Zákon o době nesvobody 1948 - 1989 = 15. výročí = vůle - nevůle...... 14kB .... 13. XI. 2006
Zákon  č. 480/1991 Sb.  studijně  vznikal  v době kdy,  stejně jako dnes,   téměř   kdekdo  mluvil o  potřebě 
praktického  i  etického  vypořádání s  komunistickou  minulostí. .... Logickým výsledkem  bylo rozhodnutí  
uzákonit  alespoň   výchozí  právní  ustanovení,   jako   základ   možných  novelizací   všech   souvisejících   
zákonů.    Bez   přemíry   slov   =    stručně,    jasně,   a   rychle.  ....
   

Přesně před  patnácti  roky  schválilo  FS ČSFR zákon o době nesvobody 1948 - 1989
tzv. lex Hubálek *, který jako č. 480/1991 Sb.  je  stálou  součástí  právního pořádku  České 
republiky,  ale  i  Slovenské republiky.  

                                                                     480
                                                   
Z Á K O N
                                                     
ze  dne  13.  listopadu  1991
                                                          o  době  nesvobody

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

                                                                      § 1
    V letech 1948 až 1989  komunistický režim  porušoval  lidská  práva  i  své vlastní  zákony.

                                                                      § 2
    Právní akty  přijaté v době uvedené v § 1 se  ruší  jen  tehdy, stanoví-li tak  zvláštní zákony.

                                                                      § 3
                                       Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

                                                                 Havel v.r. 
                                                               Dubček v.r.
                                                                 Čalfa  v.r.

Zákon  č. 480/1991 Sb.  studijně  vznikal v době kdy,  stejně jako dnes,  téměř  kdekdo  mluvil 
o   potřebě   praktického  i   etického   vypořádání   s   komunistickou  minulostí.

Prezident  Václav  HAVEL  k  tomu   nevyužil   svou  tehdejší  zákonodárnou  pravomoc. 
Stejně nedůsledně si počínala řada nových činitelů  obecného dění i státní správy,  jako například  
první náměstek federálního ministra vnitra,  pan  Jan  RUML,   či ministr vnitra  České  republiky,  
JUDr. Tomáš  SOKOL;   když  jejich ministerstva  byla  neprofesionálně  tolerantní  i k existenci 
zdiskreditované  komunistické  strany. 

Proto jsem už během roku 1990  prostudoval denacifikační dekrety vítězů II. světové války,
československé  zákony, zejména ohledně  kontinuity  právního  řádu  ( č. 11/1918 Sb.),   včetně  
zákonů o politických stranách. Návazně pak zákony o době protektorátní nesvobody.  Rovněž to 
byly   francouzské zákony o  odboji  a  kolaboraci,   španělské  dokumenty o defrankizaci,  jakož  
i dokumenty chilské, o  depinochetizaci.   Logickým výsledkem bylo rozhodnutí uzákonit  alespoň  
výchozí  právní  ustanovení,    jako   základ  pro  možné  novelizace  všech   souvisejících  zákonů. 
Bez   přemíry   slov   =   stručně,    jasně,   a   rychle.  ....

Na základě toho jsem  v únoru 1991 podal  dvoustránkový návrh zákona, včetně příslušné 
důvodové zprávy. K návrhu pak připojili své podpisy i někteří poslanci Federálního shromáždění.

Návrh narážel od počátku na silnou nepřízeň, i od tzv. pravicových poslanců **. Dokazují  
to  stenografické zápisy  a  další dokumenty  z   proběhnuvších  jednání,   v  době  mezi  březnem 
a  listopadem 1991.

Pokud dnes  někdo  halasí  » mělo se  něco  udělat už tehdy « , ať se zamyslí a  zhodnotí
co bylo  možné a  uskutečnitelné.   Zejména  těmi,   kteří   buditelsky  procitají  
až    v    současných   dnech,      ačkoli     v     kritické    době    byli     alespoň      plnoletí.

                                             Doplňující informace: 
 
Lex Hubálek  =  příležitostně používaný  pracovní název,  při   projednávání  tisku 517A  
     o době nesvobody.  Kopie potvrzujícího protokolu byla zde zveřejněna  4. června  2006.
** Jména  alespoň  několika  takto jednajících poslanců  byla  zde zveřejněna  22. září 2003.

Na  webu umístěno v 11:05 hodin, kdy před patnácti roky začalo závěrečné hlasování.