Komunismus = zatvrzelost + nelidskost : Parlament ČR + občané .... 19kB .... 11. III. 2006
....    Jsme  hlupáky  snad  proto,   že  komunisté  nejsou  nezákonně  zatýkáni,  vyháněni  ze  svých  domovů 
a  rekreačních chat,  zbavování svých  osobních majetků,  ale i  svých " kapitalistických "  podniků a  s.r.o.?   
Že  jejich  dcery  nejsou   znásilňovány  ve  vyšetřovací  vazbě  / zpráva ČTK ***/,  atp.?
   Jenže  takovéhle 
" hlupáctví "   patří   k  spravedlivému státu, stejně jako  požadavek  na   zákonem   posílenou  obranu   před 
 nepoučitelnými   pohrobky    zločinné   minulosti.  
....  
              Komunismus  =  zatvrzelost  +  nelidskost. 
Včera proběhlo  v Poslanecké sněmovně ( PSP ČR)  téměř  čtyřhodinové jednání k  novele 
§ 260 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů , ohledně  propagace 
komunismu, nacismu a podobných násilnických teorií i praxí.  Vlastní názor si může  vytvořit 
každý,  kdo přímo sledoval průběh,  nebo kdo si následně přečetl související  stenografické 
záznamy z internetu na stránkách www.psp.cz , oddíl Dokumenty,  Společná česko-slovenská
digitální parlamentní knihovna, Dokumenty českého a slovenského parlamentu,  rok 2002 - ,
stenoprotokoly, 54. schůze, 10.března.
Zde shrnuji  to,  co se  jeví  jako  nejpodstatnější.  Ať  už v  samotném projednávání,  nebo 
v dlouhodobém úsilí o  logické  závěry  ze zhroucení  "  Ráje  dělníků,  rolníků,  a  pracující 
inteligence ";  chráněného  před  svobodným  světem  Železnou oponou, Tuzexy,   ....

Vlivem stamiliardových ztrát  při privatizačních machinacích, i  vlivem jiných nedomyšleností 
při nápravě škod způsobených režimem KSČ 1948-1989 *,  vzrůstá  lhavost  a  licoměrná  
opovážlivost mnohých činitelů Komunistické strany Čech a Moravy ( KSČM ), statutárních  
následníků  nelidskostmi **   provinilé   Komunistické  strany  Československa.  
Za  šestnáct let  po  listopadu 1989  byl zveřejněn dostatek  hodnověrných důkazů. Mnohé
z  nich  včera  opětovně  zazněly.  

Proti   těmto  faktům  zavádějícně  vystupovali  zejména  poslanci  KSČM.   Jiné  poslužné 
projevy,  zmenšující zločiny režimu KSČ, pocházely od těch, kteří alespoň po určitou dobu  
těžili z  komunistické totality,  z jejích  nomenklaturních  výsad. Proto asi  poslanec  Zdeněk 
JIČÍNSKÝ  opakovaně označil  odpůrce  komunismu  za   hlupáky.  On,  i  jemu  podobní  
hřeší  na  to,    že  Česká  republika    neuplatňuje   marxisticko-leninský  "  humanismus  ",  
a  že  toliko  právně  přípustným způsobem žádáme o  spravedlivé  pojmenování a zařazení
komunistických  zločinů  proti  lidskosti. 
Jsme hlupáky snad  proto,  že  komunisté  nejsou  nezákonně  zatýkáni,  vyháněni  ze  svých 
domovů a rekreačních chat, zbavování svých osobních majetků, ale i svých "kapitalistických"  
podniků  a   s.r.o. ?   Že jejich dcery  nejsou  znásilňovány  ve  vyšetřovací  vazbě  / zpráva 
ČTK ***/,  atp.?   Že  jejich  děti  mohou  studovat  bez  třídně-politických  zábran  / např.
poslankyně Kateřina KONEČNÁ /?  Jenže  takovéhle  " hlupáctví "  patří  k spravedlivému  
státu,   stejně   jako   požadavek  na   zákonem    posílenou  obranu   před   nepoučitelnými 
pohrobky   zločinné  minulosti.  
O to  tragičtější je  ležérnost, politikaření, či neschopnost poslanců nekomunistických stran, 
kteří svou rozličně motivovanou ledabylostí  zavinili  neúspěch  navrhované novely trestního 
zákona.  Podrobněji  o  tom  hovoří  následující  fakta. 

                        Výběr z protokolu o hlasování č. 105;
  k zamítnutí trestnosti propagace nacismu a komunismu.
                    
O omluvení své neúčasti na  jednání požádali tito poslanci: 

DLAB Vlastimil z důvodů rodinných, 
LANGER Ivan bez udání důvodu, 
NĚMCOVÁ Miroslava z důvodu účasti na pohřbu v rodině, 
ŠOJDROVÁ Michaela ze zdravotních důvodů, 
VOJÍŘ  Oldřich  z důvodu nemoci.

Nehlasovalo 28 tzv. pravicových zákonodárců;  nebyli v zasedacím sále, 
ačkoli  tam  být  měli.  K uzákonění novely chybělo toliko 
13 hlasů !!!

