Člověk i politik Dr.L.K. F. = Politické vzpomínky = poutavé a poučné čtení       10. VI. 2007
Dr. Ladislav Karel FEIERABEND je dosti pomíjenou, ba i proskribovanou, osobností 
našeho politického dění z doby soumraku předválečného Československa, z odbojové činnosti  
ve vládě  Protektorátu Čechy a Morava,  ale i z  působení v  londýnské  exilové  vládě, kde po  
útěku  před  Gestapem  byl  československým  ministrem  financí.   
Jeho podpis byl na londýnském vydání  prvních  bankovek  poválečného  Československa.  
Jako čestný a prozíravý politik bránil nás, všemi svými silami, proti hrozbě i proti nástupu sovětského
podmanění.  Při tom narážel nejenom na nepochopení mnoha oslavovaných celebrit  československé
 politické scény;  jak v  londýnském exilu,  tak i v  demokratickém netotalitním  Československu
=  
od  května  1945  do února 1948.   Avšak  s  podobným  politickým  šíbrovstvím,  se zbabělostí, 
i se zakomplexovanou řevnivostí, se setkával i mezi exponenty třetího exilu, kam unikl v dubnu1949, 
s celou svou  rodinou. 
Obzvláště   III. díl  Feierabendových  vzpomínek
  popisuje  mnoho situací,   jejichž  obdobu 
dobřznáme z  naší   " sametové  a  křehoučké "  současnosti. Vzhledem k výstižnosti, a vzhledem 
ke  kvalitnímu  a  čtivému  zpracování  těchto vzpomínek,  předkládám pouze  orientační upoutávky 
na to,  co považuji  za velice  zajímavé.  Politické vzpomínky  I - III,   které  vydalo nakladatelství
ATLANTIS   v  Brně  roku 1996,  mají  obsáhlý  Jmenný rejstřík,  i  podrobný  Obsah.
Následující upoutávky jsou mým poznámkovým výpisem z Politických vzpomínek III 
Politické vzpomínky III
( Dr. Ladislav Karel FEIERABEND )

Přehled   obzvláštních    pozoruhodností:

str. 040 = Sílí domácí odpor =  inteligence,  Slovensko ( cca 1941-1943 )
str. 041 = JUDr. HÁCHA = jeho utrpení a velmi špatný zdravotní stav 
str. 045 = "korouhvička" Jan  MASARYK = delegace UNRRA - Evžen Löbl
                                           Jan  MASARYK = To koukáš, státníku, jak se dovedu točit
str. 046 = Jan MASARYK = hrubě nezodpovědný, lajdácký
str. 055 =  Českoirské „ Polib  mi  pr... " = učitelem byl Jan Masaryk
str. 059 = CHURCHILL  důrazně proti  naší  smlouvě o spolupráci  s  SSSR
str. 060 = BENEŠ a MOLOTOV náhle proti kolektivní bezpečnosti = protikladná změna !!!
str. 061 = Velvyslanec NICHOLS velmi dobře zná kladný Benešův vztah k dr. Feierabendovi
str. 071 = Ed.  BENEŠ   hájí  platnost  sovětských  slibů  a  písemných  závazků
str. 079 = L ž i S T A L I N
str. 083 = Ukázali divadla, továrny - GULAGY  ne !; E.B. vládě neřekl o jednání s KSČ!!!
str. 086  = Počátek sovětizace  Podkarpatské  Rusi 
str. 092 =  I  ve  zprávě  pro  vládu  BENEŠ   utajil  hospodářskou  smlouvu  s  SSSR
str. 093 =  Důkaz o neserióznosti Benešova jednání = hospodářská smlouva s SSSR
str. 178 - 179 =  SSSR  zradil a  obětoval Varšavské povstání v říjnu 1944
str. 187 = Beneš  nepřijímá  Feierabendovu  demisi
str. 194 = Sověty na Podkarpatské Rusi zřejmě nedodržují  smlouvu z prosince 1943
str. 196 = Odtržení Podkarpatska může schválit toliko československý parlament !!!
str. 200 = BENEŠ politikářsky zamlčel  svou podbízivost s odstoupením Podkarpatska
str. 205 =  SSSR  porušuje  spojeneckou  smlouvu  s  Československem =  cár  papíru!
str. 214 = Feierabend = definitivní demise
str. 215 = Prezident  BENEŠ  poučuje  o " praktických  politických " postojích
str. 216 = Benešovy apologetické důvody pro návrat přes Moskvu
str. 217 = Dohoda  o  demisi  a  pověření  dočasného  řízení  ministerstva financí
str. 221 = Úhyby prezidenta a dvojaké jednání = jeho a jeho vlády vůči Feierabendovi !!
str. 232 = Masarykův servilní telegram Molotovovi =  hluboce se  kloní před Stalinem
str. 239 - 240 = Přeopatrný generál  EČER, slíbil a nesplnil  předání  dopisu  v  Dachau
str. 250 = Dočasné utajení některých příjmení v těchto knižních politických vzpomínkách
str. 251 = Zásada při psaní vzpomínek  = „ padni  komu  padni "
str. 258 = Tzv. lidová demokracie byla totalitou Národní fronty, ovládané komunisty
str. 265 = Laxnost lidoveckých ministrů, doplněno Masarykovým lajdáctvím
str. 269 = Přeopatrní  novináři = cenzura po 1945
str. 282 = Jméno FEIERABEND se nesmí objevit v novinách, ani jako nekrolog jeho otce
str. 283 = Mlčení o zásluze exministra Feierabenda, o jeho podpisu na bankovkách  !!!
str. 285 = Bývalí přátelé se vyhýbali a dělali že nevidí, přecházeli na druhý chodník
str. 347 = Nespravedlivý  a   přeopatrný   Beneš,   účelová  retribuční  justice
str. 352 = Marshallův  plán  =  nestatečnost  Benešovy  vlády = Protiklad  ke  statečnosti  
                  Háchovy vlády vůči  K. H.  Frankovi = odmítnutí protižidovských ustanovení !!!
str. 356 = Jan MASARYK :  „ Do   Moskvy   jsem   jel   jako   československý   ministr,  
                                             
