"Antikomunismus"= TOTALITA.cz, Jiří RUML, Václav BENDA & spol.... 16kB ... 14. I. 2007 
(BH  = autor zákona  č.480/1991 Sb.  o  době  nesvobody  1948 - 1989 = )  ....  Musím  podotknout,  že nejsem
antikomunistický  geroj  jako byl  poslanec  Jiří   RUML,  iniciátor narůžovění sovětského tanku,  na nynějším  
náměstí  Kinských,  v Praze 5. 
.... 
Poslanec  SL V.  Benda :  (  ve  FS ČSFR,  27. června  1990 )  
....  a to  je  dobrý  důvod   pro to,  aby
komunističtí    poslanci   seděli    jako    plnoprávní    členové   v  tomto  parlamentě .... 

Křiklounství  a  nekvalifikované postoje  jsou v příkrém rozporu  se zásadami dobrého chování,
dobrých  mravů.  Tyto notoriety   není  třeba  šířeji rozebírat,  ale spíš je  aktualizovat  novými důkazy,
názorně a průkazně hovořícími o soudobých událostech =  jako přínosu k potřebám dneška, ale i jako
doplnění  pramenů  dějinného  poznání  našich  reálií :
-   Komunistická  Státní bezpečnost ( StB )  připravila  rozvratnou  akcí  KLÍN,   a  de facto  byla
     podřízena  sovětské  státní   bezpečnosti   KGB  ( Komitět  gosudarsvennoj  bezopasnosti ).
Vlivem skartací,  ale i  souběžného  "sametového" šlendriánu,  unikli zveřejnění mnozí agenti
    StB, 
zejména  však  českoslovenští  agenti  KGB.   Snad  jedinou výjimkou  byl  agent StB  Karel
    KÖCHER, podstavený do americké CIA ( Central  Intelligence  Agency ), údajně i jako souběžný 
    agent  sovětské  KGB.    Více o  tom  například  v  Encyklopedii  špionáže,  LIBRI,  Praha 1993.
Nemůže být pochyby,  že ve výhledovém zájmu KGB  byli  odpůrci  komunistického  systému,
    také  z   řad  politických vězňů   a  z  církevní  oblasti.   Příčinou  agentství  těchto  lidí  zřejmě bylo
    " zlomení "  dlouholetým vězněním, obavami  o rodinu, o studium dětí,  o vlastní  budoucí  uplatnění 
    v   zatím   ( a  možná  i  pro  celý   jejich  život )  neochvějném   komunistickém  režimu.  Svou roli
    mohlo sehrát  niterné  přesvědčení,  že  přelstí své trýznitele,  po vzoru  úspěšného a  vícestranného 
    velmistra  špiona z  dobrodružných  románů.  Význam  jistě  mělo i  zklamání  z  váhavých  postojů
    demokratických  velmocí  a  Organizace  spojených  národů (OSN )  při  povstání  ve Východním
    Německu1953,  při  polské  a  maďarské  revoluci 1956, ..... . 
Podobné  kariérní  obavy zatím  utajených agentů, i  když  teď žijí v netotalitním systému,
    je stále nechávají v područí těch , kteří vlastní kompromitující  doklady o jejich minulosti.

    Bez záruky před  prozrazením.  Třeba  ze  souhrnu nechtěných  náhod,  ale  i  zákulisních  čachrů.  
    Potvrzením jsou rozličné a z čista jasna vzniknuvší aféry (poslanec Federálního shromáždění ČSFR 
    Josef BARTONČÍK, vídeňský starosta  Helmut  ZILK,  polský arcibiskup Stanislaw WIELGUS, 
    a další  ).

Když  do  hry vstoupí  novodobý  kariérismus a  vsebezahledění,  trpí   zejména  veřejné  dění  
osobami,    které   matou   a  deformují   veřejnost   ku   prospěchu   svému.

Tak lze hodnotit i  posledně zde kritizovanou praxi internetového periodika TOTALITA.cz,
a   podobných,   které se   vzájemně  a  selektivně   propagují  adresami  na  souznějící   publikace.