Avšak při jejich přítomnosti v sále a při hlasování  stačilo  27 hlasů k přijetí pro uzákonění novely.
 
Seznam 28 bojkotujících " pravicových " zákonodárců:
                                                           

KDU- ČSL
  =   
  1/ VYKYDAL Ivo 
ODS
  1/ BENDA Marek                         2/ BENEŠ Miroslav                       3/ DUB Tomáš      
  4/ HASIL Tomáš                           5/  HORNÍKOVÁ Zdeňka            6/ CHYTKA Radim
  7/ JEŽEK Libor                             8/  KOCOUREK Martin               9/ KOCHAN Jozef
10/ KRAJÍČEK Miroslav               11/  MALLOTOVÁ Helena         12/ PAPEŽ Jiří
13/ POLÁČEK Josef                      14/ ROZEHNAL  Aleš                15/ ŘÍMAN Martin
16/ SEHOŘ Karel                           17/ SUCHÁNEK Pavel               18/ SUK Lubomír
19/ ŠEICH David                            20/ TLUSTÝ Vlastimil
US - DEU
  1/ KOŘISTKA Zdeněk                  2/ KOTT Petr                           3/ KÜHNL Karel
  4/ OSTRÝ Vlastimil                        5/ PELC František                    6/ SVOBODA Pavel
  7/ VOKÁČ Robert
Je třeba dodat, že ze všech poslanců  ČSSD hlasovali proti zamítnutí novely trestního 
zákona  toliko  dva poslanci,  pánové  Antonín SEĎA  a  Miloš  TITZ.   Jiní  poslanci,  
kteří  se  zdrželi  hlasování,  de facto  podpořili   zamítnutí   antikomunistické  novely.

                               Doplňující informace:

Pamatujme,  že dodnes  pociťujeme  nižší  životní  úroveň  za  státy  kdysi  válkou
    poničenými,   např.  za  Belgií,  Nizozemím,  Rakouskem,
 atp.   Před   nástupem 
    komunistického  režimu, 
v rocích 1945 -1948, však tyto státy hluboce zaostávaly  
    za tehdejším  Československem.  Dnes, " díky " SSSR a KSČ,  je tomu naopak; 
    jsou na tom lépe, navzdory  komunistickému  lhaní a mlžení  o nevídaném rozvoji
   Československa  za  jejich  vlády. 


**
    Svědectvím o  pravé  tváři  komunistického  režimu  jsou  archivní  dokumenty  o  plošně 
    organizovaných  persekucích a  záměrném  zbídačování tzv. třídních nepřátel, završované 
    justičními zločiny proti  statisícům  občanů,  s více  než  dvěma sty třiceti  zinscenovanými  
    popravami. Všeobecně pak přeměnou  Československa  v  zadrátovanou a  žalářovanou  
    zem.  Nebýt režimu  KSČ,  nebyly by  nutné  restituce i   privatizace  ukradeného 
    majetku,   odškodňování  statisíců  politických vězňů, atp.


***   
    Zpráva ČTK,   neděle  26.02.2006,  09:50  =    ....   Před  osmapadesáti  lety  byla  mezi 
    vysokoškoláky,  kteří se v době nastupujícího komunistického  bezpráví rozhodli  vyjádřit 
    svou podporu prezidentovi Edvardu Benešovi. ...." Zatkli mě 17. listopadu 1948 na udání. 
    Patřila  jsem  do   jedné  z  protikomunistických  skupin.   Vydávali   jsme  třeba   časopis
    a podobně. ....Po převozu do Plzně ji znásilnil příslušník StB. " Měla jsem rizikové
    těhotenství.  Když jsem ráno ve vězení  vstala,  hned  jsem  padala  k  zemi,"  .... 


1/ Možné návaznosti a další podrobnosti  lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
    osob a institucí;   i podle  klíčových slov  na  titulních stránkách  tohoto zpravodajství. 
          
2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce  shrnuje všechny  zde doposud  zveřejněné 
    chyby,  jako  přehledný  zdroj    opravených    informací.  
    V zájmu   právně  nestíhatelného  použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné 
     vždy  brát  zřetel   na   rejstřík  nápravy. 

3/    DODATEČNÉ   UPŘESNĚNÍ   K    OPRAVĚ.
  
K  hlasování  č. 105  bylo přihlášeno 135  poslanců.
    Pro schválení novely zákona  bylo  třeba  68 hlasů.  Tolik  však bylo odevzdáno 
    pro odmítnutí novely, oproti  55  hlasům  pro  její  uzákonění.  Dvanáct poslanců
    se   hlasování   zdrželo.
    Při kvoru 135 + 28 = 163  je potom rozhodující nadpoloviční většina =  82 hlasů.
   
Pokud  by  k   55  původním hlasům  přibylo  28  hlasů,   zvítězily
   by  většinou  83  hlasů.  
( V neděli 12. března 2006 zařazeno do  Rejstříku nápravy )