Vedení KPV ČR = nesoulad  slov a  skutků, ale  i  peněžní  nejasnosti .... 15kB .... 4. II. 2007
         POHLED   NA   VYPOŘÁDÁNÍ    S   REŽIMEM   KSČ,    
 A   NA   PŮVODNĚ   PŘEDPOKLÁDANÉ    STRŮJCE     ZÁKONNÉHO    ŘEŠENÍ.

Určujícími činiteli v KPV ČR  jsou vedoucí  představitelé  z ústředí v  Praze 2, Škrétova č.6,
( dr. Naďa KAVALÍROVÁ  a  místopředsedové ),  stejně  jako souputníci  z  pražské  pobočky
č. 15  v Praze 1, Revoluční 28  ( zejména  předseda ing. Mirko ŠŤASTNÝ, též 1. místopředseda 
celé Konfederace politických vězňů ČR ). Pobočka vydává periodikum Věrni  zůstaneme KPV. 
Vedoucím  Redakční rady je dipl. technik  Karel PLOCEK,  obvykle píšící  pod  značkou  Plok. 
Obdobně se však  projevovali a projevují  i  další aktéři  polistopadové  politické  scény; 
zaměňující  politickou práci  za  prázdné řečnění,  šíbrovství a bezohledný  lobbysmus. Například,
dnes už upadá v zapomnění halasný antikomunista, PhDr. Miroslav SLÁDEK =  díky úspěšnému 
populismu  dobře  zaopatřený   předseda   posléze  rozpadlé  parlamentní  republikánské  strany.  
Ale  i  jemu  podobní.

          PROMARNĚNÉ    MOŽNOSTI    I   PROMARNĚNÝ   ČAS.
Místo zásadního východiska pro zákonodárnou nápravu politické ( = mravní i ekonomické) 
situace  Československa  i  České republiky,   bylo  upřednostňováno  finanční  příštipkaření  tzv.
rehabilitačními i restitučními zákony, doplňované pouze řečnickými výkřiky o zákazu Komunistické 
strany Československa = KSČ,  dále pak o zákazu  Komunistické strany Čech a Moravy.
Postupně doplňovanými doklady lze  průkazně  doložit  poznatek,  že  nikdo z  politických
vězňů režimu KSČ, absolventů  právnických fakult  z doby před únorem 1948, nejenom že neměl
připraveno odpovídající zákonné řešení, ale ani o něco takového neusiloval.  I když  se  např. stal 
poslancem   zákonodárného  sboru   netotalitního  Československa.    Svědčí  o  tom  i  nekrolog  
KPV ČR   k  úmrtí   JUDr.  Zdeňka  KESSLERA.    Právem  zdůrazňuje  jeho  iniciativní  přínos  
k  uzákonění  rehabilitací.  Tedy  k uzákonění  toliko utišujících a  významem druhořadých  kroků,  
de facto paralyzujících to základní = zákonné vyrovnání s podstatami zhrouceného komunistického   
režimu.
Totéž  platí o  antikomunisticky  hovořících  právnících,  nevězních. Namátkou připomínám 
ty nejčastěji medializované doktory obojího práva,  v abecedním řazení =  advokát Milan HULÍK, 
exmluvčí Generální prokuratury ČR; advokát Tomáš SOKOL, exprokurátor, exministr vnitra ČR;
advokát  Jiří  ŠETINA,  exprokurátor a  generální  prokurátor  ČR. 
 

             PŘÍKLADY   NEDŮSTOJNÉ   PRAXE   KPV  ČR. 
VĚRNI ZŮSTANEME KPV  č.1  z  ledna  2007, strana 8,  přináší  emotivní  a  pokrytecké 
provolání,  podepsané  vedoucím  redakční  rady;  značkou Plok  =  Karel PLOCEK.     
Zdůvodnění  proč  jsou  KPV  výzvy  pokrytecké:
nejen  pan  Karel PLOCEK, ale všichni členové KPV ČR,  pokud se považují za  politicky
myslící  politické vězně režimu KSČ,  musejí vnímat,  že představitelé  Konfederace dlouhodobě 
nevykazují  jak  milionové  příjmy  z  členských  příspěvků  ( a do předloňska i  další  miliony
z nyní zrušených cestovních kuponů na bezplatné jízdné ),  tak i použití těchto peněz =  komu  
a  na co?   

Navíc je ještě  další   milionová   " tma  pod  svícnem "  přímo  v pražské pobočce č.15,  
jejímž    dlouhodobým   funkcionářem  je   například  i  oldskaut   pan  Karel   PLOCEK.   Už 
od  roku  1996   funkcionáři   výboru  č.15   zamlčují    řadovým   členům  dar  1 000 000 Kč,   
určený pro  celou  pobočku č.15.  I v tomto případě " bratrsky zatloukají "  jeho  použití 
=  komu  a   na  co?

