M. R. ŠTEFÁNIK  = osobnost  =  současná  lhostejnost  žádost .............. 16kB ... 15. III. 2007
....  neboť  pro  žádoucí  výsledek  je  nezbytně  nutná  silná  politická  podpora  (  např.  parlamentní  usnesení, 
      na  základě  zákonů  o  zásluhách  T. G. M.,  M. R.  ŠTEFÁNIKA,  Edvarda  BENEŠE ).  ....

Předkládám několik novinek, jinde zatím nezveřejněných. 
Jsou o  prapodivné  úctě  k osobnosti  jednoho ze  stěžejních obnovitelů  naší  plnohodnotné státnosti.
Zatím není nic platné, že  před více než patnácti měsíci  jsem  písemně  žádal  Poslaneckou sněmovnu 
o důstojné  umístění  opomíjené  pamětní  desky a  busty  spoluzakladatele  Československého státu.

Jenže  tehdy, stejně  jako dnes,  se  řešily  přednostní  aktuální  problémy. 
Navíc bylo půl roku před celostátními poslaneckými volbami. To však mohlo být kladným motivačním 
prvkem pro  přirozené  předvolební  zviditelnění  zúčastněných poslanců.  Rovněž  jsem  předpokládal  
určité  vlastenecké  cítění  u  těch,   kteří  jsou  našimi  volenými  zastupiteli.

Organizační výbor  PSP ČR  pověřil  vyřizováním  Kancelář  Poslanecké sněmovny.
K tomu došlo až po březnové osobní  intervenci u PhDr. Lubomíra ZAORÁLKA, předsedy nejenom 
tehdejšího  Organizačního  výboru,   ale  i  celé  Poslanecké  sněmovny. 

Po polovině dubna 2006 odeslal  vedoucí  Kanceláře PSP ČR,   Ing.  Petr  KYNŠTETR,  
dopis  do Národní  rady  Slovenské  republiky  ( NR SR ),  aby zjistil  její  stanovisko. Tím  však věc 
na Slovensku končí,  zřejmě  pod vlivem  politického nezájmu i  nechuti ( shodných  se situací u nás ).   

Od slovenských návštěvníků jsem se nezávazně dozvěděl,  že  jiná  ŠTEFÁNIKOVA busta  
je už delší dobu  umístěna v budově  NR SR.  Takže  ta naše pořád  stála a  stojí  ve vstupní dvoraně 
bývalého Federálního shromáždění ČSFR.  Pravda, od  podzimu  roku 2005  už  nebývá  zarovnána  
rozličnými  výstavními  panely,  a  podobně. 

Po  loňském  převedení  budovy FS ČSFR  do  majetku  Národního  muzea ČR  jsem využil  
nové  skutečnosti,  i  své  dřívější  argumentace:
1/ Busta byla a je součástí inventáře budovy FS ČSFR. Jak pod původní správou Ministerstva 
    financí České republiky, tak i Ministerstva kultury ČR.  Následně  pak také  v inventarizaci 
    muzea,  
kterému  byla  budova předána  koncem  roku 2006.
2/ Z majetkového hlediska  lze  smluvně zapůjčit jakoukoli část spravovaného inventáře, aniž 
    by  došlo  k   protiprávnímu  jednání.  Obzvláště při zapůjčení Poslanecké sněmovně České
    republiky, nebo při začlenění  do Panteonu Národního muzea České republiky.
3/ Proti případným námitkám  ze slovenské strany a  proti politické nevůli  lze  argumentovat, 
    že mimo sochy  T. G. MASARYKA  jsou v  Panteonu  Národního muzea  i  busty společných
    národních  buditelů,  například  = Ján KOLLÁR,  Pavel Josef ŠAFAŘÍK, .... 

Začátkem  prosince  2006, a  také v  lednu 2007,  jsem  získal  v  Národním  muzeu  odborné 
i  organizační  informace.  Přímo v  Panteonu  mi  Bc. Jan H. PROŠEK  vysvětlil  pomyslné rozdělení 
na části literární a vědeckou. T.G.M. tam není jako prezident, ale jako filozof, mezi zasloužilými vědci.  
Na  připomínku,  že M. R. ŠTEFÁNIK  byl  nejenom  politik, ale  i  francouzský  astronom,  zazněla  
důvodná námitka o  přeplněnosti  Panteonu a o těžkostech  pozměňujících  úprav. Právě kvůli snadné
přehlednosti  se upustilo od  začlenění jiných osobností až na  podstropní galerii.  Takže sochy i busty 
mnoha dějinných osobností jsou  uloženy v  lapidáriu Národního muzea;   například  polní maršál  Jan  
Josef  Václav  RADECKÝ,  a další.  Navíc  v době rozhovorů  ještě  nebyl  plně  zpracován inventář 
převzaté  budovy  FS ČSFR.  Je však jisté,  že  busta  jednoho z tvůrců  novodobé  státnosti  nepatří 
do  lapidária.

