KPV ČR & podobní : státní  dotace =  ze společného krev neteče? ... 202kB .... 21. VI. 2007
Oprávněnost  mé  nedůvěry téměř po třech měsících  potvrdilo  prohlášení  ministra financí ČR,  
Ing.   Miroslava  KALOUSKA   o   nutnosti   průkazně   zdůvodněné  a  pro veřejnost  otevřené  
dotační politiky ( deník PRÁVO, sobota 16. června  2007, a následné projednávání ve vládě ČR ).
Neobjektivní dotační požadavky hlavních představitelů Konfederace politických vězňů ČR
( KPV ČR )   ke státnímu rozpočtu mě i letos vedly k opětovnému dotazu na zatím vždy mlžené
dotační  procedury.

Oprávněnost  mé  nedůvěry  téměř  po  třech  měsících  potvrdilo  prohlášení ministra 
financí,   Ing.  Miroslava  KALOUSKA,  o  nutnosti  dělat  průkazně  doloženou  a   naprosto 
otevřenou dotační politiku ( deník PRÁVO = sobota 16.června 2007;  následné projednávání 
ve  vládě  ČR ).  

Je  smutnou  skutečností,  že   představitelé  KPV ČR  dlouhodobě  tají  hospodaření 
s částkami v  řádu statisíců, dříve i milionů korun.  I před členstvem utajují dar 1 000 000 Kč,  
který získala pražská pobočka  č.15 od nedávno zemřelé členky ( předsedou pobočky č.15,  
mluvčím   na  celorepublikových  akcích,  a  prvním   místopředsedou  celé  KPV ČR,
je     Ing.  Mirko  ŠŤASTNÝ,   předsedkyní  celé   KPV ČR    je  MUDr.  Naděžda 
KAVALÍROVÁ  ). Ti nesou stěžejní odpovědnost za zmíněné skutečnosti, poškozující
kredit  všech  odpůrců  a  obětí  režimu  KSČ!

 
Dvě trestní oznámení,  na pobočku č.15.,  i na ústředí  KPV ČR,  byla  státními  zástupci 
odložena  =   nejsem  členem  Konfederace.  A  konfederáti  k  tomuhle " hospodaření "  mlčí,  
zato vzpomínají  na  minulá  příkoří,  chodí  manifestovat,   a  setrvačně  platí  příspěvky. 

Chtěl jsem spravedlnost za minulého režimu, chci ji i dnes. Ne brbláním, ale konkrétním 
přičiněním,  i za nelibosti a za obezliček,  například od svérázných správců majetku KPV ČR. 
 
                   V  časové  posloupnosti  tu   předkládám  související  
                               korespondenci   ohledně  dotací:  

Prvotní neúspěšný dotaz do  Ministerstva financí ČR ( MF ČR )

  Dotaz ve věci veřejné                                             Praha čtvrtek 22. března 2007


 Ministerstvo financí České republiky
 
Věc:    DOTACE   přidělená  na  rok  2007

       Zajímají mě základní okolnosti, které vedly k více než dvojnásobnému navýšení
  dotace ve  státním rozpočtu  na  rok  2007  pro  Konfederaci  politických vězňů ČR,
 z   každoročních   3 000 000 Kč  na  8 000 000 Kč:

    1/   Na  základě  jakého  zdůvodnění ?
    2/   Na   čí   podnět  ?

     Vlivem stárnutí ubývá nejenom členů KPV ČR, ale i jiných podobných organizací,
 podporovaných penězi ze státního rozpočtu.   Doporučuji, abyste při letošním návrhu
 pro   rok  2008    zvažovali   i  tyto  objektivní  skutečnosti,   bez  ovlivnění  mediálně
 pěstovanou  idealizací  odbojářských organizací,  ale i zavedeností  organizací jiných.

     S pozdravem                                                      Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                     190 00   PRAHA  9    Českolipská 19
                                                                       e-mail  =    b.hubalek@volny.cz 
                                                                        www.volny.cz/doklad-hubalek                       

               Odpověď   Ministerstva financí   ze dne  3. dubna 2007:
    
 
KPV ČR má dostat  8 milionů Kč  i  na rok 2008,  bez  uvedení  klíčových hledisek,
       jako jsou  průkazný  majetek  i  příjmy  Konfederace,   včetně  darů,    stav  členské 
       základny,  snad  i  uvažované  giga-akce;    jinak   totiž  nelze  legálně zdůvodnit  tak  
       enormní  dotaci.    
               Žádost o přímé  osobní jednání, odeslaná  e-mailem 
                              
v pondělí 11. června 2007; 06:34 hodin:   
   
Žádost  ve  věci  veřejné
 
  Ing.  Jarmila  FUCHSOVÁ,    ředitelka  odboru
  Odbor   financování   kapitol   státního   rozpočtu  I
  MINISTERSTVO  FINANCÍ  ČESKÉ REPUBLIKY
 
  Věc: Dotace pro KPV ČR, i pro jiná občanská sdružení
 
 
  Vážená paní ředitelko,
 
       s  omluvou  a  s  dvouměsíčním  opožděním   písemně  reaguji  na  Vaše  sdělení 
   ze  3. dubna  2007,  č.j. 14/30 824/2007-141.   Bezvýsledná  totiž  byla  má  snaha
  domluvit se  telefonicky na  osobním  rozhovoru  ohledně  dotací  v  návrhu  státního
  rozpočtu  pro rok  2008. 
 
      Délka požadovaného rozhovoru by byla Vámi už předem  limitována  -  podobně 
  jsem  přistupoval  k  žadatelům na Ministerstvu spravedlnosti ČR,  kde jsem působil
  ve funkci ředitele Střediska pro dokumentaci protiprávností komunistického režimu. 
 
