Amnestie 1990  =  nepřiměřené gesto =  fakta + hodnocení .............. 13kB .... 23. VII. 2006
....  A  tak,  bez  řádné  přípravy,  jakoby  realizovaným scénářem absurdní  tragédie ( viz statistiku  
následných  vražd,   znásilnění,  atd.),    bylo  v   několika   málo  dnech   propuštěno   cca   22 000  
vězňů .   Mnozí  z  nich  byli  de facto  vrženi   přímo  do  třeskutých  lednových  mrazů,  do ulic ....

Amnestie 1990
Při  třídění a  doplňování  dokumentů opět vyvstanou události,  osoby  a  jejich  skutky,  leckdy
překrývané pozdějším udělováním  čestných doktorátů a   mezinárodních  ocenění, za humanitu,   
a  tak podobně.  

Velká amnestie na počátku roku 1990, od nového československého prezidenta, pana Václava 
HAVLA,  patří mezi  politicky i  lidsky  nechvalnou  událost  našich  nedávných dějin. Nejenom 
svou profesní nedopracovaností.  Osobnostně - politická  unáhlenost pana prezidenta  nedávala 
potřebný  prostor pro úplné zvládnutí souvisejících problémů. Mohutný rozsah amnestie rovněž 
protiřečí  běžnému  etickému i  logickému hledisku =  když její strůjce opakovaně tvrdil, že míní 
být   prezidentem   jen  na  půl  roku. 

A  tak,  bez  řádné  přípravy,  jakoby  realizovaným scénářem absurdní  tragédie ( viz statistiku 
 následných  vražd,  znásilnění, atd.),   bylo v  několika  málo  dnech   propuštěno   cca  22 000  
vězňů
(1).  Mnozí  z  nich  byli  de facto  vrženi  přímo do  třeskutých  lednových mrazů, do ulic,  
do  nádražních hal,  pod  mosty,   do vybydlených  přístřešků.   Společně s tím došlo k nárůstu  
vloupání,   vražd,   znásilnění,   a  jiných  trestných  činů,   i  přestupků.  To všechno znamenalo
mimořádný  nápor  na  věrohodnost  a  schopnosti  mnoha  složek  nového  nekomunistického  
systému.

Proto situace, vzniklá  amnestií, hrozivě navozovala  možný kolaps  policejních složek. Ty navíc   
podléhaly   mimořádnému   společenskému  tlaku.   Jak  vlivem   personálních  změn  v  řadách 
tehdejšího SNB =  Sboru národní bezpečnosti,  tak i  vlivem  kritiky a  obav  široké veřejnosti,  
ohrožované vzrůstem  páchané  kriminality.  Až  mimořádně  zvětšené  množství trestných činů 
se  skutečně  vyskytovalo  po  celý  rok  1990,   obzvláště  však  v  jeho  prvním  čtvrtletí
(2).

Proto jsem 29. března 1990, nedlouho po únorové kooptaci do České národní rady, přednesl 
požadavek   k   ústavním   činitelům,   aby  policie  byla  opět   posílena  vojáky  naší  armády.  
Jednak  se  tím   doplní   potřebné  množství   policistů,  
ale  souběžně  se  odlehčí   pracovní
zátěž   svědomitých  policistů,   kteří  by  se  mohli  zhroutit  z  přemíry  vzniklých  úkolů (3)

Důvodnost  předneseného  požadavku  dokazují i  pozdější  údaje,  zveřejněné v  publikacích
Amnestie1990, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.  Jejich stěžejní shrnutí nalezneme 
ve vydání  z  roku 1992,  v  příloze  č.3.    Sloupcový graf   je  doplněn  položkovým  výčtem 
toliko   prokázaných   trestných   činů,    i    počtem   pachatelů     =     ale   bez   Slovenska,    
jenom   v   České  republice.


Při  smyslu  pro  přiměřenost  a  pro  upřímné  jednání  měla  být  amnestie menší. 
Tím spíš, že ji vyhlašoval prezident,  který skromně tvrdil,  že jím chce být  pouze  na půl roku, 
jenom do letních parlamentních a prezidentských voleb.Už z tohoto prostého důvodu měla být  
" velká amnestie "  zodpovědně připraveným činem,  ale až  " velkého  prezidenta ", zvoleného
 na  plné  funkční  období. 

Takto lze konstatovat,  že kvůli  pseudohumánnímu  a  velikášskému 
gestu  jenom na území  ČR  zaplatilo  životem  28 lidí;  a znásilněním 
82  žen   =    v   obou   případech  ještě  s   tragickými   následnostmi.

                                        Doplňující informace:
   
(1)
  Vybrané kriminologické aspekty  amnestie z ledna 1990,  str.26;  vydal Institut
           pro kriminologii a sociální prevenci  = IKSP Praha,  květen 1991.
   
(2)   Amnestie 1990,  příloha čís.4;  vydal  IKSP Praha,  březen 1992.
  
(3)    Stenografické zápisy z 25.schůze České národní rady, 29.března1990,  bod XIV.
          =  Různé.
 
 (4)   Na web umístěno v  neděli 23. července 2006, 12:10 hodin.