Kodex ČRo  : mlžení  +  zámlky nedůslednosti  =  ROSÁK  &  spol. ... 22kB .... 30. VII. 2006
 .... A tak podobné vychytralosti  " smysluplně "  přežily  až do  současné doby.  .... 
     ( Konkrétní stížnost a  několik  dokumentačních příkladů o očividném  porušení  Etického kodexu ČRo ) 
Dlouhodobě jsme svědky promarňovaných příležitostí ze 17. listopadu 
1989.  Podstatným spoluviníkem jsou zkreslující manipulace a zámlky  
ve sdělovacích  prostředcích.
  Plně se to  prokázalo  na  rozmezí  roků 
2000/2001  kdy média  vsugerovala   široké veřejnosti  klamnou  fikci 
o  údajné  stávce  v  České televizi.
 
  

Dnes už nikdo ze stále vlivových  strůjců " stávky "  se nehlásí  k  tehdejšímu demagogickému 
matení   pojmů,    k  čítankově  ukázkovému   zneužití  nejenom   veřejnoprávních  funkcí,  ale 
i   svěřených   výrobních   prostředků   zaměstnavatele.   

A tak podobné vychytralosti  " smysluplně "  přežily  až do  současné doby.  Jejich  nositelé  
účelově zneužívají  svobodu slova a  informací;  právě tím mlžením, zámlkami, nedůslednostmi.

Něco takového se stává stále častěji, a vznášené protesty zatím nenacházejí patřičnou odezvu. 
Snad i proto, že mnoho lidí nad tím jenom mávne rukou.  A tak například ve všech mediálních  
rozhovorech pan  Arnošt  LUSTIG   jakoby  nežil  mezi  roky 1945 -1968.  Natož aby se ho 
zpovídající  žurnalisté zeptali na jeho rozhlasové aktivity  v případu kněze Josefa TOUFARA, 
zemřelého  následkem   krutých  výslechů  u  StB 1) ,  v  padesátých  letech  minulého  století.
Při  tom  zejména  redakce  celostátních  sdělovacích prostředků  jsou  vybaveny  rozsáhlými 
databankami, takže jejich pracovníci , když chtějí,  mohou znát a uplatnit všechny životopisné 
mezníky  pojednávaných  osob!

Obdobným  mediálním případem  bývá i herec  Jan PŘEUČIL.  Pokaždé se dozvíme, že jeho 
tatínek  dostal doživotí v politickém procesu s JUDr. Miladou  HORÁKOVOU.  Při tom ale 
neosvětlí,  jak on, syn  tzv. velezrádce,  mohl vystudovat  exkluzivní  uměleckou školu,  přímo 
v   persekuční   době   nelítostného  kádrování ?    Jakou   roli  v  tom  hraje   trojí   evidence
spolupracovníka  StB    Přeučil Jan    Krycí  jméno:  Jakub   ? 2)

Právě kvůli  tomu  jsem  před čtyřmi měsíci  poslal  elektronický  dotaz  do Českého rozhlasu  
Regina /Region, adresovaný moderátorovi  pořadu Tandem, p. Janu ROSÁKOVI. Rozvinula 
se toliko kratší a  korektní diskuse;  ale  jen  s  řediteli  obou  sesterských  stanic,   bez  účasti  
osloveného  moderátora.   Ten  však  i nadále  pokračuje  v  nasazeném  kurzu  lehkovážného 
bavičství  a  pózování,   včetně  výzev  k   posluchačskému  dopisování. 
Proto jsem  se znovu ozval stručným dopisem; ale opět  bez  odezvy.  A tak až dnes považuji 
za potřebné zveřejnit stěžejní části související korespondence, aby bylo průkazné  kdo je kdo
a    co  je  co .   Ukázky  jsou  v  sestupném  časovém řazení :

A/  28. července 2006 =  dopis předaný sekretariátu  ředitele  Českého rozhlasu  Region. 
B/  15. června     2006 =  doporučený  dopis  panu  Janu ROSÁKOVI  do ČRo  Region.

  A/

    Dopis ve věci veřejné                                                            Praha pátek 28. července 2006

  Český rozhlas  Region
  Jan Menger
  
ředitel  stanice 
   PRAHA  8  -  Karlín    Hybešova 10
   Věc: Pořad Tandem a Etický kodex Českého rozhlasu

  Vážený pane řediteli,

  navazuji na  naše jednání  z  letošního  dubna o  zavádějícím  přístupu pana  Jana  ROSÁKA 
  při moderování pořadu Tandem, vysílaného stanicemi ČRo Region a ČRo Regina. Je zřejmé, 
  že naše jednání  nepřinesla  žádoucí výsledek; tak,  aby nebyl  v  rozporu jak  s  momentálně 
  hlásanými zásadami pana ROSÁKA  -  tak i přinejmeším -  s ustanoveními Etického kodexu  
  Českého rozhlasu.

  Proto také  marně  čekám  jeho odpověď na e-mail z  28. března  2006, tak i na doporučený  
  dopis  z 15. června 2006, odeslány  z  pošty  118 00  Praha 011,  s  podacím číslem  31536,  
  na adresu  Český rozhlas REGION,  pan Jan ROSÁK,  Hybešova 10,  186 00  PRAHA  8.   

  Zatím to zcela odpovídá jeho dřívějším konjunkturálním přístupům, o nichž jsem se v minulých 
  dnech dočetl v odborné studii  Úřadu dokumentace a vyšetřování  zločinů komunismu: sborník 
  SECURITAS  IMPERII  č.13   =    červen  2006,  
ze  kterého  cituji :

 BELL aneb příběh zrádce.
 
(   Výňatek z  dokumentační  studie,  strana  29,    autor    =   Mgr. Petr CAJTHAML   )

   V lednu 1977 bylo  československé  veřejné mínění  masírováno  přívalem  ostré  režimní
   propagandy, která reagovala na zveřejnění Charty 77.  Jedním z výrazných ohlašovaných
   televizních pořadů, který,  patrně  neplánovaně, zapadl  do  této kampaně,  byl i čtyřdílný
   dokumentární  seriál
    Nebudeme  mlčet   s  podtitulem    Pracovník  rozvědky  USA
   vypovídá
114. Mnohoslibný název ohlašoval zveřejnění senzace z oboru špionáže, diváci 
   se však dočkali  té  nejstupidnější  režimní propagandy,   jejíž  obsah se názvu  týkal jen
   okrajově.  Čs.  televizní diváci  měli  7. ledna 1977  ( v hlavním  vysílacím  čase  - 19.20  
   do 19.55)    možnost   vidět  hned  dva  díly  ohlašovaného  pořadu   se  zpravodajskou 
   tematikou, pokračování následovalo již 8. a 9. ledna.   V afektovaném úvodním proslovu 
   uváděl známý televizní moderátor  Jan  Rosák, spolu se svojí tehdy populární slovenskou 
   kolegyní Izabelou Pažitkovou,  diváky do  reálií   „ prohnilé,  zkorumpované  a  zločinné" 
   Německé spolkové republiky, která je „hlavní překážkou uvolňování napětí a spolupráce 
   mezi  národy".   Následovala
smršť příspěvků,  která obsahovala snad  všechny  typické  
   prvky  té  nejpokleslejší  režimní protizápadoněmecké  propagandy.  .....
  ============================================================================
  
114 Archiv  České televize,  záznam pořadu  Nebudeme mlčet,  IDEC 2764510337.
  ============================================================================
   Autentické zobrazení moderátorské dvojice ROSÁK + PAŽITKOVÁ je reprodukováno na str. 31
  ============================================================================
   Pan Jan ROSÁK  byl tehdy ve věku třiceti let;
narozen je 24. srpna 1947 ( KDO JE KDO v ČR 1998 )
  ============================================================================

  Vážený pane řediteli, 

  kritizované jevy se netýkají jenom pana Jana ROSÁKA, ale i profilu  Českého rozhlasu; 
  včetně jeho Etického kodexu ( například zřetelného označení pořadu jako životopisného 
  vyprávění   -  nebo  jako  zavádějící   glorifikační   fikce ).  

  Proto Vás  žádám o   patřičné  závěry.   Tedy  také  o  osobní  stanovisko  osloveného 
  moderátora:   tím  spíš,  že  sám  nabádá  posluchače  k  písemnému  kontaktu. 

    S pozdravem a s přáním lepších dní

                                                              Bohuslav   HUBÁLEK
                          190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                           e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 


  B/

  DOPORUČENĚ                                                                 Praha čtvrtek 15. června 2006

  Český rozhlas Region,  pan  Jan  ROSÁK
  H  y  b  e  š  o  v  a                              10
  186 00        P    R    A    H    A             8   
  Dopis  ve  věci  veřejného   zájmu

  Vážený  pane  Rosáku,

      znovu  opakuji,  že  nejenom  se  zájmem,  ale  i  rád  poslouchám Vámi  moderovaný
  Tandem, na vlnách Českého rozhlasu. Kdyby pořad byl charakterizován jako kabaretní  
  zábava,  zůstalo by jenom u záliby  -  a  nepsal bych Vám  už  28. března letošního roku 
  ( bez  Vaší  dodnešní  odezvy ). 

  Ale  i  tak  bych  už   nereagoval   na  Vaši  včerejší  ( rétorickou ? )  výzvu,   aby  Vám   
  posluchači   psali.    Předtím  jste  s  panem  Ladislavem  Mrkvičkou  vyslovili  sympatii 
  k  chlapskému   jednání. 

  Také  dnes  jste  vyzval  posluchače,  aby Vám  psali  na  adresu,  ke  které jste  však 
  neřekl poštovní směrovací číslo.V zájmu korektního jednání, nejenom vůči pracovníkům 
  České pošty,   jsem  PSČ  dodatečně  vyhledal.

  Opět  opakuji,   pokud  by  Tandem  byla  bavičská show,   neposílal  bych Vám  své 
  připomínky. Takto  však,  zejména   po  úbytku   slušnosti  a  zodpovědnosti  v  letošní  
  předvolební kampani, a na základě životních zkušeností,  i známého Historia magistra 
  vitae,   
Vás   prosím   o   zřetelnější   a    nezavádějící    orientaci  Vašeho  Tandemu.  

       S pozdravem a s přáním lepších dní

                                                                Bohuslav   HUBÁLEK
                            190 00  PRAHA 9  Českolipská 19        telefon =  286  884  774
                             e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 


                                           Doplňující informace:
   
1) 
Zdrojem  informace  jsou  písemnosti  z  Národního archivu  České republiky,  použité 
         Úřadem  dokumentace  a  vyšetřování   zločinů  komunismu,   ve  sborníku   Sešity  4:
         Instruktážní  skupina  StB  v  lednu  a  v  únoru 1950    zákulisí  případu  Číhošť.   
        
Zejména  to je  presenční listina na  straně 116, s podpisy  žurnalistů  =   včetně  pana 
         Arnošta   LUSTIGA,  redaktora  Čsl. rozhlasu  (
! ) =  z  instruktážního  shromáždění 
         k  tomuto  případu.
   
2)  Převzato z evidence spolupracovníků Státní bezpečnosti, zveřejněného na internetových 
         stránkách  Ministerstva vnitra České republiky. 
    3/  Na web umístěno v neděli 30. července 2006, 11:15 hodin.