ale   vrátil    jsem   se  jako    Stalinův    pohůnek."
     
( .... Vystihl to  Masaryk,  když prohlašoval:   „Do  Moskvy  jsem  jel  jako československý ministr,  
                    ale  vrátil  jsem  se  jako  Stalinův  pohůnek."  Prvně  to řekl  Ivanu Herbenovi,  když v Ruzyni
                    vystupoval z letadla při  návratu z Moskvy.  Řekl to spontánně, aniž se ho Herben cokoli ptal. 
.... *)

str. 382 = Udivující únorová protikomunistická pasivita národních socialistů
str. 392 = Citace    p r o k o m u n i s t i c k ý ch   výroků   Jana  MASARYKA:
str. 397 = Útěk celé rodiny v úkrytu labské lodi do Hamburku = duben 1948
str. 407 = Tolerantní  hodnocení   dr. Edvarda   Beneše: " prezident mě měl rád ".
str. 408 = Agrární vedení mi naproti tomu nedalo žádnou příležitost,  abych se mohl  uplatnit.
str. 409  = Agrární strana mě nenavrhla ani do výboru Rady svobodného Československa
str. 412  = Odjezd do USA, rodinné události
str. 417 - 478  =  zajímavé přílohy , pak rejstřík osob
str. 500 - 503  =  OBSAH =
  

                                               Doplňující informace:
    
*)  Tento výrok,  který  se  od července roku 1947  vyprávěl mezi lidmi,  jsem marně hledal 
          v aktuálních novinách: o návratu čsl. delegace z Moskvy, po jednání o Marshallově plánu. 
          I   to  je   paralela  k  tomu,  jak  se  politikářsky  a   kuloárově  chytračí;  jak  sdělovací
          prostředky   přeopatrnicky 
a   "   státotvorně  "  manipulují  s  poskytováním  informací. 
          Ivan HERBEN, zprostředkovatel sebekompromitujícího výroku J. MASARYKA,  
          byl  šéfredaktorem  nekomunistického,   národně - socialistického,   Svobodného 
          slova,  ještě  v době 
demokratického netotalitního   Československa 1945 - 1948 !   
     1/
Na web umístěno v  neděli 10. června 2007, 14:50 hodin.