Velmoci  =  prevence infekcí  -  ČR = rétorika + sliby ................................. 22kB .... 16. V. 2006
Pro  lovce  senzací  a  siláckých slov  asi budou  následující řádky  nudné a  pomíjení  hodné.  Tedy   žádné 
halasné   a   samoúčelné   nadávky   i   pohrůžky.   Neboť  jde   o   podstatné,   o   stručně   podávané   děje  
a charakteristiky  dnešní  doby,   aby   i   nesoučasníkům   kdykoli   bylo   jasné     kdo,   kdy,   kde,  a   co ?  
         B E Z O H L E D N Ý    K A Š E L

JE   ŠIŘITELEM  VLEKLÝCH  CHŘIPEK

A  JINÝCH  NEBEZPEČNÝCH  INFEKCÍ.
   
        
 Nekašlejte  na  lidi,  kašlejte  do kapesníků!

Proto  přikládám  další  informaci  k  tomu,  jak  se úřaduje  na  Ministerstvu zdravotnictví České
republiky. Dokladem  je dopis doručený 11. května 2006, jehož přepis zde uvádím.  Byl  napsán 
z pověření  ministra zdravotnictví,   jako  jeho  reakce  na stížnost proti  hlavnímu hygienikovi ČR,
MUDr. Michaelu VÍTOVI, PhD.  Text  stížnosti  tu  byl  zveřejněn  27. března 2006. Totéž jsem  
mohl  zopakovat  přímo  panu  ministrovi,  v  diskusi  zdravotnického  semináře,  který  se  konal  
v  Poslanecké  sněmovně  10. dubna  2006. 

Lze  tedy  předpokládat,  že  ministr  MUDr. David  RATH  ví.   Proto  by  se  dalo  čekat,  že
orientačně kontroluje vyřízení alespoň jemu známých stížností.  Zejména však  včasné  uplatnění 
toho,   co  je  přínosné  i  pro  dvě  světové  velmoci  =   USA, ČLR   =   průběžná   celostátní
zdravotnická osvěta.  Něco podobného  ale  u  nás  zatím  neproběhlo  a   neprobíhá.   Letošní  
březnová  kampaň  Ministerstva  zemědělství  ČR   o  ptačí chřipce  je  toho  dílčím   zlomkem,  
i  když  potěšitelným. 

Apologeticky odmítavý dopis, napsaný z ministerského pověření sice slibuje osvětovou kampaň, 
ale  opět  bez  konkrétního  datového   termínu:   "  Ministerstvem  zdravotnictví  ČR     bude  
k  prevenci  respiračních chorob v letošním roce vedena další široká mediální  kampaň."
.  

To  je  zaobaleně a průkazně  projevená  obezlička  k jiné  péči,  než  jsou  mediální propagace 
vitaminů, vakcín, výživových přípravků.  Snad v tom nehraje hlavní roli ono známé konstatování  
» Business  is  business, my dear «*, ale pouze krátkozraké upřednostňování medikamentózně
posilovaného  zdraví   lidu.

      Přepis  odpovědi  z  Ministerstva  zdravotnictví ČR
                           pořízený  skenovacím  programem  ABBYY  FineReader
 MINISTERSTVO   ZDRAVOTNICTVÍ  128 01 PRAHA 2,  PALACKÉHO NÁM. č. 4

 Vážený pan
 Bohuslav Hubálek
 Českolipská 19
 190 00 Praha 9

 Váš dopis        Naše značka:                                                     Vyřizuje/linka:             Praha
 značky/ ze dne;

              OVZ-011-27.3.06/16641                                     MUDr.Alferyová/2968  3.5.2006

 Vážený pane Hubálku,

        v souvislostí s Vaším dopisem ze dne  27. 3. 2006,  který jste zaslal  panu ministrovi
 ve věci Hygienické prevence v ČR, Vám sděluji,  že vyjádření  k preventivním  opatřením
 Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem respiračních chorob i ptačí chřipky
 Vám  bylo  zasláno  dopisem  č.j.  OVZ-370-20.2.06/14907  ze dne 14. 4. 2006. 
 Ministerstvem zdravotnictví ČR   bude    k prevenci respiračních chorob v letošním  roce 
 vedena další široká mediální kampaň.

        V souvislosti  s  poskytováním  informací  veřejnosti  o  onemocnění  ptačí chřipkou,
 Ministerstvo  zdravotnictví  ČR  úzce  spolupracuje  s  Ministerstvem  zemědělství  ČR 
 a  poskytuje řadu odborných podkladů, které jsou pak dále předávány občanům.

        K záležitosti  údajného selhání hlavního hygienika při kontrolách exotických zařízeních 
 poskytujících stravovací  služby  dále  sděluji,   že pracovníci  hygienické služby  provádějí 
 kontrolu exotických restaurací průběžně během celého roku v souladu s kontrolním plánem. 
 Rozhodně  tedy  nelze  hovořit o zahájení kontrolní  iniciativy hygienické služby až v období 
 medializace  po  zjištění  České obchodní inspekce  při svých kontrolách  těchto  restaurací.  
 Pro  Vaši  informaci  uvádím,   že  exotické  restaurace  představují  v   celkovém   počtu 
 provozoven dozorovaných hygieniky 1,5 %. Přitom v roce 2004 z celkového počtu 41 485 
 kontrol, jich bylo v exotických restauracích provedeno 995.

 Za 1. pololetí roku 2005 to bylo 782 kontrol z 21 679  celkově provedených  kontrol, při
 kterých  byla  zakázána  činnost ve  4 exotických  restauracích a  ve  139  případech  byla
 nařízena sanitace  provozovny a  byly  uloženy  sankce  ve výši 727 600,- Kč.  Pokud jde 
 o  závady zjišťované při  kontrolách, jejich výskyt v exotických a ostatních restauracích se
 příliš  neliší.   Kontroly  stravovacích  zařízení  ve  smyslu  zákonných  kompetencí orgánů
 ochrany veřejného zdraví probíhají i nadále.

     Trendy  výskytu  alimentárních  nákaz,   např. u  salmonelóz  mají  v  posledních letech
 trvale  příznivý  sestupný   trend  ( např. zatímco hlášený počet onemocnění  salmonelózou
 v roce 2000 byl 40 233,  v roce 2001  33 594,  v roce 2004  bylo hlášeno pouze 30 724
 případů  tohoto onemocnění ).

       Vámi   zaslané  námitky    uvedené  ve   Vašem  dopise  z    27.  3.  2006   považuji  
 za    neopodstatněné.

 S pozdravem                                   ( podpis )
 
 MUDr. Anežka Sixtová
 ředitelka odboru
 ochrany veřejného zdraví
                             Doplňující informace:
     * » Business  is  business,  my  dear «   =   Obchod  je  obchod,   můj  drahý «.
   
1/
Za daných okolností a  lhostejností  jsem vyčerpal  maximum  odpovídajících způsobů
          pro  lepší  zdravotní  situaci  v  našem  státě.   Většinu  svého  úsilí  jsem  tu  průběžně
          zaznamenával. Mé vystoupení ve Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR  
          je stručně  zmíněno ve výborovém zápisu č.46, z  8. března 2006,  na webu  psp.cz  .
      2/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
         osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
      3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
          chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
          V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
           vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
      4/
Zveřejněno 16. května 2006, v 9:20 hodin.