Justice : zločiny komunismu : ignorovaný  § 261a  tr. z. = STÍŽNOST ... 14kB ..27. V. 2005
      
Stížnost  proti  zamítavému  rozhodnutí  Městského státního zastupitelství  v  Praze,  ohledně   
         veřejného    popírání    zločinů   komunismu   celostátním  deníkem   KSČM  =  HALÓ noviny.    
 
    Stížnost ,  do  vlastních  rukou                                     Praha  pátek  27.  května  2005


    JUDr.  Jiří   KULVEJT,    vrchní   státní   zástupce  v  Praze
    Věc:   § 261a   trestního  zákona  =  veřejné   popírání   zločinů   komunismu
    Spisová značka  MSZ v Praze   =  KZn  3288/2003 – 59

 
    Vážený  pane  vrchní  státní  zástupče,

         svou  stížnost  adresuji  přímo  Vám,  vzhledem k  celospolečenské  závažnosti případu, 
    a  vzhledem k  dosavadním  přístupům   ohledně   zřejmého   porušení  § 261a   tr. zákona,
    v celostátním  deníku  HALÓ noviny,  19. září  2002,  ke  kterému  došlo  tímto  sdělením:

        ....  Lidé  mají  být  konečně  přesvědčeni,  že  tady  byli   zločinci   ve  vedení  státu   
    a  tím   i  potvrzena   teze,   kterou  do světa   pustil   prezident Havel  a  kterou   mu   
    později  schválili   zákonodárci   o   zločinnosti   komunistického   režimu.   Dodnes   
    se    totiž      nic      podobného,     kromě     poslanecké     proklamace     nepodařilo   
    prokázat
.  .....

         Mediální  hlásání    nepravdy   popírající  zločiny  komunismu  je  obdobné  k   hlásání  
    »  osvětimské  lži   «,    zejména  kvůli  obecně   zažitým  i  dokumentačně  archivovaným 
    skutečnostem, kterými byly plošné a  politicky motivované  zločiny režimu  Komunistické 
    strany Československa  ( KSČ ),    obzvláště  v  50. letech   minulého  století.     

        Přesto   v   posledním   zamítnutí,    z   Městského  státního  zastupitelství  v  Praze,   je  
    uveden   úřední  důvod  pro   nepředložení   žaloby  k   řádnému    soudnímu   projednání: 
    zúčastnění,  státní zástupkyně  a  státní zástupci,  sdílejí   názor   policejního  vyšetřovatele, 
    že ....  se    nejedná   ani  o    trestný   čin,   ani  o   přestupek   a   věc   nelze   vyřídit  
    jiným   způsobem
. ....   Proto  se  trestní  oznámení  odkládá.

        Je zřejmé,  že  příslušní státní zástupci  nebrali zřetel na  otevřenou  mediální  propagaci 
    »  jáchymovské lži  «,  stejně  jako na  příklady  odlišné   justiční  praxe  evropských  států
    v    obdobných    případech   vůči   nacismu.   Ty  jsem   poskytl  v   průběhu  dosavadních 
    odkladů:  např. i   judikát   německého Spolkového soudního dvora  (  Bundesgerichtshof 
    BGH ),   který   rozsudkem  z   roku 1994   ( BGH,  15. März 1994, NJW,  1421-1423 )  
    vyhlásil,  že  o  masovém  vyhlazování  Židů    není    třeba    předkládat   důkazy   a    tato   
    skutečnost    byla    přijata    jako    prokázaný     historický    fakt. 

         Rovněž  se zklamáním  zjišťuji,  že   nikdo   z  odmítajících  mi    nedokázal   odpovědět  
    na    prostou    a    logickou    otázku :

                  Co  by  se  u  nás  muselo  stát,   aby  státní  zástupci  uplatňovali 
                  § 261a   trestního  zákona,    při   popírání   zločinů  komunismu ? 

        S  pozdravem  a  s  přáním  úspěšné  práce                 ( podpis)                                                                                    Bohuslav   HUBÁLEK
                                        190 00  PRAHA 9  Českolipská 19 ,     telefon =  286  884  774
                                        e-mail = b.hubalek@volny.cz         www.volny.cz/doklad-hubalek 

 

..                                                        Doplňující informace:
       1/ Stížnost  proti  zamítavému  rozhodnutí  Městského státního zastupitelství  v  Praze,
            ohledně   veřejného   popírání  zločinů  komunismu  celostátním deníkem  KSČM  
            = HALÓ noviny,  jsem předal podatelně Vrchního státního zastupitelství v Praze,  
            v  pátek  27. května  2005,  těsně po 11:00 hodin. 
       2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
           osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
       3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
           jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
           V zájmu   právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
           zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
       4/ Texty od  zahájení 1. července 2000, až do 30. září 2004, už  nejsou  zde přístupné. 
            Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky  z  roků  2000 - 2004,  rovněž 
           v  záhlaví  úvodní  stránky.