       AKTUÁLNÍ   PŘÍKLAD   LICOMĚRNOSTI   V   KPV ČR. 
Mírně řečeno, kvůli  Konfederačním  nejasnostem  v  hospodaření se  mnoha  miliony  korun, 
zdůraznil jsem tučným písmem  pokrytecké  moralizování  funkcionáře  KPV ČR , pana Karla 
PLOCKA   =   aniž by však sáhl  na  nečestnosti  v ústředí  KPV ČR,  ale i ve  své  mateřské  
pobočce  č. 15:

   VĚRNI ZŮSTANEME  KPV,   č.1  z  ledna  2007,  strana 8,  Přání  pro  budoucí,  
  
citace  závěrečné  části:
  
Milí  vládní činitelé,  poslanci a  senátoři,  kterým je a  bude dána důvěra  řídit  věci 
   státní,  čeká vás  nelehký úkol  dát vše v tomto státě  na míru,  alespoň  přijatelnou. 
   A  kde  začít?   Každý  za  sebe,  my,  i vy!  Vzít  pořádné  koště  a  vymést  všechno 
   svinstvo a  mést,  kde nemá co dělat. 
Z justice, od policie, ministerstev a důležitých 
  úřadů a  institucí, vymést bývalé nomenklaturní kádry, komunisty a svazáky, Stbáky 
  a milicionáře,  aby  nemohli vytvářet ve sférách  svých  vlivů prostředí,  nahrávající 
  komunistickým  praktikám
.   Potom s  čistým  stolem  začít  budovat  stát,  na který  
  bude každý poctivý Čech hrdý a pyšný. Svobodnou, demokratickou a všem občanům
  spravedlivou Českou republiku. To je finále mého přání.  Je to věc nás všech.   Plok 
     Můj  dovětek   je  obměnou  výroku  Karla  HAVLÍČKA - BOROVSKÉHO:
     Kéž by to moralizování z úst a z písma do dělných rukou přejíti ráčilo!
                                          Doplňující informace:
1/
Před více než dvěma roky jsem se bezvýsledně odvolal k Městskému státnímu zastupitelství  
v   Praze  proti  zamítavému  rozhodnutí  OSZ  pro Prahu 2,   ohledně  vyšetření   utajovaného 
a podezřelého hospodaření KPV ČR  s přímo  inkasovanými penězi od členů i nečlenů ( u těch
jen za kupony pro bezplatné jízdné ). 
Mnozí  mnou  informovaní  muklové  se však  takticky  vyhýbají  účinné  nápravě  současných
finančních poklesků v  KPV ČR  a nanejvýš  se  angažují  tvorbou  antikomunistických  výzev  
i  petic,   frázovitě   a  obecně  formulovaných  =   proto  i   právně  nepoužitelných.  Výkřiky,
i  tuny  popsaného  papíru,    totiž   už  přes  sedmnáct  roků   nic   nemění.

2/
Souběžně  mi  bylo také zamítnuto doložené trestní oznámení,  ohledně  utajení a  nejasného 
nakládání  s darem 1 000 000  Kč,  v   pražské   pobočce č. 15  KPV ČR.

3/
O obou případech jsem informoval na svém webu,  naposledy  30. srpna 2004.  Hlavním 
důvodem  obou  zamítnutí  byla  osobní  neoprávněnost  žaloby,   jako  nečlena   KPV ČR. 
Mé  nečlenství  vzniklo  následkem  funkcionářského  tolerování  lživých  mediálních  výroků  
Mirko ŠŤASTNÉHO =  o  mé údajné  nechuti k  důslednému  vyrovnání s  minulostí  u  nás. 
Bránil jsem se  soudní  žalobou,  ale  rozsudek  konstatoval,  že  nepravdivost  výroků  pana 
1. místopředsedy KPV ČR  musí  být  zájemcům o politiku  zřejmá, takže  nejde o pomluvu, 
která  by   poškodila  mou  pověst  =  pan  1. místopředseda  tabuizované  KPV ČR  může 
( i  se  sobě  rovnýminadále  pózovat  jako " zasloužilý vězeň - politik ", jako neochvějný  
"  zastánce  "  pravdy,   demokracie,  atd.
O rozsudku nic neprošlo tiskem, a  tak  " politik "  bez  soudní  poskvrny pózuje na různých
shromážděních, a  stejně tak  káže mládeži  o  morálce, o Masarykovi, o  politické  kultuře,  
o  svém "  boji ", ......   Dokonce   se  dovolává   i   odkazu   popravených  odbojářů !!!

4/ Na web umístěno v 22:05 hodin.  Souběžnými e-maily  na  vědomí  =  ústředí  KPV ČR
    a  pražské  pobočce  č.15.