SENÁT ČR = honorární + pojistka = DOKUMENT = paragrafy .... 31kB .... 27. VIII. 2006
 ....  Ne množství  institucí,  ale  jejich  kvalita  a  výkonnost  jsou rozhodujícím činitelem. Proto výrazné 
omezení  běžné 
legislativy  v  práci   Senátu   představuje  účelnou   a  prospěšnou   úpravu.   Převedení 
ušetřených  milionů do legislativních  útvarů vlády a Poslanecké sněmovny, nebo na   zadané  expertizy 
od  vědeckých pracovišť,daleko efektivnějším způsobem zkvalitní zákonotvornou činnost, přímo v jejích
základech.  Senát  by  plnil zejména  těžko   zastupitelnou  roli  ustavní  pojistky. ....

           Návrh  novely Ústavy ČR  ohledně Senátu ČR; 
              jako honorární  a krizové ústavní pojistky.
          Text byl zpracován v průběhu roku 1995,  aby  byl  14. listopadu  téhož  roku 
          předložen   předsedovi   Poslanecké  sněmovny  ČR.    Ovšem  bez  jakékoli
          odezvy  od  zákonodárných  činitelů; příznivé, ani nepříznivé.  Bylo to v době,
          kdy Poslanecká sněmovna mohla ještě snadno změnit postavení  Senátu ČR.         

                                 DOKUMENT:

             Průvodní list                           

                                           Praha 14. listopadu 1995

 POSLANECKÁ   SNĚMOVNA   ČESKÉ REPUBLIKY
 PhDr.  Milan  U H D E,  předseda  PS ČR

 V ě c:
        Senát, změna koncepce — návrh
 Přílohy:
    1. Změny zákona č. 1/1993 Sb.,                 5 listů
          2. Změny zákona č.90/1995 Sb.,                  1 list

 Vážený pane předsedo,

     ve snaze  konstruktivně  přispět k nápravě toho, co považuji
 za  věcně  i lidsky  nevyhovující,   dovoluji si  Vám  předložit
 k dalším  opatřením  paragrafové  návrhy, vztahující se ke
  druhé
 komoře  Parlamentu České republiky. V důvodové zprávě  rozebírám
 hlavní   související  hlediska.   Ta  podružnější jsem v  zájmu
 stručnosti neuváděl.

     Zkonfrontovat  všechnu  provázanost sebemenších  podrobností
 a souvislostí je  spíše úkolem  kolektivním,  už  v  zájmu
  plné 
 objektivity konečných rozhodnutí.

     Domnívám se, že i v  této  podobě  mohou  předložené  návrhy 
 posloužit  jako  impuls,  či  základní kamínky,  pro  odpovědnou
  
 přestavbu   dosavadní   koncepce   Senátu.

     Věřím, že v duchu  klasického  výroku  " Salus rei  publicae 
 suprema lex  esto  " 
lze  překonat  i  zdánlivě  nepřekonatelné.
 
 Proto se  obracím i na Vás.

     V úctě                                 ( podpis )
                                        Bohuslav  HUBÁLEK
                                  190 00 PRAHA 9  Českolipská 19
===============================================

                  Příloha 1                       

 Návrh změny zákona č. 1/1993 Sb.
    Předkládá Bohuslav HUBÁLEK, občan ČR, bytem PRAHA 9,
     Českolipská 19, PSČ 190 00, telefon (02) 884 774
                ( Navržené změny jsou psány kurzívou )
----------------------------------------------------------------

    Poslanecká sněmovna se usnesla na tomto zákoně České republiky,
 upravujícím  Ústavu  ČR,   zákon  č. 1/1993 Sb.