      Jde mi o věcný  a  zodpovědný přístup k  dotační problematice,  nejen s ohledem
  na   průkazné   potřeby  občanských sdružení,  ale zejména    s  ohledem  na  zdroje 
  našeho  státu,    nutné  pro  jeho  jiné  důležité  oblasti.  
 
      Takže podstatným tématem by nemuselo být zdůraznění  historických skutečností,
  které jste už zmínila ve svém dubnovém dopisu.  Z  mé strany by to pak nemělo být 
  rozšířeno  například   doplněním  o  popravě   Bohuslava  Hubálka  v  červenci 1949  
  (  byl  jedním  z  vedoucích  odbojového  uskupení  Praha - Žatec ).     Nebo  o  mém 
  vícenásobném  věznění  za   opakovaný   odpor  proti režimu  KSČ.   Návazně  pak
  k  zákonu  č. 480/1991 Sb.   o  době  nesvobody  1948 - 1989,   který  jsem  navrhl
  a prosadil jako poslanec  Federálního shromáždění ČSFR.    Rovněž   o  další práci
  v  mnohem  širším  tématickém záběru,  než  je  problematika  právního vypořádání 
  s   totalitou  režimu  KSČ.
 
  Vážená paní ředitelko,
 
      doufám,  že možné setkání  lze nejlépe dohodnout  prostřednictvím  elektronické
  pošty.   Přeji  Vám  hezké  dny. 
 
                                      S pozdravem               Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                190 00   PRAHA  9   Českolipská 19 
                                                                       www.volny.cz/doklad-hubalek           
                          E- mail  paní ředitelky,  ze 14. června 2007,  
                          
mě  odkazuje  na  Informační kancelář  MF ČR.                    

Vážený pane,

   v návaznosti na Vaši e-mailovou zprávu ze dne 11. června 2007, v rámci které mne 
žádáte o osobní rozhovor ohledně dotací pro  Konfederaci politických vězňů  a  jiná 
občanská sdružení  na  rok  2008, Vám sděluji následující:

    v dopise č.j. 14/30 824/2007-141  ze dne  3. dubna 2007  jsme Vám,  dle mého 
názoru,  zcela  vyčerpávajícím  způsobem  vysvětlili  postup  Ministerstva financí při
poskytování  dotací  Konfederaci politických vězňů  v  minulých  letech.  Z  hlediska
kompetence Ministerstva financí  nelze k předmětné věci více dodat.

   Omlouvám se, ale mé značné zaneprázdnění spojené s přípravou návrhu státního
rozpočtu na rok  2008 a výhledu do roku 2010, jakož i dalšími závažnými
pracovními povinnostmi  mně neumožňuje  sjednat si s Vámi osobní schůzku.

Pokud byste potřeboval další doplňující informace k uvedené problematice, obraťte
se,  prosím,  na   Informační  kancelář   Ministerstva  financí,   která  Vám  odpověď
zprostředkuje.  Varianty komunikace s Informační kanceláří MF Vám zasílám níže.
Prostřednictvím osobního doručení

Adresa:   Podatelna MF 
Letenská 15
118 10 Praha 1
tel.: +420 25704 2719
tel.: +420 25704 2722
fax: +420 25704 9272
fax: +420 25704 9273

Úřední hodiny v IK:

Pondělí: 

 8.00 - 17.00

Úterý:

 9.00 - 12.00 13.00 - 15.30

Středa:

 8.00 - 17.00

Čtvrtek:

 9.00 - 12.00 13.00 - 15.30

Pátek:

 9.00 - 12.00

Prostřednictvím elektronické pošty
Email:
   informace@mfcr.cz

Prostřednictvím poštovního úřadu
Adresa:
Ministerstvo financí ČR
Informační kancelář
Letenská 15
118 10 Praha 1 - Malá Strana

 S pozdravem                                                   Ing. Jarmila Fuchsová

                                                 ředitelka odboru Financování kapitol státního rozpočtu I

         

          Zatím poslední dějství   pro ujasnění stávající dotační politiky;
              
e-mail z pátku 15. června 2007, do Informační kanceláře MF ČR. 
 
       Informační kanceláři Ministerstva financí ČR
          Věc:  Státní  dotace  občanským  sdružením
 
          Žádám  o  poskytnutí   informací   ohledně  přidělovaných  dotací
          MF ČR  pro  občanská  sdružení:
 
          1/  Podle jakých  zásad dochází k  udělení dotace;  patří  k  tomu
               také    průkazné   doklady   o   majetku,   o   přínosné  činnosti,
               o   počtu    organizovaných   členů ?
 
         2/ Jaké konkrétní důvody vedly MF ČR  v  roce  2006  k přidělení  
             více  než   dvojnásobné   dotace  pro  Konfederaci politických
             vězňů ČR  (KPV ČR) na  rok 2007,   z  dlouhodobě  obvyklých 
             3 milionů  Kč  na  8 000 000 Kč ? 
 
            Předem děkuji za vaši odpověď.   S pozdravem
 
                                                                  Bohuslav   HUBÁLEK
                                                      190 00   PRAHA  9   Českolipská 19 
                                                            www.volny.cz/doklad-hubalek      
                                         Doplňující informace:
 1/ 
Všechny  své  e-maily  tohoto  druhu  stvrzuji  digitálním  podpisem.
 2/ 
Z dotací jsou například hrazeny funkcionářské telefonáty KPV ČR. V zúčtování za rok 
      2000  za  výkony  spojů  to je  například  přes  půl  milionu korun =  
510 000 Kč.
 3/  Na web umístěno ve čtvrtek 21. června 2007, 12:10 hodin.