Popírání zločinů režimu KSČ = tr. oznámení = stížnost = argumenty.... 75kB .... 4. VI. 2006
 Je zřejmé,  že  zatím  nebylo  přihlíženo k zákonu,   který souhrnně  a    legislativně   charakterizuje  vládu   
 Komunistické strany  Československa   1948 až 1989.   Je to  zákon  č. 480/1991 Sb.  o  době  nesvobody:
  § 1  V  letech  1948  až  1989   komunistický režim  porušoval   lidská   práva   i  své  vlastní  zákony.....
   Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 bez bližšího zdůvodnění zamítlo obnovené trestní 
   oznámení  z  10. května 2006  na celostátní  HALÓ noviny ( deník KSČM ),  za popírání 
   zločinů režimu KSČ.   Obnovené  trestní oznámení zde bylo zveřejněno 13. května 2006.  

   Proti  zamítnutí  jsem  v těchto dnech podal  důvodnou  stížnost,  do vlastních rukou  pana 
   městského  státního  zástupce  v  Praze. 

 

                                                                                          Praha  pátek  2. června  2006

   Městský     státní      zástupce     v      Praze
   JUDr. Luboš PĚTNÍK,  do vlastních rukou 

   Praha    5                   náměstí   14.  října    9
   Stížnost    proti    rozhodnutí     Obvodního   státního
   zastupitelství pro Prahu 1, sp.zn. 2 Zn 4978/2002-72 ....................................... 2 listy
   Příloha    kopie  obnoveného trestního oznámení ze dne 10. V. 2006  .............. 1  list


   Vážený pane doktore,

        přímo  Vám  adresuji   stížnost   proti   zamítavému  rozhodnutí  Obvodního  státního 
   zastupitelství pro  Prahu 1   k  obnovení  trestního  oznámení   podle   § 261a   trestního 
   zákona,  ve  věci   mediálního popírání  zločinů komunismu,  jak je  popsáno  v  příloze 
   této stížnosti. Jsou tam i další  podpůrné argumenty,  těžící z  jednání se zastupitelskými  
   úřady Republiky Chile a Španělského království, ohledně uplatňování Římského statutu
   Mezinárodního  trestního  tribunálu  1998,   vůči   pachatelům  politicky  motivovaných 
   zločinů proti lidskosti  v době mimoválečné,   avšak  v  době   faktické  diktatury,  např.
   generála  Augusto  PINOCHETA .  Až  v  těchto  dnech  jsem  dodatečně jsem  zjistil,
   že Česká republika  sice tento  Statut  podepsala  dne 14. dubna 1999,  dosud jej však
   neratifikovala.   
       Tímto  upřesněním,  a s  omluvou,  upravuji  svůj  podpůrný argument z  obnoveného  
   trestního oznámení.   Jedině  tato  nepřesnost   by  mohla   být  příčinou  strohé  a  toliko  
   autoritativní   negace  obnoveného  trestního  oznámení    =    bez   jakéhokoliv   výpisu  
   zákonných  námitek,  alespoň  čísly  paragrafů.  Také proto považuji   současné  postoje 
   OSZ  pro Prahu 1   za   naprosto   nepřiměřené   při   ochraně    nezadatelných  lidských 
   práv  a  jejích  etického  rozměru:  

   1/  Diskriminační uplatňování  § 261a  trestního zákona,  toliko  při  úzce jednostranném 
        postihu  zpochybňovaných    zločinů  nacismu.   Názorným  příkladem je  předmětná 
        žaloba OSZ pro Prahu 1  proti místně slovnímu, teprve až následně medializovanému 
        zlehčování  obětí nacismu  =   případ  Antonín  ČERMÁK,  nyní u  Městského soudu
        v  Praze  =    oproti   zatím   nestíhaným  nepravdám,  které  v  redakčním  komentáři  
        zveřejnily   HALÓ  noviny,     celostátní  deník   KSČM,   Komunistické strany  Čech 
        a  Moravy,     tehdy   asi   v    50 000   výtisků.   

  2/  Už při  řešení  prvotního  trestního oznámení  byl  pomíjen  důvodný  zřetel   alespoň
     na   trestnou   náboženskou   motivaci  zločinů   režimu  KSČ,   Komunistické strany 
     Československa,   proti   církvím  i   věřícím  v  Československu  1948 - 1989.  Byly  
     to  nejenom  plošně  organizované  persekuce, ale i konkrétní  brutální  akce =  např. 
     kněz    Josef   TOUFAR   a  jeho  smrt   následkem   mučení  při  výsleších   u  StB; 
     likvidace  církevních  zařízení  a   deportace  i   věznění  jejích  osazenstva,   postihy  
     Svědků  Jehovových   za  jejich   antimilitaristické   přesvědčení  i   konání,  atp., ....