Tichošlápkovsky,  v  minulém týdnu,   p. Tomáš VLČEK  &  spol.,  zakamuflovali doplnění 
závažných  fakt ve svých historizujících informacích;  na což však byli průkazně upozorněni 
před třemi a půl roky ! Od tohoto týdne se už i v TOTALITA. cz dočteme náznaky toho, co
vlastně dělal  Jiří RUML  mezi  datem  svého  narození ( 1925 )  a  rokem  1968;  nebo,  že 
Vladimír ŠKUTINA  nebyl jenom tím glorifikovaným  vězněm  komunistického prezidenta.  
Ale ani teď se tam  nedočteme, proč  publicisté  z  TOTALITA.cz   tak  dlouho  ignorovali
průkazná   historická   fakta ?   Cui  bono ?    V  čí  prospěch ?

V tomto duchu, zavádějícně, pokračuje mediální praxe nositelů svérázného antikomunismu,
tedy i občanské nekultury, zejména z  webu TOTALITA.cz; nechtějí chlapsky nést a uznat 
svou  chybu,   a  alespoň  ve  smyslu  administrativní 
kultury  odpovědět  na  elektronicky 
zaslanou  kritiku.   

Jako syn popraveného odbojáře proti režimu KSČ, a vězněný politický odpůrce komunismu,
autor zákona č. 480/1991 Sb. o době nesvobody 1948-1989,  a  dalších  obecně  prospěšných
aktivit,  varuji   před  kritizovanými   praktikami,
  ať  vycházejí  od  kohokoli :

  
Nacistická   i   komunistická   totalita   povstaly  ze  lží  a  klamů,  které 
       vždy   vedou   k   destrukci   lidskosti   a   občanských   svobod.

  
  Jednoduchý důkaz =  Československo a Rakousko 1945 - 1989 - 2007.

                                                 Doplňující informace:
    1/
Musím podotknout,  že  nejsem  antikomunistický  geroj  jako byl  poslanec Jiří  RUML, 
        iniciátor narůžovění sovětského tanku, na nynějším náměstí Kinských, v Praze 5. Naopak 
       jsem  to  rozmlouval  tehdejším  kolegům,  rovněž  obdařeným  poslaneckou  imunitou. 
       Zastával   jsem   návrh   poslance  České  národní  rady,   MUDr.  Petra  LOMA, CSc., 
       o  nezesměšňujícím umístění  sovětského tanku  do  muzejního depozitáře;  i s  vědomím,  
       že  sporný  tank  už  nebyl  tím,  který  se  probojoval   5. května 1945  do  Prahy. 
       Mou  " parketou " však byly zákonem stanovené valorizace výživného dětí z rozvedených 
       manželství,  posílení policie z  radikálně  snížených stavů  čsl. armády  ( nedávná  armádní  
       doktrína  odpovídá   tehdy  odmítnutému  návrhu ),     přídavná  daň  pro  výrobce  těžko
        recyklovatelného  zboží  =  peníze  pro stát  na  likvidaci  těchto  odpadů, atp.
       Nosným  tématem  však byla důstojná, nepodbízivá  smlouva se Spolkovým  Německem, 
       včetně opětovného velmocenského potvrzení Postupimských dohod o svrchovaném území 
       poválečného  Československa,  i  odsunů  do  okupačních   zón  Německa   ( bylo  znovu 
       potvrzeno,  diplomatickou cestou ). 
       Nedílně  k  tomu  patřil   zákaz  Komunistické  strany  Československa,   zabavení  jejího 
       majetku  ve  prospěch  státu,   ale  bez  kriminalizace  cca  1,7  milionu  členů;   pokud  
       se  trestně  neprovinili.
       Mezi odpůrci posledně zmíněného řešení byl zejména poslanec FS ČSFR,  glorifikovaný 
       antikomunista, PhDr. Václav  BENDA.  O  mediálně  utajované  dvojtvářnosti  jeho  tzv. 
       antikomunismu  jsou nezvratné důkazy ve stenogramech FS ČSFR, zejména ze společné 
       schůze konané  27. června 1990: 
        
       Poslanec SL V. Benda:  
Vážené  Federální  shromáždění,  začal  bych  snad  tím,  
       že jsem vystupoval proti snahám,  nebo pokusům postavit Komunistickou stranu 
       mimo zákon,  nebo ji nějakým  způsobem  zakázat,  znemožnit jí účast ve volbách. 
       Komunistickou stranu  volilo  zhruba  13 %  našich spoluobčanů,  a to je  dobrý 
      důvod  pro  to,
aby   komunističtí 
 
poslanci   seděli   jako   plnoprávní   
     členové  v  tomto  parlamentě.
......  !
Cui  bono ?  V  čí  prospěch ?
       
      2/
Na internet  umístěno ve 21:00 hodin.