný  šperk   pro  syny,   však   kdo  chceš   ctěn  být, 
                
dobuď   cti  si   sám.

2/   Na web umístěno v  pondělí   1. srpna  2007,  v  11:40 hodin.