   Byl  tak    zcela   ignorován  už  desítiletí  kodifikovaný  § 259  tr. zákona  Genocidium  
            (1)  Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou,
                   rasovou nebo náboženskou skupinu
             a)  uvede  příslušníky takové skupiny  do  takových životních podmínek,
                  které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické  zničení,
.....
             d)  způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt, ...

        To však  mnoha  způsoby  činil   režim KSČ,  soustavně  a  organizovaně,  například 
   i úplným  odejmutím  starobních  důchodů  " třídním nepřátelům "  =   vládním nařízením 
   č. 22/1953 Sb.  Nehledě  na  více  než   200 000  politicky   zmanipulovaných  verdiktů
   státních  a  dalších  soudů,    s   více   než   dvěma  stovkami   trestů smrti;   zadrátované
   i  zaminované hranice;  a další  totalitní  postupy proti  občanským  svobodám a  lidským
   právům.   

       Téměř  čtrnáct roků   tyto  skutečnosti   lakonicky   shrnuje  i   legislativně   deklaruje  
   stále  platný  zákon   č.  480/1991 Sb.  o   době  nesvobody,   tzv.  Lex  Hubálek  ( dle 
   praxe  a  jednacího  protokolu  Federálního  shromáždění  ČSFR ):
        § 1  V  letech  1948   až  1989   komunistický  režim  porušoval   lidská   práva
               i   své   vlastní   zákony.
        § 2  Právní akty  přijaté  v § 1 se  ruší  tehdy,  stanoví-li  tak  zvláštní  zákony.
        § 3  Tento  zákon  nabývá  účinnosti  dnem  vyhlášení.

   Závěr

        Žádám  Vás  tedy o  souhrnné posouzení  a  následující  právní  postupy,  s ohledem 
   na   uvedená   fakta;     ale  také  o    sdělení   zásadních   rozhodnutí  v  této  záležitosti.

        S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                        Bohuslav   HUBÁLEK
                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19       telefon =  286  884  774
                                  e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

                                                  Ověřený   protokol 
    k projednávání návrhu zákona o době nesvobody, tzv. lex Hubálek:
                              Doplňující informace:
   
1/
Sebekritika =  při  závěrečné  formulační  úpravě jsem se  dopustil  písařských chyb, 
          které sice nepoškozují smysl stížnosti,  ale neodpovídají tomu,  čemu se říká  " štábní " 
          kultura písemného projevu.  Mrzí mě to,  ale co je psáno,  to je dáno;  aniž  bych  zde 
          zahlazoval stopy svého spěchu.  Text stížnosti zveřejňuji vytištěný tak,  jak ho v  pátek 
          2. června 2006  (  cca v 7: 50 hodin )  převzala  podatelna.  
    2/ Potvrzení o používání  hovorového názvu pro  návrh zákona o době nesvobody  
         
jsem si  vyžádal  jako  obranu  proti  pomluvám,  šířeným  mezi  bývalými  politickými 
          vězni,  i  v  celostátním  tisku  =   že jako  poslanec  jsem ve  Federálním shromáždění 
          ČSFR    nic   nedělal,   atp.
          Pomlouvač, ing. Mirko ŠŤASTNÝ,  byl  tehdy,  a je i  nyní  1. místopředsedou 
          ústředního vedení  Konfederace  politických  vězňů  =  KPV ČR. 

          Je to tentýž, který s frázemi o Masarykovi, a tak podobně, utajuje před spolusestrami 
          a  spolubratry  nejenom  příjem  milionového  daru  pražské  pobočce  KPV ČR,  ale 
         
zejména    způsob    užití    těchto    peněz,    i   dalších    spolkových   statisíců.
         
Muklové,  bývalí političtí vězni,  k tomu  mlčí a  přijímají  medaile,  i pamětní  plakety.
          Při tom politicky moralizují a konjunkturalisticky  poklonkují  politickým osobnostem, 
          s    hlavním   cílem   =    aby  dosáhli   všemožných   poct   a    peněz. 

   
  3/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
          osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
      4/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
          chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
          V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
          vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
      5/
Na web umístěno v 10:45 hodin.