I.+II.+III. odboj = ocenění = zákon + průběh = poslanci ................ 14kB .... 24. IX. 2005 
 
... Obzvláště  pozoruhodné  jsou   neomluvené   absence  proklamativně  pravicové  US-DEU,  včetně 
      jejího předsedy, místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti, JUDr. Pavla NĚMCE = v protikladu 
     k ostatním  parlamentním  politickým  stranám. ...

               Informace  k  zákonu  č. 357/2005 Sb.:
V těchto dnech vychází  Sbírka zákonů,  částka 124,  se zákonem č. 357/2005 Sb.
Ten se týká morálního i peněžního ocenění těch lidí,  jejichž skutky v obdobích  I+II+III. 
odboje potvrzují  mnohé dřívější zákony.  Jedná se jak o přímé účastníky,  tak i o jejich 
pozůstalé manželské partnery,  ale také o  pozůstalé děti  násilně  usmrcených odbojářů.

Tento  zákon  nabývá účinnosti  dnem jeho vyhlášení,  s  výjimkou  části  druhé, 
             která  nabývá  účinnosti  dnem  1. ledna  2006. 

Právě druhá část zákona stanoví  přesná vymezení  pro peněžní  nároky, včetně
lhůt a způsobu jejich proplácení.  To by mělo  probíhat v rozmezí  ledna až dubna 2006,
na základě žádostí k úřadovnám sociálního zabezpečení,  příslušným k výplatě důchodů.
Žádosti je třeba podat nejpozději  do 31. prosince 2005, na tiskopisech obstaratelných
v  příslušných  úřadovnách,   ale  i  na  webových  stránkách   www.cssz.cz    =  Česká 
správa  sociálního  zabezpečení.

Úplné texty  všech  vydávaných zákonů,  tedy  i  částky  124,  jsou  dostupné na
webových  stránkách  Ministerstva  vnitra  České  republiky   =  www.mvcr.cz    .

  O projednávání zákona  a  o  závěrečné hlasování.
Iniciátorem návrhu zákona byl poslanec Jan VIDÍM,  který 14. července 2004
předložil základní znění Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (PSP ČR). 
To pak bylo projednáváno jako tisk 740/0.  Průběh  dalších  jednání  je  protokolárně 
zaznamenán na  internetových  stránkách  Knihovny  Parlamentu ČR  =  www.psp.cz  

Zákon byl definitivně schválen 19. srpna 2005, na  49. společné schůzi PSP ČR.
    
Stalo se  to  ve   dvousetčlenném   zákonodárném  sboru,   při   91. hlasování.
Z  přítomných  182   poslankyň  a  poslanců 
  jich   pro  zákon  hlasovalo  172,  jak
je  zřejmé  z  podrobného  záznamu o hlasování. 
Proti  hlasovali =  2
  
Břetislav  PETR  / ČSSD /      Karel  VYMĚTAL  / KSČM /
Zdrželi se hlasování  =   8
  
  Pavel  HOJDA  / KSČM /     Radim  CHYTKA / ODS /         Jan  KASAL  / KDU-ČSL /
      Ivan  LANGER  / ODS /     Svatomír  RECMAN / KSČM /   Michaela  ŠOJDROVÁ / KDU-ČSL /        
      Radim  TUREK  / ČSSD /       Josef  VÍCHA / KDU-ČSL /  
Omluvená  neúčast =     5
  
  Jiřina  FIALOVÁ / KSČM /       Karel  KÜHNL  / US-DEU /       Eva  NOVÁKOVÁ / ČSSD /     
    Alena  PÁRALOVÁ / ODS /     Marie  RUSOVÁ / KSČM / 
Neomluvená  neúčast = 13
    Petr  KOTT / US-DEU /         Zdeněk  KOŘISTKA / US-DEU /    Helena  MALLOTOVÁ / ODS /     
    Josef  MANDÍK  / KSČM /     Pavel  NĚMEC / US-DEU /           František  PELC  / US-DEU /  
   Aleš  ROZEHNAL / ODS /       Martin  ŘÍMAN / ODS /                Pavel  SVOBODA / US-DEU / 
    Oldřich  VOJÍŘ / ODS /             Robert  VOKÁČ / US-DEU /        Bohuslav  ZÁRUBA / ODS /  
                                                       Lubomír  ZAORÁLEK / ČSSD /
Prezident  České republiky,  prof. ing. Václav  KLAUS,CSc.,   5.  září 2005  
svým  podpisem  potvrdil  platnost  zákona.

                               Prozatímní  závěr  i  hodnocení.  
Pro voliče nadcházejících parlamentních voleb  by  bylo  zajímavé zjistit důvody 
těch,  kteří nehlasovali ve prospěch zmíněného zákona.  Určitě  by taková nezpožděná 
sdělení měly zveřejnit internetové stránky Konfederace politických vězňů ČR
(KPV ČR),
kde  však  zatím  chybí  i  tato souhrnná  informace,  důležitá  zejména  pro její  členy,
bývalé  politické  vězně  režimu  Komunistické strany  Československa  (KSČ). 
Obzvláště pozoruhodné  jsou  neomluvené   absence  proklamativně  pravicové 
US-DEU,  
včetně  jejího  předsedy,  místopředsedy  vlády  a  ministra  spravedlnosti,  
JUDr. Pavla NĚMCE  =   v  protikladu k ostatním  parlamentním  politickým  stranám.   
Jistě se mohou  hájit tím,  že předpokládali úspěch zákona i  bez  jejich  hlasů,  a proto 
svérázně pracovali ( ale spíš " pracovali " )  mimo  zasedací síň,  mimo  své poslanecké 
lavice.   O to víc upoutá,  že  drtivá  většina  poslankyň a  poslanců  KSČM  hlasovala 
pro zákon  a  nezvolila  chytračení  útěkem   do  alibistické   nepřítomnosti,   do  útěku 
před  zřetelným  stanoviskem.

....
..                            Doplňující informace:
       1/
S největší pravděpodobností nezveřejním  do konce září 2005 
         nové skutečnosti, nejenom  vlivem  dalších požadavků  soudu
         vyššího stupně, ohledně žaloby na cenzuru v Českém rozhlasu; 
         současně také musím dořešit trestního oznámení podle § 261a  
         tr. zákona, ohledně popírání zločinů komunismu v celostátním 
        deníku  KSČM  = HALÓ noviny.
 
      2/
Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.