27. VIII. 2005
  Památník Vojna  =
upomínka na diktaturu KSČ = konjunkturální KPV ČR
..... 34kB 
  
Exponáty  průkazně  usvědčují  bývalý  režim  z  diskriminačních  a  genocidních  praktik  i  vůči  těm,   
   jejichž   jménem  se  zaštiťovali   komunističtí  papaláši;   například   v   roce  1953,   vlivem  měnové 
    reformy,  dělníci  tvořili  největší  procento lidí zatčených  Státní bezpečností;  a to za  prezidentství   
    "  lidumilného  a  lidového  "   Antonína   ZÁPOTOCKÉHO
.
  
                       Památník  
   vězeňského tábora
Vojna,
  
v  Lešeticích u Příbrami  ukazuje kdysi  skrývanou  tvář
  totalitního režimu Komunistické strany Československa.  
  Pouze původní zde je betonový bunkr, neprostorná a vlhká 
  kobka pro zostřené potrestání vězňů. Ostatní objekty tábora
  jsou  historickou rekonstrukcí. 
Adresu  skanzenu,   natož   jeho  otevírací  dobu,   nebo  další   související  informace 
však nenajdete na  internetových stránkách  Konfederace politických vězňů  České republiky
( KPV ČR )
.   Tam  je   pouze   přehled   památných  míst  III. odboje;   zejména  instalovaných
pamětních desek,  ovšem zase bez bližší  specifikace;  například  kde ta  místa hledat v onom 
jmenovaném městě?  Naštěstí  lze  údaje o Památníku Vojna  najít na webových stránkách
Příbrami,  ze  kterých  přepisuji  tato doporučení:     

                Památník  Vojna  u  Příbrami
         
          při  obci  Lešetice. 

                Otevřeno : duben   -   říjen       =   úterý  až  neděle  : 9:00 - 17:00 hodin 
                                 listopad - březen     =   úterý  až  neděle  : 9:00 - 16:00 hodin
                                 Prohlídka začíná v každou celou hodinu, poslední  pak  hodinu  
                                 před  uzavírací   dobou.
                Vstupné :  dospělí = 40 Kč,  děti = 20 Kč,  rodinné vstupné = 100 Kč.
   
                                                                    
                               Muzeum III. odboje 
             Konfederace  politických  vězňů  ČR.

                          Příbram I        Zámeček - Ernestinum     Tyršova 106 
                              otevřeno:   úterý  až  neděle  10,00 - 16,00 
            Exponáty průkazně usvědčují bývalý režim z diskriminačních a genocidních
            praktik i  vůči  těm,   jejichž  jménem se  zaštiťovali  komunističtí  papaláši;
            například  v  roce 1953 / měnová reforma / dělníci tvořili největší procento  
            zatčených tehdejší  Státní bezpečností ( StB );  za prezidentství " lidového"   
            Antonína   ZÁPOTOCKÉHO.
     
..                           Doplňující informace: 
      1/ Stránky 
   www.kpv-cr.cz    i   v  tomto  případě  nedávají   věcné  informace,
          velmi  často  je  poskytují   neúplně,  ledabyle,  nebo vůbec  ne. 
             Proto ani v rubrice  Činnost KPV  nezjistíme předpokládané  údaje,  i  když  jde 
             o zveřejněné titulky: 
                   Pamětní  objekty  III. odboje;   vše  bez  bližší  adresy a  dalších upřesnění.
                   Skanzen  Vojna  slavnostně  otevřen;   kde je  toliko převzatá  novinářská  
                   zpráva z  letošního května,  rovněž  bez  bližší adresy a  dalších  upřesnění.
             Zcela sterilní jsou  rubriky KPV ČR  pro Středočeský kraj, pro Prahu, a mnohé 
             další  kraje;   od  založení  konfederačních  stránek  zejí  naprostou  prázdnotou. 
          Přitom si  KPV ČR  může zaplatit a zajistit  kvalitnější úroveň informačního 
          působení.  Mezi  její  každoroční příjmy  zejména patří:
          a / Státní dotace 
3 000 000 Kč,  kterou  kontroluje  Ministerstvo financí.
          b/  Členské známky za 150 Kč a známka na dopravu za 250 Kč od cca 5 500
               členů  = cca 
1 925 000  Kč. ( KPV ČR nikde nevykazuje přesný počet 
               svých členů,  atp.  =  vše  pod  kontrolou  své  Ústřední revizní komise. ) 
          c/  Prodej známek za 300 Kč, pro bezplatnou přepravu bývalých politických  
               vězňů,  nečlenů  KPV ČR = cca 3 000 lidí = cca 
900 000 Kč.
           d/ Předseda  pražské  pobočky č.15,  ing.  Mirko  ŠŤASTNÝ,    před  členy
               pobočky  toliko   slovně   mlží  kolem  peněžitého  daru 
1 000 000 Kč,
               převzatého v roce 1996.  Ve  výročních  výkazech  však
 soustavně mlčí 
               o tomto  daru,   tedy  také  o  jeho " sestersky a  bratrsky " utajovaném  
               využití!  
               O to víc konfederační bratr předseda, spolu se stejně zainteresovanými,
               horlivě  hlásají  morálku,  licoměrně se  zaštiťují  popravenými odbojáři,  
               a  okázale  kritizují  zejména 
bývalé  bolševické  manýry  i  šlendriján.   
          
Také letošní  utajovaný příjem, cca 2,8 miliony Kč, 
         však KPVČR nikomu nevyúčtovává; stejně jako v minulosti, 
             kdy   měla  víc  než   dvojnásobek   nynějších   členů.  
          Vysvětlení  a  nápravu  těchto  skutečností  dlouhodobě a  marně  požaduji 
           od dřívějších i současných  představitelů KPV ČR.  Podobně  jsem dopadl 
           u  státních zastupitelství,  jak  je  zřejmé  z  dokumentů  zde  zveřejněných.
           Zatímním  výsledkem  byly pomluvy a vyštvání z  tabuizované  organizace,  
           kde stále panují  uvedené praktiky.  Tím spíš  nelze mlčet k nepravostem,  
           byť by se při nich horlivě mávalo praporem demokracie a antikomunismu.
      2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
          osob ( např. DROBNÝ Stanislav, KAVALÍROVÁ Naděžda, ŠŤASTNÝ Mirko)
          a institucí ( ; i podle klíčových slov na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
      3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
      4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
           Představu  o nich  podá  otevření  souborů s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky. 
      5/ 
Souběžně se zveřejněním  odesílám text  e- mailem  do  Ústředí  
          KPV  ČR,  jako  další upozornění a  protest proti poškozování
        celkového  kreditu  politických  vězňů  režimu  KSČ.