MZdravotnictví ČR  +  ledabylost  až  cenzura : zdraví lidí ..................... 80kB .... 1. VIII. 2005
 
Škodlivé  praktiky  na  MZdravotnictví  kritizoval   i  nedávno  zesnulý  ministr  Pavel  DOSTÁL:  
  .... »  Za  zády  ministryně  se  dělají  rozhodnutí,  která  ji  ve svém  důsledku  diskreditují  « ....   
 
            Během  roku  i  vícekrát  onemocní  desetitisíce  lidí,  
 vlivem bezohledného prskání a kašle, nejenom v hromadných dopravních prostředcích.

Stejně  se  však  šíří   daleko  nebezpečnější  kapénkové  infekce  =   plicní  tuberkulóza,
nebo smrtelný syndrom akutního selhání plic ( SARS ).  Už  to samo o sobě znamená vícedenní  
pobyt na lůžku,  snížení  aktivity,  výdělku,  ale  i  celospolečenského národního  produktu. 

Nejhůř však dopadnou  lidé s chemoterapií  a  ozařováním,  neboť v případě " darované "   
infekce  jim  hrozí  návrat  zhoubné  nemoci,   leckdy  až  do  její   tragické  podoby !

Ale úředníci Ministerstva zdravotnictví ČR tyto skutečnosti  nejen tvrdošíjně ignorují,  
ale  i  svévolně  cenzurují   informace,  které  si  osobně a výslovně  vyžádala  jejich  nadřízená  
ministryně!  To se stalo i  v tomto případě, jehož počátek je v  březnu 2003.  Ačkoli od  února  
2004 důvodnost  návrhu, v ČR už dříve bezvýsledně podaného,  prokazuje celostátní osvětová 
prevence v USA,  organizovaní  na  úrovni  federálního  i  dílčích  ministerstev zdravotnictví. 
I  když  málokdo  bývá  doma  prorokem,   nelze  ustupovat  ledabylostem  a  zlovůlím:

 
   
SHRNUTÍ  AKTIVIT  I  OBSTRUKCÍ  ROKU  2005,
                     
 
DOKUMENTACE  =   o b s a h :
                     1/  Návrh prevence, vyžádaný paní ministryní.
                    
2/  Protesty  proti  ignorování  dopisu  sekretariátem.
                          3/  Protestní dopis  byl vrácen jako nedoručitelný.
                          4/  Žádost   o  doplňující  sdělení  o  nápravě 
                                v  administrativní  praxi  ministerstva.


  1/    Návrh prevence, vyžádaný paní ministryní:

      Do   vlastních  rukou                                                          Praha  pátek   25. února  2005

       Vážená paní ministryně,

       na  základě včerejšího   rozhovoru v  Poslanecké  sněmovně Parlamentu  České  republiky
      a s Vaším souhlasem předkládám kopii dřívějšího dopisu,  ohledně prevence kapénkových 
      infekcí.
                                                                             V úctě ( podpis )

    Dopis ve věci veřejné                                                           Praha úterý 21. prosince 2004  

     Doc.  MUDr.  Milada   EMMEROVÁ,  CSc.,    ministryně  zdravotnictví  ČR
    
Věc: Zdravotnická osvěta k omezení kapénkových infekcí, včetně pandemie chřipky 


    Vážená paní ministryně,

     zatím se u nás neobjevila snaha o základní a  nejlacinější  prevenci  před šířením kapénkových 
 infekcí.  Je  totiž  rozšířeným  a  neblahým  zvykem  mnoha lidí, že i ve vozech veřejné přepravy 
 kašlou a  kýchají,  aniž by si kapesníkem  řádně zakryli ústa. Nanejvýš tak  předsunou pěst, nebo 
 pěstičku,   což   není  skutečná   zábrana,   ale  naopak   =    širokopásmový  rozprašovač  infekcí   
 všeho  druhu. 

     Pravda,  vypadá to  decentně a  kultivovaně,  jenže  jenom  vypadá.   Bez   žádoucího účinku;  
 jako  mnohé,  co  se  dělá  toliko  pro  nabuzení  dojmu.

    Z  písemností na  internetu,  i v  pražském  American Information Center,   jsem se přesvědčil,
 že   Ministerstvo  zdravotnictví  USA   (  State  Department  of  Health    DOH    rozsáhlou 
 propagací,  nejenom  proti  bezohlednému  kašli  a  kýchání   prozíravě  chrání  lidi,  a tím i výdaje
 na očkování  a  léčení.   Proto také na svém  zajímavém, ale i  srozumitelně  poučném  internetu, 
 průběžně  oslovuje   širokou  veřejnost.

