Protikomunistický odboj = uzákoněn = Slovenská republika ............. 13kB .... 19. III. 2006
....  Zejména  § 3  jednoznačně  zdůvodňuje to,  co vyplývá z   historické dokumentace,  a co je dodnes 
jasné každému,  kdo  poznal " třídně "  zaměřenou  zločinnost  režimu  KSČ,   na  sobě,   na své  rodině,  
a   na   svém  okolí    /   kádrování,    vyvlastňování,   věznění,   otrocké  práce,   popravy,   zadrátované
hranice /.  .....
                        Národná rada Slovenskej republiky 
na své 60.schůzi,  po třetím čtení  dne 16. března  2006,  v  hlasování  č.144,  schválila  návrh 
na  vydaní   zákona  o  protikomunistickom  odboji ( tisk 1448 ),  jehož  autorem je  stranicky
nezařazený poslanec JUDr. Ing. Ivan ŠIMKO (1990-1992  předseda  branně bezpečnostního 
výboru  Sněmovny lidu  ve  Federálním  shromáždění  ČSFR. )   
Zákon se týká období od  6. října 1944 do 17. listopadu 1989  a je rozdělený do čtyř článků, 
zahrnujících celkem  jedenáct paragrafů.  Ty  berou  zřetel také  na  lidi   zavlečené do  gulagů 
v SSSR, stejně jako na nutná humánní hlediska.  Účinnost je stanovena dnem 1. června 2006.    

Výsledek závěrečného hlasování
Ze 104  přítomných  poslanců  pro  návrh  zákona hlasovalo 75, proti  bylo 11, zdrželo se 15,
vůbec nehlasovali  3,  nepřítomných  45. 
Dozajista  to vyjadřuje  i  vztah k § 9,  který  po  vzoru   poválečných Denacifikačních  dekretů  
vymezuje  okruh  nositelů  totalitní  moci. 

Uvedené údaje  jsou zatím ověřitelné pouze na internetu  www.nrsr.sk ;
neboť text  teprve  vyjde  ve  sbírce  zákonů  Slovenské republiky;  jako  ústrojné  doplnění  
předchozího zákona  Národnej rady Slovenskej republiky o  nemorálnosti  a   protiprávnosti
komunistického  systému  č. 125/1996 Z.z.

                            Obzvláště  pozoruhodné  výňatky 
                        ze zákona o protikomunistickém odboji 
 

                                                     Z Á K O N
                              o  protikomunistickom  odboji.

  Národná rada Slovenskej republiky,
-  vedená vôľou oceniť a vyjadriť úctu mužom a ženám, ktorí s nasadením vlastných životov,
    osobnej slobody a  pripravení  k  najvyšším  obetám   bojovali  za  vlasť,  bránili  hodnoty 
    slobody a demokracie,
-  odhodlaná  natrvalo pripomínať  ideály  vlastenectva,  cti  a statočnosti ďalším generáciám 
    našich občanov,
-  a pripravená  vyjadriť  vďaku  všetkým  etapám  národného boja za  slobodu,   sa uzniesla 
   na tomto zákone: ......

                                                                 § 2
                                                   Protikomunistický odboj  
 (1) Protikomunistický odboj bol pokračovaním národného boja za oslobodenie. .......

                                                                 § 3
      Protikomunistický odboj bol súčasťou studenej vojny  vo svete.  Jeho  účastníci  
      boli   aktívni   bojovníci   za   slobodu   a   demokraciu.    ......

Dovětek. 
Zejména § 3  jednoznačně zdůvodňuje to,  co vyplývá z historické dokumentace, a co je dodnes 
jasné každému, kdo poznal " třídně " zaměřenou zločinnost režimu KSČ,  na sobě,  na své rodině,  
a  na  svém okolí   /  kádrování,  vyvlastňování,  věznění,  otrocké  práce,  popravy,  zadrátované
hranice /. 
Však  také  kvůli  režimu  KSČ,   a   jím  potlačeným  právům  a   svobodám,   doposud   citelně
zaostáváme   za  státy   kdysi   více  poničené  Evropy. 
Obzvlášť je  zajímavé  a příznačné, že dokonce i uzákonění tohoto závažného  zákona Slovenské
republiky  stále stojí  mimo potřebnou  pozornost  našich  médií;  i složek obecného dění !  Tudíž 
i  mimo  pozornost  širší  veřejnosti.  
Tak "se"  totiž  u nás vyrábí  postkomunistická " politika "   a manipulace se  svobodou  informací.  
V  čí  prospěch ?
                               Doplňující informace:
      1/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
          osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
      2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
          chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
          V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
           vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy.