HALÓ noviny :   zločiny  KSČ  =  popírání  =  tr. oznámení = obnova  ..... 23kB ... 13. V. 2006  
         
ZLO   NESMÍ   BÝT    PROPAGOVÁNO,  
       OSPRAVEDLŇOVÁNO,   NETRESTÁNO 
!  

Proto jsem  10.  května  2006   obnovil  trestní oznámení  na mediální  popírání  zločinů 
režimu KSČ ( Komunistické strany Československa ), jak k němu  došlo  19. září 2002  
v  celostátním  deníku  Komunistické  strany  Čech  a  Moravy  ( KSČM ).

Důvod trestního oznámení.
Zatím blíže  neidentifikovaný  Jaroslav SRBEK ( údajný pseudonym )  v  redakčním  komentáři
HALÓ novin  necitlivě a  nepravdivě popíral  politicky motivované  zločiny režimu KSČ,  mimo  
jiné  tvrzením:
       ...   Lidé mají být konečně  přesvědčeni,  že tady byli  zločinci  ve vedení státu.
      
... Dodnes se totiž nic  podobného, kromě poslanecké proklamace nepodařilo
           dokázat
. ......
Zejména těmito  výroky  zpochybňuje  závaznost   §261a   platného  trestního zákona,  ale také
přes  200  tisíc  právoplatných  soudních  rozhodnutí  proti  stalinsky  inscenovaným  procesům, 
z doby  režimu  Komunistické strany Československa.  Nehledě na  hromadné  persekuce vůči
společenským  vrstvám  poltických  odpůrců,  křesťanů,  podnikatelů,  řemeslníků,  zemědělců.

Průběh odmítaného trestního oznámení ( 2002 - 2005 ).
Dosavadní  úsilí o  soudní  projednání  této  protiprávní  arogance  zatím  nenacházelo  vstřícnou
a funkční odezvu u všech stupňů státních zastupitelství  České republiky. A  to  navzdory dalším 
postupně  předkládaným  argumentům z  mezinárodní  legislativy a  justiční  praxe vůči zločinům 
proti lidskosti; abych tím podpořil svá odvolání proti  negativnímu přístupu státních zastupitelství.  
Nikdy však nebyl zodpovězen pravidelně připojovaný dotaz, co by se vlastně u nás muselo stát,  
aby byl uplatňován zákonný paragraf, trestající mediální popírání  zločinů nacismu a komunismu,
když  právním představitelům nestačí,  že  v  inkriminované  době  byl  tiskový  náklad   HALÓ  
novin  
minimálně   50 000  výtisků ! 

Příčina  několikaměsíční  odmlky  do  května  2006
Závěrečné  úřední  sdělení o  definitivním  odložení  trestního oznámení proti  popírání  zločinů 
režimu KSČ jsem dostal  2. srpna 2005  od  JUDr. Lumíra CRHY,  náměstka  nejvyšší státní 
zástupkyně;  se  spisovou  značkou  1 NZn 578/2003 - 97,   a  s  tímto  závěrem:
                        ...... Prosím, abyste současně vzal na vědomí, 
      že  Nejvyšší  státní  zastupitelství  považuje  tuto  věc  u  něj  za  vyřízenou
.

S přesvědčením o správnosti svého úsilí jsem však  tehdy  neprotestoval,  třebaže byla možná
bezprostřední  protiargumentace, na základě  komunistické  persekuce  církví  a  věřících; což
komunistický  režim  plánovitě  a  organizovaně  uskutečňoval,  jak o tom  svědčí  dokumenty
Národního archivu České republiky.  Některými z  nich jsem  marně  doplňoval  své  stížnosti 
proti odložení případu. Ani nebyl  použit  i předpokládaný zřetel na souvislost se stále platným  
a  právně   ustáleným   paragrafem  trestního zákona,  ještě   z  doby  před  listopadem  1989:
§ 259   Genocidium.    
(1)
Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou  nebo
      náboženskou 
  skupinu ......   

Získávání  dalších  podkladů  pro  justiční  řešení. 
Dodatečné poznatky z  mezinárodní  legislativy a  justiční  praxe v této oblasti,  kterými jsem 
dotvrzoval  své  stížnosti  proti  postupnému  zamítání  mého  trestního oznámení,  mě  vedly
k  získávání   dalších   patřičných  argumentů,   které  by   byly   nevyvratitelnou   a   právně 
účinnou  pákou.  Nejenom  v  dílčím ( náboženském )  úseku  porušovaných  lidských  práv.
Bylo zřejmé,  že musí existovat  zákonné normy, které umožňují  justicím  Španělska a Chile
soudit  nedávné  zločiny  proti  lidskosti,   byť k  nim  nedošlo  ve  válečném  konfliktu,  atp. 
Dopisoval jsem si, a posléze o tom  osobně jednal,  s pracovníky  pražských  velvyslanectví 
obou států. Souběžně jsem na internetu a v knihovnách ( Parlament ČR, Akademii věd ČR )
sledoval odbornou literaturu i dosavadní soudní výroky v případu generála  Augusta Ugarta
PINOCHETA   ( např. THE  ROME   STATUTE  OF  THE   INTERNATIONAL  CRIMINAL  COURT, 
Issues  of  Immunity
),  stejně  jako nejnovější  právní  komentáře k současnému  trestnímu  
zákonu České republiky.  Podpůrným doplňkem je letošní  uzákonění  protikomunistického
odboje,   v  Národní radě Slovenské republiky. 
Nezanedbatelným  poučením o  násilnických  zásadách   komunismu  je 
MARX - ENGELSŮV 
Manifest  komunistické  strany   z  roku 1848  (  třídní boj,  vyvlastňování ),   v  kontextu 
s MARXOVÝM úsilím o likvidaci náboženství (
K.MARX- B.ENGELS  SPISY  Svazek 1, Státní
nakladatelství politické literatury,n.p., Praha, 483. publikace).  Hned v počátku stránky 402  
najdeme výrok,  předurčující komunistickou persekuci náboženství : Je  to  opium  lidstva.

Nezpochybnitelný  právní  nástroj:
              STATUT   MEZINÁRODNÍHO  TRESTNÍHO  SOUDU  1998
            (
THE  ROME   STATUTE  OF  THE   INTERNATIONAL  CRIMINAL  COURT  1998 )
Článek 7,  písmeno h)
,  výslovně hovoří o  trestnosti zločinů politicky motivovaných.   
Je   to   evropsky  i   světově   užívaná  právní   norma   proti    jakýmkoli   zločinům   
proti   lidskosti.    Zejména  o  ni  opírám  své   obnovené   trestní  oznámení  ze  dne  
10.  května  2006: 

  Obnova trestního oznámení                                              Praha středa  10. května 2006

 

  Obvodní  státní zastupitelství pro Prahu 1,   Praha 1,   nábřeží  Edvarda  Beneše  3
 
Sp.zn  2 Zn  4978/2002  =   popírání  zločinů  komunismu  =   obnovené  trestní oznámení

  Obnovuji  trestní oznámení  na   veřejné  popírání   politicky   motivovaných  zločinů, které 
  spáchal  režim  Komunistické  strany  Československa   v  rocích  1948 - 1989.  

  K   popírání   i   justičně   doložených   zločinů  režimu  KSČ  =    například  přes  200 000
  rehabilitačních   rozsudků   od  roku 1990   =   došlo  před  necelými  čtyřmi roky, 19. září 
  2002.  Tehdy celostátní deník Komunistické strany Čech a Moravy  HALÓ noviny, otiskly 
  redakční  komentář,  ve  kterém  pan  Jaroslav  SRBEK   zjevně   porušil   §261a  platného  
  trestního  zákona,  když  mimo jiné tvrdil  = 
       
...   Lidé mají být konečně  přesvědčeni,  že tady byli  zločinci ve vedení státu .
        
... Dodnes se totiž nic  podobného, kromě poslanecké proklamace nepodařilo
             dokázat
. ......

  Prvotní  trestní  oznámení   jsem   u  vás  podal   27.  září  2002 ,    pod   spisovou  značkou  
  2 Zn  4978/2002.  Trestní oznámení  však  bylo  průběžně  odkládáno,   navzdory  množství 
  dalších   podpůrných  argumentací;   jako  byly  odkazy  na   související  hlediska  historická,  
  etická,  i  justiční,   aktuálně   uplatňovaná  v   zahraničí,    v  zemích  svobodného  světa.    

  Nejzávažnější  důvody  pro obnovu  trestního  řízení:

  1/ Obdobný  trestný čin,  popírání  zločinů  nacismu =  režimu NSDAP  =   byl vámi žalován 
    u  Obvodního soudu pro Prahu 1,  pod spisovou značkou 1 T  182/2005  proti  pachateli,  
    za  něhož  byl  označen   pan  Antonín  ČERMÁK. 

  2/ Je  tiskově  průkazné,  že ve smyslu  § 261a  platného  trestního zákona  byl  celostátními  
    HALÓ novinami  spáchán trestný čin   mediálního  popírání  zločinů komunismu;  narozdíl  
    od odsouzeného pana  Antonína ČERMÁKA,   jehož   medializované  nehoráznosti  byly  
    doloženy  slovním svědectvím  několika  lidí z jeho okolí,  v době vyslovení antihumánních   
    a  trestných  výroků,   které  pak  byly   zažalovány  a   jsou   soudně   řešeny. 
 
    V obou případech jde o  rovnovážnou  a hrubou  necitlivost k obětem průkazně zločinných 
  režimů,  která by rovněž měla být  rovnovážně stíhána.  Proto znovu odkazuji  na dodatečné  
  argumentace ohledně  zahraniční  právní praxe,  které  jsem do spisů  poskytoval v  průběhu  
  svých odvolání  proti  zamítavým  postojům  zúčastněných  státních  zastupitelství,  v rozmezí 
  roků  2002  až  2005. 
  K těmto argumentům připojuji použitelnost ustanovení  Statutu  Mezinárodního  trestního 
  soudu z roku 1998,
  zejména podle  Článku 7,  odstavce  h),  na  jejichž  základě  justice 
  Republiky  Chile  a    Španělského království    trestá    všechny    zločiny   proti    lidskosti,    
  tedy  i   ty    politicky    motivované.

  Se zřetelem na  vyvážené  uplatňování  práva  i  spravedlnosti,  a  vzhledem  k dosavadnímu 
  vývoji prvotního trestního oznámení, tentokrát žádám včasné písemné informace o zásadních  
  postupech  ve  vyřizování   nynějšího  trestního  oznámení. 

           S pozdravem     
                                                                         Bohuslav   HUBÁLEK 
                                                              190 00   PRAHA 9    Českolipská 19     
                                                 telefon  =  286  884  774    e-mail = b.hubalek@volny.cz      

                               Doplňující informace:
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství.          
       2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
           chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
           V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
            vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
      3/ 
Umístěno na internet v  sobotu 13. května  2006, v 16:00 hodin.