 Čl. 15 (1)
      Mění se slovo " Parlamentu "- Text pak zní takto:" Zákonodárná
 moc v České republice naleží Poslanecké sněmovně . "

 Čl. 34 (1)
     Mění svůj text na začátku odstavce takto; " Zasedání Poslanecké
 sněmovny je stálé.  Svolává je prezident republiky
   tak, aby bylo
 zahájeno  nejpozději třicátý den  po dni voleb; neučiní-li  tak,
 sejde se Poslanecká sněmovna třicátý den po
  dni voleb. "

 Čl. 34 (2)
      Nahrazuje se slovo " komory "« Text pak zní takto: " Zasedáni
 Poslanecké sněmovny
může být usnesením přerušeno.
   Celková  doba,
 po  kterou  může  být  zasedání  přerušeno,  nesmí
  překročit sto 
 dvacet dnů v roce. "

 Čl. 34 (5) =  nový
    Zařazuje se nezměněný text čl.107 (2): " Zasedáni Senátu
svolá
 prezident republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději
  třicátý den
 po dni voleb; neučiní-li tak,  sejde se  Senát
   třicátý den po dni
 voleb. "

 Čl. 34 (6) =  nový
    Zařazuje se nový text:  " Zasedání Senátu  může  být usnesením
 přerušeno.  Nesmi  tím však být  ohrožena funkčnost Senátu v době
 rozpuštění  Poslanecké sněmovny,  nebo v obdobné  krizové situaci,
 kdy Senát přejímá zákonem vymezené pravomoci Poslanecké sněmovny
."

 Čl. 39 (3)
 
       Na konci odstavce se vypouštějí slova  " a nadpoloviční většiny
 všech senátorů
" , takže odstavec zní takto:
  "  K přijetí usnesení
 o válečném stavu a k přijeti usnesení o
  souhlasu s  pobytem cizích
 vojsk na území České republiky je
  třeba nadpoloviční většiny všech
 poslanců."

 Čl. 39 (4)
    Na konci odstavce se vypouštějí slova  " a třípětinové
  většiny
 přítomných  senátorů ",  takže  odstavec  zní takto: "  K  přijetí
 ústavního zákona a ke schválení mezinárodní
smlouvy podle čl.10 je
 třeba  souhlasu třípětinové  většiny
všech poslanců. "

 Čl. 40 (1)
       Ruší se původní text čl. 40 a  nahrazuje se  novým  odstavcem:
 " Vztah mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem je
vymezen Ústavou ČR
 a jednacím řádem Poslanecké sněmovny.
"

 Čl. 40 (2)
      Ruší se původní text  čl. 40  a nahrazuje se novým  odstavcem:
 " Až do přijetí zákona o vlastním jednacím řádu  Senát postupuje
 podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny č.90/1995 Sb
."

 Čl. 43 (1)
      Mění se první slovo odstavce "Parlament", takže text zní takto:
 "Poslanecká sněmovna může rozhodnout o vyhlášení válečného stavu,
 je-li Česká republika napadena nebo je-li
třeba plnit mezinárodní
 závazky  o  společné  obraně  proti
  napadení. "

 Čl. 43 (2) 
   Mění se poslední dvě slova odstavce " obou komor ", takže text
 zni takto: " Vyslat ozbrojené síly mimo území České
republiky lze
 jen se souhlasem Poslanecké sněmovny."

 Čl. 45 až  49 se ruší bez náhrady,
    v souladu  s koncepcí  neúčasti  Senátu při běžném schvalování
 zákona.

 Čl. 52
      Mění se poslední slovo odstavce " Parlamentem ", takže text zní
 takto:  " K  platnosti zákona je třeba, aby  byl vyhlášen. Způsob
 vyhlášení stanoví zákon.  Totéž  platí o  mezinárodních smlouvách
 schválených  Poslaneckou sněmovnou. "

 Čl. 62 písmeno h)
     Mění se slovo " Parlamentu " , takže text zní takto: " má  právo
 vrátit   Poslanecké sněmovně   přijatý zákon  s  výjimkou
   zákona
 ústavního. "

 Čl. 106 až  111  se ruší bez náhrady,
     tato přechodná ustanovení jsou dnes už neaktuální.

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

     UVEDENY NÁVRH  má za cíl účelnou a  hospodárnou úpravu postaveni
 a působeni Senátu, jako druhé Komory Parlamentu.

