HALÓ noviny = tolerované popírání zločinů komunismu = Ohlédnutí 1 . .. 08. VII. 2007
....
  Mezi více  než   200 000   rehabilitovanými  lidmi   je  zahrnuto   více  než  230  justičních  vražd,     
 pod  patronací  vlády KSČ.   Proto  je  nezvratnou  skutečností,  že  zatím  nestíhaný  pisatel Jaroslav 
SRBEK  z  HALÓ novin   veřejně  a  cynicky lže !  Průkazná  fakta  dokazují,   že ve  vládě KSČ  byli
 a  vládli   organizátoři   těchto   hromadných   zločinů  = 
tudíž  to  byli  zločinci  ve  vládě.
Téměř  pět  roků,  od 20. září 2002,  se snažím  zjednat nápravu  zveřejněné  nepravdy  
redakční poznámce HALÓ novin,  celostátním deníku Komunistické strany Čech a Moravy  
( KSČM ),  se sídlem v Praze 1,  tř. Politických vězňů č. 9.  

Ani šéfredaktor,  ani  autor redakční poznámky však nereagovali  na výzvu k  tiskové
opravě
jimi zveřejněné desinformace. Tím  spíš, že jejich  text zřetelně porušuje platný  § 261a
současného  trestního  zákona.

Proto po sedmi dnech marného čekání na redakční odezvu jsem podal trestní oznámení 
u místně příslušného Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, ve smyslu § 261a tr. zákona
( a jeho novelizačních znění ):

    Trestní  zákon  č.140/ 1961 Sb.   § 261a : 

   Kdo   veřejně   popírá,  zpochybňuje,  schvaluje   nebo  

    se snaží  ospravedlnit nacistické  nebo  komunistické

   genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů
 
   proti  lidskosti,    bude   potrestán  odnětím   svobody 

   na   šest   měsíců   až   tři   léta. 

Jenže zatím všechna následná rozhodnutí čtyř oslovovaných stupňů státních zastupitelství,
počínajíce  OSZ pro Prahu 1,  MSZ pro Prahu,  VSZ v Praze,  i  NSZ ČR v Brně,  věc odkládala
jako  nedůvodnou.  Tím se dotyční státní zástupci zdráhali předložit soudu  k projednání zřetelně
nepravdivé a  cynické  tvrzení  z  19. září  2002,   zveřejněné  v  redakční  poznámce  na straně 5:  
   Také   nikdo  z   příslušných  státních 
 
   zástupců      nedokázal     zodpovědět 
 
   jednoduchou otázku,  z většiny mých

             postupných   stížností: 
 

    Co by se vlastně muselo stát,

    abyste    soudu    předložili 

         mediální    popírání

     zločinů     komunismu ?

Kvůli  vládní  nestabilitě  po volbách v roce 2006,  jsem  raději  posečkal  s  dalším  uvažovaným
postupemBylo mi jasné,  že  všichni  ústavní činitelé  právem směřují svou činnost  k ustavení vyhovující
vlády České republiky.

Teprve po víc než  promarněném půlroce,  který ukrojil  podstatný zbytek  probíhající  promlčecí
lhůty  (ke  dni  27. září 2007 ),  požádal  jsem  23. dubna 2007  pouze  několik  zákonodárců, a  ne celou
Poslaneckou sněmovnu,  o  interpelační pomoc  pro  ujasnění  stávající   justiční tolerance  k   evidentnímu 
popírání   zločinů  komunismu.   Stalo se to textem, jehož koncept zde uvádím:   

                                   Přes   podatelnu,   jednotlivě  poslancům   PSP ČR : 
 

                                      ORGONÍKOVÁ  Hana,     ŠOJDROVÁ  Michaela,   
                            BARTOŠ Walter,    BURSÍK  Martin,    KALOUSEK   Miroslav,  
                            KLAS
   Jan,               ŠPLÍCHAL  Karel          TLUCHOŘ  Petr     

              Každý dopis měl přesné oslovení dotyčné poslankyně nebo poslance Parlamentu ČR.
              Níže uvedený text byl  psán se zřetelem na  gramatické  rozlišení rodu ženského nebo 
              rodu  mužského.  Pro ozřejmění  všech  oslovených je  v  závěru  jejich  souhrn, vždy 
              s vyřazením toho, komu  byl list adresován  =  aby i  tím  byl vyjádřen  nemechanický 
              přístup   k   jednotlivým   osobnostem   našeho   zákonodárného  sboru.  

              Obdobným,  leč elektronickým způsobem, v podvečerních  hodinách téhož dne, bylo 
              se zdůvodněním a s omluvou požádáno  o změnu  interpelovaného  adresáta. Z  paní  
              nejvyšší  státní  zástupkyně  na   pana  předsedu  vlády  České  republiky.

              Přílohami k žádosti o interpelaci = Důkaz 1, jsou zde výše uvedená kopie z  HALÓ 
              novin  a    Důkaz 2,    který  zveřejňuji  návazně  a   samostatně,   také  ještě  dnes. 
              Zdůraznění  úseků  ve  tvrzeních  HALÓ novin je  dodatečné, pro větší přehlednost.