     S  odkazem na svá  předchozí  upozornění,  adresovaná Vaším  předchůdcům v   ministerstvu, 
 prosím, aby ministerstvo urychleně prostudovalo výsledky prevenčních  akcí amerického  DOH,
 
a bezprostředně rozvinulo širokou  zdravotnickou osvětu;  obzvláště v  rozhlasech  a  televizích.
 Tím  spíš,  že  podle  dostupných  zpráv  nám  hrozí  chřipkové  pandemie,   která se  má objevit   
 už   počátkem  roku  2005.

     Podobná akce u nás bude ku  prospěchu  lidí  zatím  zdravých;  zejména však   posílí  ochranu 
 těch mnohých,  kteří například podstupují  i  prošli chemoterapii. Budou  ušetřeni  až  tragických 
 zhoršení   zdravotního stavu,  nebo i  toho  nejkrajnějšího =  zbytečného  utrpení  a  ztráty  života.   

    S vánočním pozdravem a přáním úspěšné práce  Bohuslav  HUBÁLEK ( podpis, adresa ).


  2/  Protesty  proti  ignorování  dopisu  sekretariátem:

                                                                                               Praha sobota 25. června 2005
           Vážená paní ministryně,

     po   krátké   rozmluvě v  Poslanecké sněmovně  jsem   podle  Vašeho doporučení
předal   v  sekretariátě   jednostránkový  podnět  ke  zdravotnické osvětě  proti  šíření 
kapénkových infekcí; jehož  kopii přikládám.  Listinu  převzala  paní  Kysilková.

    Při telefonickém dotazu na osud zmíněného podnětu  mi  4. května  paní Kysilková 
sdělila,  že  musí  dopis  vyhledat  a   předat.   Ale  ani  potom  se  nic  nedělo. 

    Proto jsem 14. června  znovu  telefonoval do  Vašeho sekretariátu.   Tentokrát jiná 
paní  s   příjmením  M......  mi  po  chvíli  řekla :    že  nemůže  nic  najít.  

    Od té doby uběhlo deset dnů, kdy mi mohly například  e-mailem podat informaci 
o  současném  stavu   vyřizované  věci.   Vypadá  to,   jako  by  si  dotyčné úřednice  
osobovaly  cenzorskou  pravomoc,  neslučitelnou   nejenom  se  zásadami   občanské
společnosti,  ale  i   v   rozporu  s  administrativní  etikou. 

     Kvůli tomu všemu  jsem  vyhledal  v  telefonním  seznamu  Vaši  domácí adresu,
neboť  podobná  libovůle může  ohrožovat Vaši informovanost i v jiných případech

                                         V   úctě   Bohuslav  HUBÁLEK ( podpis a adresa )


  3/  Protestní dopis byl vrácen jako nedoručitelný,
  
proto jsem ho předal  osobně, 1. července 2005, během společné schůze PSP ČR.
    Stručná,  ale  výstižná  odpověď došla  téměř  obratem,  ve  středu  13. července. 

    Pro  uplatnění  osvětové  prevence  jsou  podstatná  tato  slova: 
   
.... Váš podnět jsem předala hlavnímu hygienikovi s doporučením, aby se problému 
    se spolupracovníky věnoval směrem k veřejnosti. ....
 

    Dopis však, mimo další věrohodná vysvětlení,  neobsahoval zmínku o opatřeních
    ke   zkvalitnění   administrativy;   k  zamezení  cenzury a  ledabylému  vyřizování 
    dopisů.  Něco podobného měl na mysli nedávno zemřelý ministr Pavel DOSTÁL,
    když  veřejně na adresu  Ministerstva zdravotnictví prohlásil   : 
    ....
»Za zády ministryně se dělají rozhodnutí, která ji ve svém důsledku diskreditují«  
         ( deník  PRÁVO,  středa 14. dubna 2004, str.3 ).  ....


  4/        Žádost o doplňující sdělení o  nápravě 
               v  administrativní praxi ministerstva:

          
    Jsem  zastáncem  osvědčených  tradičních hodnot.   Proto bych  zejména  v nynějších
   podmínkách očekával například vysvětlení od paní Kysilkové, proč došlo k tak dlouhým
   prodlevám,  nebo  snad  i  k  blokaci  mého  podnětu.   

       S  přáním  úspěšné  práce,  v  úctě   Bohuslav   HUBÁLEK ( podpis, adresa ).

..
..                                Doplňující informace: 
       1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství,
        
  například 18. ledna 2005.
       2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       3/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004
už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
            v  záhlaví  úvodní  stránky.