   PONECHÁVÁ  Senátu důležitou a těžko zastupitelnou funkci  ústavní
 pojistky. Zejména v údobí dočasné neexistence Poslanecké sněmovny,
 v mezivolebním vakuu.

   OMEZUJE účast Senátu v  běžné zákonodárné činnosti. Úloha Senátu
 v této oblasti, jak je dána Ústavou, je už předem značně oslabena,
 obzvláště v závěrečné rozhodovací fázi.
  Dokresluje to neexistence
 ustanovení  o  dohodovacích  výborech
   mezi  komorami  Parlamentu,
 na rozdíl od  zákonodárných sborů
  Francie, USA, a dalších. Z toho
 důvodu  se jeví  Senát spíš
  jako reprezentativní, brzdící, a málo
 efektivní složka
  běžného legislativního  procesu.

   NEMĚNÍ  dosavadní  působnost Senátu  ve smyslu uvedených  článku
 zákona č. 1/1993 Sb.:

 A) 1. Ustavující schůze                              Čl. 107(2)    

    2. Jednání o vlastních záležitostech              Čl.  34(3)

    3. Návrh zákona podaného Senátem                  Čl.  41(2)

    4. Volba prezidenta                               Čl.54,58,59

    5. Žaloba Senátu na prezidenta k Úst.soudu        Čl.  65(2)

    6. Při uvolnění úřadu prezidenta                  Čl.  66

    7. Souhlas se jmenováním soudců Úst.soudu         Čl.  84(2)

    8. Souhlas s trestním stíháním soudce                          Čl.  86(1)
              Ústavního soudu

 B) Zastupováni Poslanecké sněmovny                   Čl.  33(1)

    Navržená úprava umožní  podstatné snížení nákladů na rozpočet
 Senátu.   Těžiště  jeho práce  se  přesouvá  do  období  dočasné
 neexistence  Poslanecké sněmovny.  Tehdy  by  senátoři
  a jejich
 minimální úřednický aparát pracovali  v budovách
  Parlamentu, při
 plném využití stávajícího servisu.

    Redukovaná  náplň  povinností Senátu,  stejně jako předpoklad
 výběru  kvalitních  osobností  do  jeho křesel,  dovoluje
  úvahu,
 že FUNKCE SENÁTORA, ÚSTAVNÍHO ČINITELE, BY BYLA
   H0N0RÁRNÍ  MIMO
 DNY, KDY SENÁTOR KONÁ PRÁCI  Z  POVĚŘENÍ SENÁTU
   NEBO SE ÚČASTNÍ
 JEHO ZASEDÁNÍ
. Výjimkou by měl být  plný pracovní úvazek předsedy
 Senátu a jeho zástupce.  Totéž by se
mělo týkat kanceláře Senátu.
 S výše uvedenými návrhy úzce
  souvisejí potřebné změny  jednacího
 řádu Poslanecké sněmovny,
  zákona č.90/1995 Sb.( viz Příloha 2 ).
 Úpravu bude vyžadovat rovněž § 3 zákona č. 236/1995 Sb. o platu
 a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
 státní moci a některých státních orgánů a soudců.

 NÁKLADOVÉ ZHODNOCENÍ
    V rozpočtu ČR na  rok 1996 není vyčleněna částka pro činnost
 Senátu.  Neoficiální odhad hovoří o 280 mil.Kč,  jako počáteční
 sumě pro necelý rok 1996.  Je však třeba vzít v úvahu, že jenom
 vlastní  platy  81 senátorů  při  plném  úvazku by
  znamenaly od
 1.ledna 1997 výdaj cca 30 mil. Kč ročně.

    O  umístění  Senátu  také není  pevné  rozhodnuto.  Jisté je, 
 že náklady a dislokační potíže  pro dosavadní pojetí Senátu
  jsou
 nezanedbatelné.   Byly  by  snáze  řešitelné  při   racionálním
 zredukování činnosti druhé komory Parlamentu.  Zavedení zásady,
 že senátor  bude placen  toliko za účast na  přikázané činnosti
 Senátu,  by podstatně  snížilo nároky na sídlo i na
  financování
 druhé komory Parlamentu.