Žádost ve věci veřejné                                                               Praha pondělí 23. dubna 2007  

Vážený pan  ...........   ,    poslanec  PSP ČR 

Přílohy: 
                                                                                                               Počet listů:
Důkaz 1:   Kopie  popírání  zločinů  komunismu  = HALÓ  noviny,   19. IX. 2002              1
Důkaz 2:   Kopie  stížnosti  i  jejího  odeslání  do  NSZ ČR  v  Brně  28.  X. 2006              1  

Vážený  pane  poslanče, 

      prosím Vás o interpelaci  paní nejvyšší  státní zástupkyně České republiky,  JUDr. Renáty
 VESECKÉ, aby  závazně zodpověděla klíčovou otázku, důležitou nejenom pro věrohodnost
 naší  justice:
         Proč  příslušní   státní   zástupci   všech   stupňů  téměř   pět   roků  odmítají  předat
         k   soudnímu   projednání   mediálně   šířené  popírání   zločinů  komunismu,    podle    
         stále  platného  § 261a  trestního zákona ?  
 
Podstata  inkriminované  záležitosti.
     Celostátní  deník  HALÓ  noviny   v  nepřehlédnutelném záhlaví  páté stránky,  v  redakčním  
oddílu  POZNAMENÁVÁME, uveřejnil 19. září 2002 nepravdivá a  pomlouvačná tvrzení, která 
popírají nejenom zločiny režimu KSČ;  ale  nepřímo  zpochybňují oprávněnost  více než 200 000 
soudních  rehabilitačních rozsudků  od  roku 1990,  vyslovených  pro  dodatečnou nápravu těchto 
"  nedokázaných  "   zločinů  režimu KSČ.  Takže nejde  o  pouhé " poslanecké  teze "  =  jak    
mediálně  lhal  nekritický nostalgik  z  celostátního deníku Komunistické strany  Čech a Moravy.   
                                                                                                                               / Důkaz 1 /

    HALÓ noviny  nereagovaly  na  výzvu  k opravě  jimi  zkreslovaných historických skutečností;  
a to bez zřetele na  statisíce lidských tragedií  =  vlivem  zločinného konání  pod patronací režimu 
KSČ.  Nejspíš jasnovidně předpokládaly a spoléhaly na to, že bez ohledu na jasné znění § 261a  
trestního zákona budou  pověření vyšetřovatelé i  dozorující  státní zástupci  soustavně  odkládat 
související  trestní oznámení.  Stejně tak  i všechny  následné stížnosti  proti  ignorování  naplněné
skutkové     podstaty    mediálního     popírání    zločinů   komunismu.

    Skutečně, všechny mé stížnosti byly bezúspěšné a také  bez zodpovězení písemně opakované  
otázky:     co   by   se   vlastně  muselo   stát,   aby   k  soudnímu projednání  bylo  předloženo
popírání zločinů komunismu podle  § 261a  tr.zákona? Nyní téměř  půl roku bezvýsledně čekám
odpověď  na  tutéž   otázku  a  na  související  stížnost  k  NSZ ČR,   odeslanou 28. října 2006
. 
                                                                                                                              / Důkaz 2 /

    Vzhledem k  běžící  promlčecí  lhůtě Vás  prosím o interpelační oslovení  paní  nejvyšší státní 
zástupkyně. Ať už samostatně,  nebo s dalšími poslankyněmi a poslanci Poslanecké sněmovny. 

    S  přátelským  pozdravem    
                                                                      Bohuslav   HUBÁLEK
                                    190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                                     e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

Co  =  poslankyně  a  poslanci  PSP ČR:
ORGONÍKOVÁ Hana, ŠOJDROVÁ Michaela, BARTOŠ Walter, BURSÍK  Martin,  
KALOUSEK  Miroslav,     KLAS   Jan,     ŠPLÍCHAL  Karel    TLUCHOŘ  Petr.
 

                                                  Doplňující informace:
1/   Je dotvrzeno obecnými zkušenostmi, i archivními dokumenty,  že  působením vlády 
      KSČ došlo k více než 200 000 justičních zločinů, souhrnně rehabilitovaných po roce
      1990.   Vláda  KSČ  rovněž  organizovala   hromadnou   a    násilnou   kolektivizaci
      zemědělců a živnostníků.  Vláda  KSČ  potlačila nebo i  úplně  zlikvidovala většinu  
      občanských svobod.  Organizovala plošnou persekuci tzv. třídních nepřátel, včetně
      persekucí  jejich rodin.  Mezi  více než  200 000 rehabilitovanými lidmi  je zahrnuto 
      více  než  230   justičních  vražd,  pod  patronací  vlády KSČ.  Proto  je  nezvratnou
     skutečností,   že  zatím  nestíhaný  pisatel  Jaroslav  SRBEK z HALÓ novin veřejně 
     a  cynicky lže!  Průkazná fakta dokazují,  že ve vládě KSČ byli a  vládli organizátoři 
     těchto  hromadných   zločinů    =  
tudíž  to  byli  zločinci  ve  vládě.
2/  Na web umístěno v  neděli    8. července  2007,  v  15:40 hodin.