S  odstupem  od  svátečních dnů,  koncem  ledna  2007,   jsem  znovu  zdvořile  upozorňoval 
v   sekretariátu   Ing.  Lubomíra  ZAORÁLKA,   nynějšího  místopředsedy  PSP ČR,   na  dořešení  
zmiňované záležitosti, leč marně. Proto po všem dosavadním jsem se rozhodl k dalšímu zavazujícímu 
kroku, ale už k současnému Organizačnímu výboru PSP ČR. Neboť pro  žádoucí výsledek je třeba  
silná  politická podpora ( v nejzazším případě i parlamentní usnesení,  na základě zákonů o zásluhách 
T.G.M., M. R. ŠTEFÁNIKA, Edvarda BENEŠE ).  Co se týká  umístění nejenom zmiňované busty,   
ale  i  busty  T.G.M., jsoucí v  uzounké chodbičce u  vstupu  do PSP ČR,  a  dodatečně  zhotovené 
busty Edvarda BENEŠE ,  vyhovovalo by  nynější obezděné atrium,  se  stávajícími  reliéfy  státního  
znaku,  a to  hned  proti vstupnímu bezpečnostnímu rámu do prostor sněmovny.  Dostačujícně velké 
atrium lze  úplně nebo částečně překrýt skleněnou střechou. Busty by byly  povětrnostně  chráněny,  
stejně  jako  případné  věnce  a  květinové  doplňky.  

Předaná  žádost  neobsahuje  výše  uvedené podrobnosti.   Zejména  pro  úřední styk  jsou  
důležité  stručnost, přehlednost, průkaznost ( přehuštěné sáhodlouhosti zdržují a odpuzují ).   
To  další  se  dá  upřesňovat,  pokud  je  to   žádáno,   nebo   pokud   je   to   třeba:

   Žádost ve věci veřejné                                                                  Praha úterý 13. března 2007

  Organizačnímu  výboru 
   Poslanecké sněmovny  Parlamentu České Republiky

   Věc =  Busta  a  pamětní deska  M. R. ŠTEFÁNIKA

     Opětovně žádám o důstojné a odpovídající umístění busty a pamětní desky Milana Rastislava
  ŠTEFÁNIKA,  které byly protějškem obdobné piety T.G. MASARYKA,  ve vstupní dvoraně 
  Federálního shromáždění ČSFR.  Od  rozpadu Československa tam zůstaly dodnes, bez zájmu 
  ze strany Slovenské republiky při dělení majetku ČSFR. Tím jsou však degradovány na nynější  
  běžný a neslavnostní inventář.  I když minimálně o výročích 28. října 1918  zaznívají  slova úcty 
  a  věrnosti  k  odkazům  T. G. MASARYKA,  M. R. ŠTEFÁNIKA,   i   dalších  představitelů 
  naší  státnosti.

     Před více než  patnácti měsíci, 7. prosince 2005,  jsem písemně požádal tehdejší Organizační 
  výbor  PSP ČR   o  zjednání  nápravy  v  záležitosti,    která  při  svém  řešení   nutně  vyžaduje   
  i    silnou   politickou  záštitu.   

      Veškeré průběžné urgence u  tehdejšího předsedy,  Ing. Lubomíra  ZAORÁLKA,   vyzněly 
  hluše. Ale i tak jsem letos zjišťoval alespoň  možnost důstojného umístění,  alespoň v Panteonu 
  Národního  muzea  ČR;   pokud by  nebyly  politická  vůle  a  síla  umístit bustu tam, kam patří  
  =  do  blízkosti  busty  T.G.M,   v   Poslanecké sněmovně  Parlamentu  České republiky.

                                                  S  pozdravem       
                                                                                                   / podpis /
                                                                                          Bohuslav  HUBÁLEK  
                                                                               190 00  PRAHA  9   Českolipská 19
                                                                                      e-mail = b.hubalek@volny.cz

                                               Doplňující informace:
                           1/
Na web umístěno ve čtvrtek 15. března 2007, v 17:50 hodin.