    Lze předpokládat přinejmenším aspoň  poloviční mzdové úspory
 na platech senátorů.  Jenom na úkor této částky  by bylo  možné
 posílit např. rozpočet  Úřadu pro legislativu a veřejnou správu
 ( rozpočet pro rok 1996 je plánovaný na 60,94 mil. Kč ).

 Z Á V Ě R

    Ne množství institucí,  ale jejich kvalita a výkonnost  jsou
 rozhodujícím činitelem.
Proto výrazné omezení běžné
legislativy
 v  práci  Senátu  představuje  účelnou  a  prospěšnou
  úpravu.
 Převedení ušetřených milionů  do legislativních  útvarů  vlády
 a Poslanecké sněmovny,  nebo na zadané  expertizy od
  vědeckých
 pracovišť,daleko efektivnějším způsobem zkvalitní
zákonotvornou
 činnost, přímo v jejích základech. Senát by
plnil zejména těžko
 zastupitelnou roli ustavní pojistky.

    U senátorů by byl  vyloučen  střet zájmů v jeho nejčastější
 podobě
, neboť  by se nepodíleli na schvalování běžných zákonů.
 Zredukovaná  funkce  by jim  dovolila  vykonávat  své povolání
 ( pedagogika, finance, vědecká a jiná činnost), bez
  extrémních
 nároků na čas a na pracovní přetížení.

    Přijetí předkládaného návrhu by znamenalo vytvoření  lepších
 podmínek pro efektivnější a odpovědné řízení státu.
Nejenom pro
 senátory,  kteří  by byli  osobnostmi,  ochotnými
  sloužit a být
 oporou  v   mimořádných   okamžicích.
                                         ( podpis )
                                     Bohuslav  HUBÁLEK
                                190 00 PRAHA 9  Českolipská 19
=============================================
                                               Příloha 2

 
Návrh změny zákona č.90/1995 Sb.
     Předkládá Bohuslav HUBALEK, občan ČR, bytem PRAHA 9,
        Českolipská 19, PSČ 190 00, telefon (02) 884 774
                  ( Navržené změny jsou psány kurzívou )
--------------------------------------------------------

 Poslanecká sněmovna se usnesla na tomto  zákoně České  republiky,
 upravujícím   zákon  o  jednacím   řádu   Poslanecké  sněmovny
 č.90/1995 Sb.

 §  29 f)               se ruší

 §  50 b, g, h, j,      se ruší

 §  70 (4)   vypouští  se věta na pátém až šestém řádku odstavce
             " 
... při  hlasováni  Sněmovny  o  návrhu  zákona,
             zamítnutého Senátem
,
1O)
                         vypouští se odkaz pod čarou 1O) Čl.47 odst.1 Ústavy

 §  97  ( 1 až 6 )      ruší  se odstavce 1 až 6

 § 107 ( i)  Slovo "Parlament" se nahrazuje výrazem "Poslanecká 
             sněmovna
".

 § 109       Slovo "Parlament" se nahrazuje výrazem "Poslanecká 
             sněmovna
".

 DŮVODOVÁ ZPRÁVA

    Navržené  změny  jsou  potřebné  k  tomu,  aby jednací řád 
 Poslanecké sněmovny  navazoval  na   novelizovaná  ustanovení 
 o Senátu v Ústavě ČR. Nákladovost těchto změn je zanedbatelná 
 ve
  vztahu  k  jejich  přínosu.

                                       ( podpis )
                                   Bohuslav  HUBÁLEK
                              190 00 PRAHA 9  Českolipská 19
==============================================

                                         Doplňující informace:
    1/ 
Originál novelizačního návrhu byl psán programem T 602, a vytištěn byl jehličkovou
         tiskárnou.  Proto  nynější  rozsah  řádků  a  počet stránek  se  nekryje  s  původním
         provedením. 
    2/ Úzce  související  jsou  informace  zde  zveřejněné  21. srpna 2006.
    3/ 
Na web umístěno v neděli 27. srpna 2006, v 19:45 hodin.