VZP ČR : USA + ČÍNA = infekční prevence  = příklad = žádost ........... 10kB .... 24. VIII. 2006
 
.... I kdyby účinnost kampaně dosáhla jenom  10% úbytku  nemocných,  šlo by o  nezanedbatelný
  přínos pro  zdraví  desetitisíců  lidí,  a  s tím také pro státní rozpočet.  Asi  i proto kampaň probíhá 
  v  ekonomicky  cílevědomých  zemích,  v  Čínské  lidové  republice  a  v  USA. ......

              » Dum  vivo,  spero  =   Dokud  žiji,  doufám «.
Tím navazuji na příslib, daný v předtextu  kritického dopisu  hlavnímu hygienikovi ČR,  jak jsem ho 
zveřejnil 22. srpna 2006. Dopis byl pouze závěrečným vyjádřením k dosavadní práci jmenovaného,  
s vědomím, že podle jeho dosavadního jednání (  nejenom  nedodržení  daného slova  ) lze od něho  
těžko  očekávat   potřebný  skutek.     Proto dalším  krokem   je   žádost,   elektronicky   odeslaná  
do Všeobecné zdravotní  zdravotní  pojišťovny ČR ,  ve středu  23. srpna 2006,  ve  12:29  hodin:

Žádost  ve věci veřejné                                                                  Praha středa 23. srpna 2006

Doc. MUDr. Milada EMMEROVÁ, CSc.,   
Dozorčí  rada      Všeobecné  zdravotní   pojišťovny 
Věc: 
Kapénkové  infekce;  celostátní osvětová kampaň

Vážená paní docentko,

s dobrými pocity jsem  uvítal  Vaše  červencové  jmenování  do dozorčí rady VZP,  jejímž  jsem
klientem.   Neboť už několikrát jsem  se přesvědčil,  že i kdybych  tím  klientem nebyl, věnovala  
byste   pozornost   předkládanému  podnětu  ohledně   zdravotnickému   problému,   který není 
okrajový,   a   při   tom  není   patřičně   řešen.

Je naprosto zřejmé, že jedině Vaším přičiněním hlavní hygienik České republiky, MUDr. Michael 
VÍT, Ph.D.,  alespoň  písemně slíbil,  že  na podzim roku 2005 zahájí širokou osvětovou kampaň 
proti kapénkovým infekcím.  Jenže  nic  tak  obecně prospěšného nezahájil;  snad pod vlivem své
prvotní  negace tohoto problému,  i pod vlivem soudobé degradace starodávné pravdy,  že slovo 
dělá  muže
.   Svou  roli  mohlo  sehrát  i  studijní  zatížení  při    pracovně  souběžném   získávání  
titulu   MBA,   s  přispěním   ministerstva. 

V době od naší loňské korespondence se vyskytl další  podpůrný  příklad o vhodnosti  celostátní
zdravotnické osvěty. Ke Spojeným státům americkým letos přibyla také Čínská lidová republika.  

Ale i bez těchto velmocenských vzorů bychom prvořadě měli hledět ke svému rozumu, ke svému 
jádru
,  jak  poeticky,  ale  i  pragmaticky  říká  Jan NERUDA   ve  svých   Písních kosmických.

Předkládaný návrh.
1/
  Proto Vás prosím,  abyste prostřednictvím  Dozorčí rady VZP  podnítila  jednání o celostátní  
      kampani, alespoň proti  kapénkovým  infekcím,  obzvláštní hrozbě  každého podzimu a zimy. 
      Z   údajů  v   ročenkách   Ústavu  zdravotnických  informací  a   statistiky  České  republiky;  
      hlavně z oddílu  Chřipky, s kódem diagnózy dle MKN-10 = J10 - J11, opakovaně vyplývá 
      rozsah  mimořádné zátěže,  jak pro  statisíce onemocnělých,  tak i  pro související pečovatele,  
      i   pro   osobní   a   celospolečenské   peněžní   fondy.  
      I kdyby účinnost kampaně dosáhla jenom 10% úbytku nemocných, šlo by o  nezanedbatelný
      přínos pro  zdraví  desetitisíců  lidí,  a  s tím také pro státní  rozpočet.  
      Asi  i proto kampaň probíhá v ekonomicky cílevědomých zemích,  v  Čínské lidové republice  
      a   v   USA.

2/ Kampaň mohou  proporcionálně podpořit také ostatní zdravotní pojišťovny,  kterým by snížená
     nemocnost  rovněž  posílila  finanční  bilanci. Nedílným účastníkem by  mělo být  Ministerstvo
     zdravotnictví  ČR.

    S   pozdravem   a   s  přáním  úspěšné  práce

                                                                                          Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                                190 00  PRAHA 9  Českolipská 19   
                                                                                     e-mail = b.hubalek@volny.cz

                                       Doplňující informace:
    
Na web umístěno ve čtvrtek 24. srpna 2006,  v   7:00  hodin.